ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wrg-mwfw-pxe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ง30250
ครูวรามน
2207

ค32102
ครูปรีชา
2207

ท30204
ครูสิริภา
2207

ส30203
ครูอภิชาติ
2207

ท32102
ครูจิรประภา
2207

อ32102
ครูสุนัย
2207

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ง32101
ครูดวงเดือน
2207

ท32102
ครูจิรประภา
2207

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ส30203
ครูอภิชาติ
2207

ง30250
ครูวรามน
2207

ท30204
ครูสิริภา
2207

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ง32101
ครูดวงเดือน
2207

ง30250
ครูวรามน
2207

อ30204
ครูNeil
1204

ค32102
ครูปรีชา
2207

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูมานัส
2207

ชุมนุม
ครูณัชชา
2207

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ว30293
ครูมานัส
คอม4

ว32182
ครูวงศกร
2207

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ส32102
ครูนิพนธ์
2207

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2207

ประชุม
ครูมานัส
หอประชุม

ประชุม
ครูณัชชา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


คุณธรรม
ครูมานัส
2207

คุณธรรม
ครูณัชชา
2207

อ32102
ครูสุนัย
2207

ว32182
ครูวงศกร
2207

ศ32103
ครูวรัญญา
2207

ส32102
ครูนิพนธ์
2207

พ32102
ครูสุกัญญา
2207

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
5 ง30250 การตลาดดิจิทัล ครูวรามน บุญเจริญ
6 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
9 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
10 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
13 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
14 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
15 ว30293 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
16 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูวงศกร เอกทัตร
17 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
18 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย ครูอภิชาติ อินกัน
20 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
21 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
22 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัชชา บุญประไพ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เเจ้งเรื่องกิจกรรมOpen houes
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
1 13167 นายจิรายุทธ โหมดเทศ
Jirayuth Modted
มาสาย 1 คาบ
5 13233 นายนพกร กิจนิยม
Noppakorn Kijniyom
มาสาย 1 คาบ
9 13249 นายปิยะพงษ์ เค้าชะเอม
Piyapong Kaochaaem
มาสาย 1 คาบ
11 13299 นายศิรสิทธิ์ ว่านเครือ
Sirasit Sankhruea
ขาด 1 คาบ
31 13463 นางสาวมณพรกชสร อัครพรณรงค์
Monpornkochchasorn Akarapornnarong
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 35 30 3 0 2 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8