ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bvd-mpkq-hgm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

อ33102
ครูชลธิชา
502

ท30206
ครูสุพรรษา
502

ส33102
ครูวราภรณ์
502

ญ33204
ครูจีรภัทร
201

ค33102
ครูปรีชา
502

ว33182
ครูประภาพิชญ์
502

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ญ33202
ครูชลธิชา
502

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 3

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
502

ท30206
ครูสุพรรษา
502

อ30212
ครูกาญจนา
502

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ท33102
ครูนิภาพร
502

อ33102
ครูชลธิชา
502

ค33102
ครูปรีชา
502

ส33102
ครูวราภรณ์
502

ญ33204
ครูจีรภัทร
502

ก33905
ครูสุพัตรา
502

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

อ30206
ครูMatthew
204

อ30212
ครูกาญจนา
502

ญ33202
ครูชลธิชา
502

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ท33102
ครูนิภาพร
502

อ30212
ครูกาญจนา
502

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ว33182
ครูประภาพิชญ์
502

ญ33202
ครูชลธิชา
502

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T226ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 T855ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ญ33204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
5 ท30206 หลักภาษา 2 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
6 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
7 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
9 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33102 สังคมศึกษา 6 T407ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
12 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T129ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8