ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qqr-zrpp-uqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
903

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ค33201
ครูศิรวดี
202

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
202

ว30104
ครูเอนก
202

ค33105
ครูณัฐพล
202

ว30245
ครูบุษยา
202

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
903

ท33101
ครูนิภาพร
202

ว30225
ครูวรรณวิมล
202

ว30245
ครูบุษยา
202

อ30205
ครูMatthew
205

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
202

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
202

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
903

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
202

ค33105
ครูณัฐพล
202

ว30225
ครูวรรณวิมล
202

ค33201
ครูศิรวดี
202

ส33101
ครูวราภรณ์
202

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
903

ค33201
ครูศิรวดี
202

อ33101
ครูธวัลกร
202

ว30104
ครูเอนก
202

ว30245
ครูบุษยา
202

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
202

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
903

ส33101
ครูวราภรณ์
202

อ33101
ครูธวัลกร
202

ค33201
ครูศิรวดี
202

ท33101
ครูนิภาพร
202

ว30225
ครูวรรณวิมล
202

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
2 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 201ครูศิรวดี มาลุน
3 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
4 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
5 ว30104 โลกและอวกาศ 306ครูเอนก ประดิษฐพงษ์
6 ว30205 ฟิสิกส์ 5 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
7 ว30225 เคมี 5 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว30245 ชีววิทยา 5 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
9 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
10 ส33101 สังคมศึกษา 5 405ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
12 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 806ครูธวัลกร อาจสาลี
13 โฮมรูม 903ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8