ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bvd-mpkq-hgm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

อ33101
ครูชลธิชา
502

ท30205
ครูมณีพร
502

ญ33201
ครูชลธิชา
502

อ30211
ครูกาญจนา
502

ว33181
ครูประภาพิชญ์
502

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ญ33201
ครูชลธิชา
502

ว33181
ครูประภาพิชญ์
502

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
502

ท33101
ครูนิภาพร
502

อ33101
ครูชลธิชา
502

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ส33101
ครูวราภรณ์
502

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ค33101
ครูปรีชา
502

ท30205
ครูมณีพร
502

ญ33201
ครูชลธิชา
502

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

อ30205
ครูMatthew
204

ญ33201
ครูชลธิชา
502

ญ33201
ครูชลธิชา
502

อ30211
ครูกาญจนา
502

ส33101
ครูวราภรณ์
502

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูนิภาพร
502

ท33101
ครูนิภาพร
502

ค33101
ครูปรีชา
502

อ30211
ครูกาญจนา
502

ญ33203
ครูชลธิชา
502

ญ33203
ครูชลธิชา
502

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
2 ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
3 ญ33203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
5 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
8 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ส33101 สังคมศึกษา 5 405ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
10 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
11 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
12 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
13 โฮมรูม 108ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8