ห้องเรียน Online

608 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qed-wyuz-cst

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 608

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30151
ครูเบญจวรรณ
301

ว30111
ครูมานัส
301

ท33102
ครูนิภาพร
301

อ30206
ครูMatthew
204

ส33102
ครูวราภรณ์
301

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 1

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ค33206
ครูณัฐพล
301

ว30285
ครูนภาพร
301

ค33204
ครูศิรวดี
301

ค33104
ครูภคพล
301

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

อ33102
ครูกาญจนา
301

ค33104
ครูภคพล
301

ค33204
ครูศิรวดี
301

ก33905
ครูสุพัตรา
301

ว30131
ครูวรรณวิมล
301

ว30111
ครูมานัส
301

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30111
ครูมานัส
301

ว30131
ครูวรรณวิมล
301

ค33204
ครูศิรวดี
301

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
301

ว30151
ครูเบญจวรรณ
301

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 1

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูศิรวดี
512

ว30131
ครูวรรณวิมล
301

ว30111
ครูมานัส
301

ส33102
ครูวราภรณ์
301

อ33102
ครูกาญจนา
301

ท33102
ครูนิภาพร
301

ว30151
ครูเบญจวรรณ
301

แผนการสอนระยะยาว 608

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค33204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 T216ครูศิรวดี มาลุน
4 ค33206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
5 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30111 ฟิสิกส์พื้นฐานเข้มข้น T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
8 ว30131 เคมีพื้นฐานเข้มข้น T322ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ว30151 ชีววิทยาพื้นฐานเข้มข้น T323ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
10 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T733ครูกฤษณา มีณรงค์
11 ว30285 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 5 T328ครูนภาพร แสนชมภู
12 ส33102 สังคมศึกษา 6 T407ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
13 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
14 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T216ครูศิรวดี มาลุน File does not exist

บันทึกการสอน 608

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8