ห้องเรียน Online

609 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ueo-jypi-bhv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 609

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูธวัลกร
408

โฮมรูม
ครูRon Munos
408

อ33214
ครูJudith Kemunto
403

อ30234
ครูMatthew
403

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
403

อ33104
ครูRon Munos
403

ค33102
ครูณัฐพล
403

ท33102
ครูนิภาพร
403

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูธวัลกร
408

โฮมรูม
ครูRon Munos
408

จ30230
ครูเบญจมาศ
403

อ33212
ครูPaulo Natal
403

So33202
ครูJessila Ronquillo
408

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 4

ก33905
ครูสุพัตรา
403

อ33104
ครูRon Munos
403

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูธวัลกร
408

โฮมรูม
ครูRon Munos
408

อ30234
ครูMatthew
204

อ33208
ครูRon Munos
403

อ33212
ครูPaulo Natal
403

ค33102
ครูณัฐพล
403

อ33214
ครูJudith Kemunto
403

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
403

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูธวัลกร
408

โฮมรูม
ครูRon Munos
408

ท33102
ครูนิภาพร
403

อ33208
ครูRon Munos
403

ว33182
ครูประภาพิชญ์
403

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
403

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูธวัลกร
408

โฮมรูม
ครูRon Munos
408

ว33182
ครูประภาพิชญ์
403

อ33208
ครูRon Munos
403

จ30230
ครูเบญจมาศ
403

So33202
ครูJessila Ronquillo
408

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 4

อ33212
ครูPaulo Natal
403

แผนการสอนระยะยาว 609

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So33202 Social Study 6 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
2 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
4 จ30230 เรียนสนุกสุขกับภาษาจีน 2 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T733ครูกฤษณา มีณรงค์
8 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ส33102 สังคมศึกษา 6 T404ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
10 อ30234 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
11 อ33104 English 6 T866ครูRon Munos Villanueva
12 อ33208 English Learning by project 6 T866ครูRon Munos Villanueva
13 อ33212 Literature 6 T863ครูPaulo Natal Silverstre
14 อ33214 Creative Writing T853ครูJudith Kemunto Ontitah
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T848ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T866ครูRon Munos Villanueva File does not exist

บันทึกการสอน 609

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8