จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2178

คน
นักเรียนที่เข้าเรียน Online

658

คน
จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน

34

คน
จำนวนนักเรียนที่ครูไม่เช็คชื่อ

1486

คน

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 101 รอเช็คชื่อ
2 102 43 21 0 0 21 1 0
3 103 รอเช็คชื่อ
4 104 รอเช็คชื่อ
5 105 30 30 0 0 0 0 0
6 106 รอเช็คชื่อ
7 107 รอเช็คชื่อ
8 108 รอเช็คชื่อ
9 109 รอเช็คชื่อ
รวม 73 51 0 0 21 1 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 201 รอเช็คชื่อ
2 202 47 45 0 0 0 2 0
3 203 47 47 0 0 0 0 0
4 204 รอเช็คชื่อ
5 205 34 34 0 0 0 0 0
6 206 รอเช็คชื่อ
7 207 รอเช็คชื่อ
8 208 45 45 0 0 0 0 0
9 209 รอเช็คชื่อ
รวม 173 171 0 0 0 2 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 301 45 44 0 0 0 0 1
2 302 44 44 0 0 0 0 0
3 303 รอเช็คชื่อ
4 304 รอเช็คชื่อ
5 305 37 36 0 0 0 0 1
6 306 รอเช็คชื่อ
7 307 รอเช็คชื่อ
8 308 รอเช็คชื่อ
9 309 42 42 0 0 0 0 0
10 310 รอเช็คชื่อ
รวม 168 166 0 0 0 0 2

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 401 รอเช็คชื่อ
2 402 42 40 0 0 0 1 1
3 403 รอเช็คชื่อ
4 404 รอเช็คชื่อ
5 405 รอเช็คชื่อ
6 406 รอเช็คชื่อ
7 407 รอเช็คชื่อ
8 408 รอเช็คชื่อ
9 409 8 8 0 0 0 0 0
10 410 รอเช็คชื่อ
11 411 41 40 0 0 1 0 0
รวม 91 88 0 0 1 1 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 501 รอเช็คชื่อ
2 502 41 41 0 0 0 0 0
3 503 รอเช็คชื่อ
4 504 35 35 0 0 0 0 0
5 505 รอเช็คชื่อ
6 506 รอเช็คชื่อ
7 507 รอเช็คชื่อ
8 508 รอเช็คชื่อ
9 509 7 7 0 0 0 0 0
10 510 รอเช็คชื่อ
11 511 รอเช็คชื่อ
รวม 83 83 0 0 0 0 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 601 รอเช็คชื่อ
2 602 รอเช็คชื่อ
3 603 18 18 0 0 0 0 0
4 604 รอเช็คชื่อ
5 605 รอเช็คชื่อ
6 606 รอเช็คชื่อ
7 607 30 29 0 0 0 1 0
8 608 รอเช็คชื่อ
9 609 20 16 0 0 0 2 2
10 610 36 36 0 0 0 0 0
11 611 รอเช็คชื่อ
รวม 104 99 0 0 0 3 2

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู