ห้องเรียน Online

511 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zzg-bhov-udu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 511

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


อ32102
ครูณัฐิศา
2208

ง30236
ครูอุดม
2208

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2208

ส30203
ครูอภิชาติ
2208

ค32102
ครูปรีชา
2208

พ32102
ครูสุกัญญา
2208

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


อ32102
ครูณัฐิศา
2208

ง30236
ครูอุดม
2208

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ท30204
ครูสิริภา
2208

ศ32103
ครูวรัญญา
2208

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


ว32182
ครูทรรศวรรณ
2208

ง30236
ครูอุดม
2208

ท30204
ครูสิริภา
2208

ท32102
ครูกันต์กวี
2208

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูกันต์กวี
2208

ชุมนุม
ครูอภิชาติ
2208

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


ส30203
ครูอภิชาติ
2208

อ30204
ครูNeil
2208

ค32102
ครูปรีชา
2208

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2208

ท32102
ครูกันต์กวี
2208

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2208

ประชุม
ครูกันต์กวี
หอประชุม

ประชุม
ครูอภิชาติ
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูกันต์กวี


โฮมรูม
ครูอภิชาติ


คุณธรรม
ครูกันต์กวี
2208

คุณธรรม
ครูอภิชาติ
2208

ว32182
ครูทรรศวรรณ
2208

ว30293
ครูมานัส
คอม4

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

แผนการสอนระยะยาว 511

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist
5 ง30236 หุ่นยนต์พื้นฐาน ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist
8 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
9 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 ประชุม ระดับชั้น ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
11 ประชุม ระดับชั้น ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist
12 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
13 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
14 ว30293 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
15 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
16 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
17 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
18 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย ครูอภิชาติ อินกัน
20 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
21 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
22 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist

บันทึกการสอน 511

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 36 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8