ห้องเรียน Online

604 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dao-dafc-azr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 604

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

ค33201
ครูปรีชา
206

อ33101
ครูกาญจนา
206

อ30205
ครูMatthew
204

แนะแนว6
ครูสะอาด
206

แนะแนว6
ครูสุพัตรา
206

ท30205
ครูมณีพร
206

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

ส33101
ครูวราภรณ์
206

ท33101
ครูวาสนา
206

ส30207
ครูสมชาย
206

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
206

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ค33201
ครูปรีชา
206

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
206

ท33101
ครูวาสนา
206

อ30217
ครูสมพงษ์
206

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

ค33105
ครูณัฐพล
206

ค33201
ครูปรีชา
206

ท30205
ครูมณีพร
206

ส33101
ครูวราภรณ์
206

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
206

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

ค33201
ครูปรีชา
206

ค33105
ครูณัฐพล
208

อ30217
ครูสมพงษ์
206

อ33101
ครูกาญจนา
206

ส30207
ครูสมชาย
206

แผนการสอนระยะยาว 604

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
2 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
4 ท33101 ภาษาไทย 5 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
7 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
8 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
9 ส33101 สังคมศึกษา 5 405ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
10 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
11 อ30217 ภาษาอังกฤษการอ่าน 5 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
12 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
13 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 902ครูสะอาด เหมือนแก้ว File does not exist
14 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 903ครูสุพัตรา เกตุสุข
15 โฮมรูม 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist

บันทึกการสอน 604

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8