ห้องเรียน Online

411 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bdm-wfwt-kst

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 411

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-06-27
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูศรษฐวิชย์
2206

ว31281
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ท30201
ครูธีริศรา
2206

ว31181
ครูภัทรสุดา
2206

ท31101
ครูวาสนา
2206

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

อังคาร
2022-06-28
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูศรษฐวิชย์
2206

พ31101
ครูชนพัฒน์
2206

ส30201
ครูอภิชาติ
2206

ก31901
ครูวันทิพย์
2206

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

พุธ
2022-06-29
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูศรษฐวิชย์
2206

ท30201
ครูธีริศรา
2206

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

ส31103
ครูอารยา
2206

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2206

พฤหัส
2022-06-30
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูศรษฐวิชย์
2206

ง31101
ครูกุลวดี
2206

ส31103
ครูอารยา
2206

ว31181
ครูภัทรสุดา
2206

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2206

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

ศุกร์
2022-07-01
โฮมรูม
ครูวาสนา


โฮมรูม
ครูศรษฐวิชย์
2206

ส30201
ครูอภิชาติ
2206

ท31101
ครูวาสนา
2206

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2206

อ30201
ครูRichard
2206

ว30273
ครูวาสนา
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 411

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง30251 งานอาชีพอุตสาหกรรม 1 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท30201 การอ่าน ครูธีริศรา สายวงค์
6 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
7 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
8 ว30273 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
10 ว31281 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส30201 อาเซียนศึกษา ครูอภิชาติ อินกัน
13 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
14 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
15 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
16 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist

บันทึกการสอน 411

คาบที่ 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ว31281 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวิชยาภรณ์ ระจิตร จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
หุ่นยนต์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 13730 นายชญานนท์ ทองคำ
Chayanon Tongkhom
ขาด 2 คาบ
7 13760 นายทินกร ดอระวงค์
Thinnakon Dorawong
ขาด 2 คาบ
9 13773 นายธีรพงศ์ อิ่มเนียม
Teeraphong Imneam
ขาด 2 คาบ
18 13825 นายรัชพงศ์ งอยหล้า
Ratchapong Ngoila
ขาด 2 คาบ
19 13826 นายรัฐนันท์ บุบผาถา
Rattanan Bubphatha
ขาด 2 คาบ
22 13850 นายสิทธิยากร ทับเล
Sitthiyakorn Tubla
ขาด 2 คาบ
25 13862 นายอรรถภูมิ ศีวัณณา
Arttapoom Sewanna
ขาด 2 คาบ
28 15511 นายณภัทร ไชยสน
ลาป่วย 2 คาบ
40 14055 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งสวัสดิ์
Sirilak Phungsawat
ขาด 2 คาบ
41 15556 นางสาวนิชนันท์ คุ้มฤทธิ์
Nichanan Khumrit
ขาด 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 31 0 0 9 1 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8