ห้องเรียน Online

610 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zfd-iyoc-rca

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 610

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสมชาย
312

ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ส33101
ครูวราภรณ์
207

ว30278
ครูกฤษณา
คอม2

ง30270
ครูวรามน
207

ง30237
ครูพนัส
อุตฯ

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสมชาย
312

แนะแนว6
ครูสะอาด
207

แนะแนว6
ครูสุพัตรา
207

ท33101
ครูนิภาพร
207

ว33181
ครูประภาพิชญ์
207

อ33101
ครูกาญจนา
207

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสมชาย
312

ค33101
ครูณัฐพล
207

อ33101
ครูกาญจนา
207

ว33181
ครูประภาพิชญ์
207

ส30207
ครูสมชาย
207

ท30205
ครูมณีพร
207

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสมชาย
312

ส30207
ครูสมชาย
207

ค33101
ครูณัฐพล
207

อ30205
ครูMatthew
204

ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสมชาย
312

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
207

ท30205
ครูมณีพร
207

ว30278
ครูกฤษณา
คอม2

ส33101
ครูวราภรณ์
207

ท33101
ครูนิภาพร
207

แผนการสอนระยะยาว 610

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
2 ง30237 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 708ครูพนัส แควน้อย
3 ง30270 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
5 ท33101 ภาษาไทย 5 108ครูนิภาพร แก้วศรี
6 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 325ครูกฤษณา มีณรงค์
8 ว30294 การออกแบบภาพสามมิติขั้นสูง 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 405ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 804ครูกาญจนา หารจันทร์
14 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 902ครูสะอาด เหมือนแก้ว File does not exist
15 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 903ครูสุพัตรา เกตุสุข
16 โฮมรูม 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist

บันทึกการสอน 610

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8