ห้องเรียน Online

604 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dao-dafc-azr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 604

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

โฮมรูม
ครูจรัส
206

ค33202
ครูปรีชา
206

ส33102
ครูวราภรณ์
206

อ30206
ครูMatthew
204

ก33905
ครูสุพัตรา
206

อ33102
ครูกาญจนา
206

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

โฮมรูม
ครูจรัส
206

ส33102
ครูวราภรณ์
206

ท30206
ครูวาสนา
206

ส30206
ครูสมชาย
206

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
206

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
206

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

โฮมรูม
ครูจรัส
206

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ค33202
ครูปรีชา
206

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
206

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
206

อ30218
ครูสมพงษ์
206

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

โฮมรูม
ครูจรัส
206

ค33106
ครูณัฐพล
206

ท30206
ครูวาสนา
206

ค33202
ครูปรีชา
206

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
206

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
206

โฮมรูม
ครูจรัส
206

ส30206
ครูสมชาย
206

ค33106
ครูณัฐพล
206

อ30218
ครูสมพงษ์
206

ค33202
ครูปรีชา
206

อ33102
ครูกาญจนา
206

แผนการสอนระยะยาว 604

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 T226ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 ท30206 หลักภาษา 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 ท33102 ภาษาไทย 6 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
8 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
9 ส30206 โลกศึกษา T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
10 ส33102 สังคมศึกษา 6 T407ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
12 อ30218 ภาษาอังกฤษการอ่าน 6 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
13 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T712ครูจรัส ผิวดี File does not exist

บันทึกการสอน 604

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8