ห้องเรียน Online

411 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bdm-wfwt-kst

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 411

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ท30202
ครูธีริศรา
2206

ว31182
ครูภัทรสุดา
2206

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

พ31102
ครูชนพัฒน์
2206

ส30202
ครูอภิชาติ
2206

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ท31102
ครูวาสนา
2206

ง30232
ครูชลัมพร
2305

ประชุม
ครูวาสนา
หอประชุม

ประชุม
ครูเศรษฐวิชย์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2206

ท30202
ครูธีริศรา
2206

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

อ30202
ครูMichael terry
1204

ส31104
ครูอารยา
2206

ชุมนุม
ครูวาสนา
2206

ชุมนุม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ง31102
ครูชลัมพร
2206

ส31104
ครูอารยา
2206

ว31182
ครูภัทรสุดา
2206

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2206

ง30232
ครูชลัมพร
2305

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

คุณธรรม
ครูวาสนา
2206

คุณธรรม
ครูเศรษฐวิชย์
2206

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2206

ท31102
ครูวาสนา
2206

ส30202
ครูอภิชาติ
2206

ง30232
ครูชลัมพร
2305

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 411

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
5 ง30232 ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
9 ท30202 การเขียน ครูธีริศรา สายวงค์
10 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
13 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
14 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
15 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
16 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
17 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
19 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
20 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
21 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist

บันทึกการสอน 411

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแบ่งเวลาเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 13829 นายรามจิตติ เบี้ยทอง
Ramjitti Beartong
มาสาย 1 คาบ
40 15556 นางสาวนิชนันท์ คุ้มฤทธิ์
Nichanan Khumrit
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 38 1 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8