ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qqr-zrpp-uqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
202

ค33202
ครูศิรวดี
203

อ33102
ครูธวัลกร
203

ค33106
ครูณัฐพล
203

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
203

ว30103
ครูบุษยา
203

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
202

ท33102
ครูนิภาพร
203

ว30102
ครูวรรณวิมล
203

ว30103
ครูบุษยา
203

ส33102
ครูวราภรณ์
205

อ30206
ครูMatthew
205

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
203

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
202

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
203

ค33106
ครูณัฐพล
203

ส33102
ครูวราภรณ์
203

ว30102
ครูวรรณวิมล
203

ค33202
ครูศิรวดี
203

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
202

ค33202
ครูศิรวดี
203

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ว30103
ครูบุษยา
203

อ33102
ครูธวัลกร
203

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
202

ค33202
ครูศิรวดี
203

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
203

ก33905
ครูสุพัตรา
203

ว30102
ครูวรรณวิมล
203

ท33102
ครูนิภาพร
203

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 T216ครูศิรวดี มาลุน
4 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน T335ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
7 ว30102 เคมีพื้นฐาน T322ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
9 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
10 ส33102 สังคมศึกษา 6 T407ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
12 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
13 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T905ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8