ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wrg-mwfw-pxe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ง30249
ครูวรามน
2207

ค32101
ครูวิโรจน์
2207

ส30204
ครูอภิชาติ
2207

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2207

ท32101
ครูจิรประภา
2207

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2207

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ท32101
ครูจิรประภา
2207

อ32101
ครูสุนัย
2207

ท30203
ครูสิริภา
2207

ว30275
ครูประทีป
คอม1

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ว32181
ครูพิชาณัสม์
2207

ก32901
ครูรุ่งทิวา
2207

ง30249
ครูวรามน
2207

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2207

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


ว30291
ครูมานัส
คอม4

ค32101
ครูวิโรจน์
2207

ว32181
ครูพิชาณัสม์
2207

ง30249
ครูวรามน
2207

ส30204
ครูอภิชาติ
2207

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูมานัส


โฮมรูม
ครูณัชชา


อ30203
ครูNeil
2207

ท30203
ครูสิริภา
2207

อ32101
ครูสุนัย
2207

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

พ32101
ครูสุกัญญา
2207

ศ32101
ครูวรัญญา
2207

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง30249 การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
5 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูจิรประภา บุญเสนอ
6 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูประทีป คล่องจิต
8 ว30291 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
9 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส30204 ศาสนาสากล ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
16 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8