ห้องเรียน Online

605 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/fqu-qnxw-mox

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 605

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูปรีชา
413

โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

จ33206
ครูนันท์กมล
413

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
413

ว33182
ครูประภาพิชญ์
413

ค33102
ครูปรีชา
413

ท33102
ครูนิภาพร
413

อ30212
ครูกาญจนา
413

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูปรีชา
413

โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

จ30228
ครูนันท์กมล
413

อ33102
ครูชลธิชา
413

ก33905
ครูสุพัตรา
413

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูปรีชา
413

โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

ท30206
ครูสุพรรษา
413

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
413

อ30206
ครูMatthew
205

ว33182
ครูประภาพิชญ์
413

จ33206
ครูนันท์กมล
413

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูปรีชา
413

โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ท30206
ครูสุพรรษา
413

อ30212
ครูกาญจนา
413

ท33102
ครูนิภาพร
413

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูปรีชา
413

โฮมรูม
ครูกาญจนา
413

อ30212
ครูกาญจนา
413

จ33206
ครูนันท์กมล
413

อ33102
ครูชลธิชา
413

ค33102
ครูปรีชา
413

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
413

แผนการสอนระยะยาว 605

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T226ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 จ30228 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 2 (การโรงแรม) T832ครูนันท์กมล สุมะนา
4 จ33206 ภาษาจีน 6 T832ครูนันท์กมล สุมะนา
5 ท30206 หลักภาษา 2 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
6 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
7 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
9 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33102 สังคมศึกษา 6 T404ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
11 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
12 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T226ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T831ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist

บันทึกการสอน 605

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8