ห้องเรียน Online

607 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xdd-qavr-gaz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 607

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
505

อ30211
ครูกาญจนา
505

ท33101
ครูนิภาพร
505

ท30205
ครูมณีพร
505

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
505

ก33201
ครูปัณณพร
505

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
505

ก33201
ครูปัณณพร
505

อ30211
ครูกาญจนา
506

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
505

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
505

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
505

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
505

ก33201
ครูปัณณพร
505

ก33201
ครูปัณณพร
505

อ30211
ครูกาญจนา
505

อ33101
ครูชลธิชา
505

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
505

ก33203
ครูปัณณพร
505

ก33203
ครูปัณณพร
505

ค33101
ครูเจนจิรา
505

ท33101
ครูนิภาพร
505

อ20205
ครูMatthew
205

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
505

ค33101
ครูเจนจิรา
505

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
505

อ33101
ครูชลธิชา
505

ท30205
ครูมณีพร
505

ก33201
ครูปัณณพร
505

แผนการสอนระยะยาว 607

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33201 ภาษาเกาหลี 5 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
2 ก33203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 5 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
3 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
4 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
5 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
8 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
9 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
10 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
11 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
12 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
13 โฮมรูม 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง File does not exist

บันทึกการสอน 607

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8