ห้องเรียน Online

101 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pgs-jafx-nux

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 101

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ส21103
ครูวรเชษฐ์
2501

ค21101
ครูจันทิมา
2501

อ21101
ครูชญาดา
2501

พ21101
ครูอารีวัลย์
2501

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2501

ท21101
ครูปัทมา
2501

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ท21101
ครูปัทมา
2501

ง21101
ครูนิภาพร
2501

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2501

ส21101
ครูมาเรียม
2501

ว21101
ครูสุรีย์
2501

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


อ21101
ครูชญาดา
2501

ง21101
ครูนิภาพร
2501

ศ21102
ครูศศิวิมล
2501

ท21101
ครูปัทมา
2501

ค21101
ครูจันทิมา
2501

ก20901
ครูพิมวดี
2501

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ว21101
ครูสุรีย์
2501

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2501

อ20207
ครูมาลัย
2501

ค21101
ครูจันทิมา
2501

ส21101
ครูมาเรียม
2501

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูศศิวิมล


โฮมรูม
ครูนิภาพร


ค21205
ครูจันทิมา
2501

อ21101
ครูชญาดา
2501

อ20201
ครูRolandt
2501

อ20207
ครูมาลัย
2501

ว21101
ครูสุรีย์
2501

ศ21102
ครูศศิวิมล
2501

แผนการสอนระยะยาว 101

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20901 แนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
3 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
5 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูปัทมา มากดี
8 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูสุรีย์ นพวงษ์
11 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
15 อ20207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist

บันทึกการสอน 101

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8