ห้องเรียน Online

611 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xbc-jjca-ddd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 611

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูพนัส
207

ส30207
ครูสมชาย
312

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
312

แนะแนว6
ครูสะอาด
312

แนะแนว6
ครูสุพัตรา
312

ง30237
ครูพนัส
อุตฯ

ง30270
ครูวรามน
207

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูพนัส
207

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
312

อ30205
ครูMatthew
205

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
312

ท30205
ครูมณีพร
312

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูพนัส
207

อ33101
ครูธวัลกร
312

ว33181
ครูพิมพ์พนิต
312

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
312

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูพนัส
207

ว30294
ครูพิชัยณรงค์
คอม2

ท30205
ครูมณีพร
312

ค33101
ครูณัฐพล
312

อ33101
ครูธวัลกร
312

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
312

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูพนัส
207

ว30278
ครูจรัส
คอม2

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
312

ส30207
ครูสมชาย
312

ค33101
ครูณัฐพล
312

แผนการสอนระยะยาว 611

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
2 ง30237 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 708ครูพนัส แควน้อย
3 ง30270 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่ 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30205 หลักภาษา 1 102ครูมณีพร เตชะวัชรีกุล
5 ท33101 ภาษาไทย 5 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
8 ว30294 การออกแบบภาพสามมิติขั้นสูง 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ส30207 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 806ครูธวัลกร อาจสาลี
14 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 902ครูสะอาด เหมือนแก้ว File does not exist
15 แนะแนว6 กิจกรรมแนะแนว ม.6 903ครูสุพัตรา เกตุสุข
16 โฮมรูม 708ครูพนัส แควน้อย File does not exist

บันทึกการสอน 611

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8