ห้องเรียน Online

609 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ueo-jypi-bhv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 609

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูธวัลกร
403

จ30229
ครูเบญจมาศ
408

อ30233
ครูMatthew
408

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
408

อ33103
ครูRon Munos
408

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
408

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูธวัลกร
403

ค33101
ครูเจนจิรา
408

อ33209
ครูPaulo Natal
408

ส33201
ครูJessila Ronquillo
408

อ33103
ครูRon Munos
408

ท33101
ครูวาสนา
408

ว30278
ครูกฤษณา
คอม2

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูธวัลกร
403

อ30233
ครูMatthew
204

อ33204
ครูRon Munos
408

อ33209
ครูPaulo Natal
408

ค33101
ครูเจนจิรา
408

อ33213
ครูJudith Kemunto
408

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูธวัลกร
403

อ33213
ครูJudith Kemunto
408

ท33101
ครูวาสนา
408

ว33181
ครูสุทธิพงษ์
408

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
408

อ33204
ครูRon Munos
408

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูธวัลกร
403

จ30229
ครูเบญจมาศ
408

อ33204
ครูRon Munos
408

ว33181
ครูสุทธิพงษ์
408

ส33201
ครูJessila Ronquillo
408

อ33209
ครูPaulo Natal
408

แผนการสอนระยะยาว 609

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
2 จ30229 เรียนสนุกสุขกับภาษาจีน 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
3 ท33101 ภาษาไทย 5 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
4 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
5 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 325ครูกฤษณา มีณรงค์
6 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
7 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
8 ส33201 Social Studies 5 822ครูJessila Ronquillo Garcia
9 อ30233 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 11 817ครูMatthew Thompson
10 อ33103 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 821ครูRon Munos Villanueva
11 อ33204 821ครูRon Munos Villanueva
12 อ33209 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 5 (Literature 5) 818ครูPaulo Natal Silverstre
13 อ33213 Summary Writing 820ครูJudith Kemunto Ontitah
14 โฮมรูม 806ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 609

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8