ห้องเรียน Online

511 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zzg-bhov-udu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 511

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


อ32101
ครูณัฐิศา
2208

ศ32101
ครูวรัญญา
2208

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2208

ค32101
ครูวิโรจน์
2208

ง32101
ครูดวงเดือน
2208

ง30232
ครูอุดม
2208

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


ง30232
ครูอุดม
2208

ส30204
ครูอภิชาติ
2208

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
2208

อ32101
ครูณัฐิศา
2208

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


ว32181
ครูรุ้งตะวัน
2208

ท30203
ครูสิริภา
2208

ท32101
ครูกันต์กวี
2208

ง30232
ครูอุดม
2208

ก32901
ครูรุ่งทิวา
2208

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


พ32101
ครูสุกัญญา
2208

ท30203
ครูสิริภา
2208

ส30204
ครูอภิชาติ
2208

ค32101
ครูวิโรจน์
2208

ท32101
ครูกันต์กวี
2208

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2208

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


ง32101
ครูดวงเดือน
2208

ว30275
ครูประทีป
คอม1

ว30291
ครูมานัส
คอม4

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2208

อ30203
ครูNeil
2208

แผนการสอนระยะยาว 511

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง30232 ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
6 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
7 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูประทีป คล่องจิต
9 ว30291 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
10 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส30204 ศาสนาสากล ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
16 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist

บันทึกการสอน 511

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8