ห้องเรียน Online

605 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/fqu-qnxw-mox

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 605

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

จ33205
ครูนันท์กมล
413

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
413

ว33181
ครูสุทธิพงษ์
413

ท33101
ครูนิภาพร
413

อ30211
ครูกาญจนา
413

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

จ30227
ครูนันท์กมล
413

จ30227
ครูนันท์กมล
413

อ33101
ครูชลธิชา
413

ว33181
ครูสุทธิพงษ์
413

ว30278
ครูจรัส
คอม2

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

ท30205
ครูมณีพร
413

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
413

อ30205
ครูMatthew
205

จ33205
ครูนันท์กมล
413

จ33205
ครูนันท์กมล
413

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

ท33101
ครูนิภาพร
413

อ30211
ครูกาญจนา
415

ค33101
ครูปรีชา
413

อ33101
ครูชลธิชา
413

จ33205
ครูนันท์กมล
413

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

อ30211
ครูกาญจนา
413

จ33205
ครูนันท์กมล
413

ท30205
ครูมณีพร
413

ค33101
ครูปรีชา
413

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
413

แผนการสอนระยะยาว 605

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
2 จ30227 812ครูนันท์กมล สุมะนา
3 จ33205 812ครูนันท์กมล สุมะนา
4 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
5 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
8 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
9 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
10 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
11 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
12 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
13 โฮมรูม 804ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist

บันทึกการสอน 605

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8