ห้องเรียน Online

607 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xdd-qavr-gaz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 607

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
205

อ30212
ครูกาญจนา
505

ก33905
ครูสุพัตรา
505

ท30206
ครูวาสนา
505

ท33102
ครูนิภาพร
505

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ต33202
ครูปัณณพร
505

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
205

ต33202
ครูปัณณพร
505

อ30212
ครูกาญจนา
505

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ท33102
ครูนิภาพร
505

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
505

อ30206
ครูMatthew
205

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
205

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
505

ต33202
ครูปัณณพร
505

อ30212
ครูกาญจนา
505

ค33102
ครูภคพล
505

อ33102
ครูชลธิชา
505

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
205

ต33204
ครูปัณณพร
505

ท30206
ครูวาสนา
505

ว33182
ครูประภาพิชญ์
505

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์
205

อ33102
ครูชลธิชา
505

ค33102
ครูภคพล
505

ว33182
ครูประภาพิชญ์
505

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
505

ต33202
ครูปัณณพร
505

แผนการสอนระยะยาว 607

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ต33202 ภาษาเกาหลี 6 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
4 ต33204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 6 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
5 ท30206 หลักภาษา 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
6 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
7 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
9 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33102 สังคมศึกษา 6 T404ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
11 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
12 อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T404ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง File does not exist

บันทึกการสอน 607

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8