ห้องเรียน Online

610 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zfd-iyoc-rca

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 610

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสมชาย
207

โฮมรูม
ครูกฤษณา
207

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 1

ส30206
ครูสมชาย
207

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 1

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
207

ง30231
ครูพนัส
อุตฯ

ง30271
ครูวรามน
207

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสมชาย
207

โฮมรูม
ครูกฤษณา
207

อ33102
ครูกาญจนา
207

ส33102
ครูวราภรณ์
207

ท33102
ครูนิภาพร
207

ว33182
ครูประภาพิชญ์
207

ท30206
ครูวาสนา
207

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสมชาย
207

โฮมรูม
ครูกฤษณา
207

ค33102
ครูณัฐพล
207

อ33102
ครูกาญจนา
207

ว33182
ครูประภาพิชญ์
207

ท33102
ครูนิภาพร
207

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสมชาย
207

โฮมรูม
ครูกฤษณา
207

ท30206
ครูวาสนา
207

ค33102
ครูณัฐพล
207

ก33905
ครูสุพัตรา
207

ว30279
ครูกฤษณา
คอมฯ 1

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสมชาย
207

โฮมรูม
ครูกฤษณา
207

อ30206
ครูMatthew
204

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 3

ส30206
ครูสมชาย
207

ส33102
ครูวราภรณ์
207

แผนการสอนระยะยาว 610

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ง30231 โครงงานอาชีพช่าง T722ครูพนัส แควน้อย
4 ง30271 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล T729ครูวรามน บุญเจริญ
5 ท30206 หลักภาษา 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
6 ท33102 ภาษาไทย 6 T129ครูนิภาพร แก้วศรี
7 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T733ครูกฤษณา มีณรงค์
9 ว30295 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
11 ส30206 โลกศึกษา T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
12 ส33102 สังคมศึกษา 6 T407ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
13 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
14 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T831ครูกาญจนา หารจันทร์
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T733ครูกฤษณา มีณรงค์ File does not exist

บันทึกการสอน 610

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8