ห้องเรียน Online

511 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zzg-bhov-udu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 511

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
1202

ค32102
ครูทรงพล
1202

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1202

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1202

ศ32103
ครูวรัญญา
1202

ง30240
ครูชลัมพร
1202

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
1202

I30202
ครูกันต์กวี
1202

อ32102
ครูณัฐิศา
1202

พ32102
ครูสุกัญญา
1202

ค32102
ครูทรงพล
1202

ว30293
ครูมานัส
คอม3

ส32102
ครูอภิชาติ
1202

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
1202

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ท32102
ครูชวัลกร
1202

อ32102
ครูณัฐิศา
1202

ง30240
ครูชลัมพร
1202

ชุมนุม
ครูวรัญญา
1202

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
1202

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1202

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1202

I30202
ครูกันต์กวี
1202

ง30240
ครูชลัมพร
1202

ส32102
ครูอภิชาติ
1202

อ30204
ครูRiomar
1202

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
1202

คุณธรรม
ครูวรัญญา
1202

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ท32102
ครูชวัลกร
1202

พ30203
ครูสุกัญญา
สนาม4

ประชุม
ครูวรัญญา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 511

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
5 ง30240 งานช่างอุตสาหกรรม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
9 พ30203 วอลเล่ย์บอล ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
12 ว30293 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
13 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
14 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
15 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
17 ส30205 ประชากรกับการพัฒนา ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
18 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอภิชาติ อินกัน
19 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist

บันทึกการสอน 511

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8