ห้องเรียน Online

608 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qed-wyuz-cst

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 608

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30255
ครูเบญจวรรณ
512

ค33203
ครูศิรวดี
512

ท33101
ครูวาสนา
512

อ30205
ครูMatthew
204

ส33101
ครูวราภรณ์
512

ว30278
ครูกฤษณา
คอม2

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30284
ครูเอนก
512

ค33205
ครูณัฐพล
512

ค33103
ครูภคพล
512

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ค33103
ครูภคพล
512

ค33203
ครูศิรวดี
512

อ33101
ครูกาญจนา
512

ว30235
ครูวรรณวิมล
512

ว30215
ครูมานัส
512

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30215
ครูมานัส
512

ว30235
ครูวรรณวิมล
512

ท33101
ครูวาสนา
512

ว30255
ครูเบญจวรรณ
512

อ33101
ครูกาญจนา
512

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
512

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30235
ครูวรรณวิมล
512

ส33101
ครูวราภรณ์
512

ว30215
ครูมานัส
512

ค33203
ครูศิรวดี
512

ว30255
ครูเบญจวรรณ
512

แผนการสอนระยะยาว 608

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค33203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 201ครูศิรวดี มาลุน
3 ค33205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
4 ท33101 ภาษาไทย 5 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30215 ฟิสิกส์เข้มข้น 5 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
7 ว30235 เคมีเข้มข้น 5 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว30255 ชีววิทยาเข้มข้น 5 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
9 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 325ครูกฤษณา มีณรงค์
10 ว30284 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 4 306ครูเอนก ประดิษฐพงษ์
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 405ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
14 โฮมรูม 201ครูศิรวดี มาลุน File does not exist

บันทึกการสอน 608

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8