ห้องเรียน Online

101 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pgs-jafx-nux

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 101

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2301

ส21102
ครูธนายุทธ
2301

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2301

อ21102
ครูชญาดา
2301

ส21104
ครูชนสรณ์
2301

ค21102
ครูศิราณี
2301

พ21102
ครูอารีวัลย์
2301

ประชุม
ครูจิรประภา
หอประชุม

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2301

ค21102
ครูศิราณี
2301

ท21102
ครูจิรประภา
2301

ส21104
ครูชนสรณ์
2301

อ21102
ครูชญาดา
2301

ว21102
ครูสุรีย์
1303

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2301

อ20202
ครูRiomar
2301

ศ21101
ครูวจี
2301

ว21102
ครูสุรีย์
2301

ค21206
ครูจันทิมา
2301

ส21102
ครูธนายุทธ
2301

ชุมนุม
ครูจิรประภา
2301

ลส/นน
ครูจิรประภา
2301

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2301

ศ21101
ครูวจี
2301

อ21102
ครูชญาดา
2301

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ20208
ครูมาลัย
2301

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2301

ท21102
ครูจิรประภา
2301

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2301

คุณธรรม
ครูจิรประภา
2301

อ20208
ครูมาลัย
2301

ค21102
ครูศิราณี
2301

ก20905
ครูสุพัตรา
2301

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ท21102
ครูจิรประภา
2301

แผนการสอนระยะยาว 101

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
6 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
9 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
12 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
13 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
14 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
15 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล
16 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
17 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
18 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
19 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูมาลัย ชื่นเทศ
20 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist

บันทึกการสอน 101

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8