ห้องเรียน Online

611 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xbc-jjca-ddd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 611

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง
312

โฮมรูม
ครูพนัส
312

ส30206
ครูสมชาย
514

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 1

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
514

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
514

ง30231
ครูพนัส
อุตฯ

ง30271
ครูวรามน
207

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง
312

โฮมรูม
ครูพนัส
312

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
514

อ30206
ครูMatthew
204

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 3

ท30206
ครูกันต์กวี
514

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง
312

โฮมรูม
ครูพนัส
312

อ33102
ครูธวัลกร
514

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
514

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
514

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง
312

โฮมรูม
ครูพนัส
312

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
514

อ33102
ครูธวัลกร
514

ค33102
ครูณัฐพล
514

ก33905
ครูสุพัตรา
514

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูใกล้รุ่ง
312

โฮมรูม
ครูพนัส
312

ว30279
ครูจรัส
คอมฯ 1

ท30206
ครูกันต์กวี
514

ส33102
ครูรัชฎาภรณ์
514

ส30206
ครูสมชาย
514

ค33102
ครูณัฐพล
514

แผนการสอนระยะยาว 611

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว 6 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 T223ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ง30231 โครงงานอาชีพช่าง T722ครูพนัส แควน้อย
4 ง30271 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล T729ครูวรามน บุญเจริญ
5 ท30206 หลักภาษา 2 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 ท33102 ภาษาไทย 6 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ T712ครูจรัส ผิวดี
9 ว30295 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
11 ส30206 โลกศึกษา T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
12 ส33102 สังคมศึกษา 6 T404ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
13 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
14 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T722ครูพนัส แควน้อย File does not exist

บันทึกการสอน 611

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8