จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2170

คน
นักเรียนที่เข้าเรียน Online

580

คน
จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน

53

คน
จำนวนนักเรียนที่ครูไม่เช็คชื่อ

1537

คน

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 101 43 42 0 0 0 1 0
2 102 รอเช็คชื่อ
3 103 รอเช็คชื่อ
4 104 รอเช็คชื่อ
5 105 รอเช็คชื่อ
6 106 รอเช็คชื่อ
7 107 รอเช็คชื่อ
8 108 40 39 0 0 0 1 0
9 109 40 30 0 0 1 9 0
รวม 123 111 0 0 1 11 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 201 47 45 0 0 0 2 0
2 202 รอเช็คชื่อ
3 203 รอเช็คชื่อ
4 204 47 42 0 0 0 3 2
5 205 34 34 0 0 0 0 0
6 206 รอเช็คชื่อ
7 207 รอเช็คชื่อ
8 208 45 39 0 0 0 6 0
9 209 46 46 0 0 0 0 0
รวม 219 206 0 0 0 11 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 301 รอเช็คชื่อ
2 302 รอเช็คชื่อ
3 303 รอเช็คชื่อ
4 304 รอเช็คชื่อ
5 305 รอเช็คชื่อ
6 306 รอเช็คชื่อ
7 307 รอเช็คชื่อ
8 308 รอเช็คชื่อ
9 309 รอเช็คชื่อ
รวม 0 0 0 0 0 0 0

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 401 รอเช็คชื่อ
2 402 รอเช็คชื่อ
3 403 รอเช็คชื่อ
4 404 41 36 0 0 1 4 0
5 405 รอเช็คชื่อ
6 406 รอเช็คชื่อ
7 407 รอเช็คชื่อ
8 408 รอเช็คชื่อ
9 409 รอเช็คชื่อ
10 410 รอเช็คชื่อ
11 411 รอเช็คชื่อ
รวม 41 36 0 0 1 4 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 501 รอเช็คชื่อ
2 502 รอเช็คชื่อ
3 503 รอเช็คชื่อ
4 504 รอเช็คชื่อ
5 505 รอเช็คชื่อ
6 506 รอเช็คชื่อ
7 507 รอเช็คชื่อ
8 508 รอเช็คชื่อ
9 509 7 7 0 0 0 0 0
10 510 35 30 0 0 0 2 3
11 511 รอเช็คชื่อ
รวม 42 37 0 0 0 2 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 601 รอเช็คชื่อ
2 602 รอเช็คชื่อ
3 603 รอเช็คชื่อ
4 604 รอเช็คชื่อ
5 605 รอเช็คชื่อ
6 606 รอเช็คชื่อ
7 607 รอเช็คชื่อ
8 608 รอเช็คชื่อ
9 609 รอเช็คชื่อ
10 610 รอเช็คชื่อ
11 611 31 30 0 0 0 1 0
รวม 31 30 0 0 0 1 0

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู