ห้องเรียน Online

101 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pgs-jafx-nux

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 101

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ค21102
ครูศิราณี
2501

ว21102
ครูพิชาณัสม์
2501

อ20208
ครูมาลัย
2501

พ21102
ครูอารีวัลย์
2501

อ21102
ครูชญาดา
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

ประชุม
ครูศศิวิมล
หอประชุม

ประชุม
ครูนิภาพร
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ว21102
ครูพิชาณัสม์
2501

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2501

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

ส21102
ครูพรพิมล
2501

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ส21102
ครูพรพิมล
2501

อ21102
ครูชญาดา
2501

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

ญ20202
ครูปภัสนันท์
2501

ชุมนุม
ครูศศิวิมล
โดมฯ

ชุมนุม
ครูนิภาพร
โดมฯ

ลส/นน
ครูศศิวิมล
โดมฯ

ลส/นน
ครูนิภาพร
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ศ21101
ครูวจี
2501

ว21102
ครูพิชาณัสม์
2501

ญ20202
ครูปภัสนันท์
2501

อ20208
ครูมาลัย
2501

ค21102
ครูศิราณี
2501

ว21105
ครูสุวิมล
คอม3

ค้นคว้า
ครูศศิวิมล
2501

ค้นคว้า
ครูนิภาพร
2501

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


คุณธรรม
ครูศศิวิมล
2501

คุณธรรม
ครูนิภาพร
2501

อ20202
ครูRolandt
1204

อ21102
ครูชญาดา
2501

ค21102
ครูศิราณี
2501

ค21206
ครูวิรยา
2501

ก20905
ครูสุพัตรา
2501

ศ21101
ครูวจี
2501

แผนการสอนระยะยาว 101

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
10 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
11 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
12 ประชุม ระดับชั้น ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
14 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
18 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
19 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
20 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
21 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
22 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
23 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
24 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
25 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูมาลัย ชื่นเทศ
26 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
28 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist

บันทึกการสอน 101

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิภาพร นนธิสอน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การติดตามคะแนน การส่งงาน การใช้เวลาว่าง การเตรียมตัวสอบปลายภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
27 15402 เด็กหญิงประพิชญา หนุนทรัพย์
ลาป่วย 1 คาบ
39 15487 เด็กหญิงสุภัตตรา ผิวเหลือง
Suphattra Piewleung
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 41 0 0 0 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8