ห้องเรียน Online

603 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/opm-zgfj-ozz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 603

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
507

ค33105
ครูณัฐพล
507

ว30104
ครูเอนก
507

ค33201
ครูปรีชา
507

MOU6
ครูวรรณวิมล
มทร.

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
507

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
507

ค33201
ครูปรีชา
507

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
507

อ33101
ครูกาญจนา
507

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
507

ว30245
ครูกาญจนา
507

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
507

ว30245
ครูกาญจนา
507

ว30225
ครูวรรณวิมล
507

ท33101
ครูนิภาพร
507

อ30205
ครูMatthew
204

ค33201
ครูปรีชา
507

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
507

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
507

ว30225
ครูวรรณวิมล
507

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
507

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
507

ค33201
ครูปรีชา
507

ท33101
ครูนิภาพร
507

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
507

ค33105
ครูณัฐพล
507

ว30245
ครูกาญจนา
507

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
507

ว30104
ครูเอนก
507

อ33101
ครูกาญจนา
507

แผนการสอนระยะยาว 603

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 MOU6 301ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
2 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
5 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30104 โลกและอวกาศ 306ครูเอนก ประดิษฐพงษ์
7 ว30205 ฟิสิกส์ 5 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
8 ว30225 เคมี 5 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ว30245 ชีววิทยา 5 302ครูกาญจนา ฉันทะโส
10 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
14 โฮมรูม 301ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist

บันทึกการสอน 603

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8