ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wrg-mwfw-pxe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูณัชชา
1205

ว32181
ครูฐิตาพร
1205

ง30247
ครูอรัญญา
1205

I30201
ครูสิริภา
1205

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ท32101
ครูชวัลกร
1205

อ30203
ครูRobert
1205

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูณัชชา
1205

ส30204
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1205

ว30291
ครูมานัส
คอม1

I30201
ครูสิริภา
1205

ง30247
ครูอรัญญา
1205

ศ32101
ครูวรัญญา
1205

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูณัชชา
1205

ส32101
ครูนิพนธ์
1205

ง30247
ครูอรัญญา
1205

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ค32101
ครูศรายุทธ
1205

อ32101
ครูณัฐิศา
1205

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ชุมนุม
ครูณัชชา
1205

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูณัชชา
1205

ส30204
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1205

ท32101
ครูชวัลกร
1205

ส32101
ครูนิพนธ์
1205

พ32101
ครูสุกัญญา
1205

พ30208
ครูชนพัฒน์
สนาม4

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูณัชชา
1205

คุณธรรม
ครูณัชชา
1205

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

อ32101
ครูณัฐิศา
1205

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1205

ค32101
ครูศรายุทธ
1205

ประชุม
ครูณัชชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
5 ง30247 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ครูอรัญญา มะลิวัลย์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
7 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
9 พ30208 เปตอง ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
12 ว30291 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
13 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
14 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
15 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
17 ส30204 ศาสนาสากล ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
18 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
19 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
20 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัชชา บุญประไพ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ให้นักเตรียมตัวในการสอบกลางภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
6 14227 นายชัยวัฒน์ หงส์สุวรรณกุล
Chaiwat Hongsuwannakul
มาสาย 1 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 36 1 0 0 2 2

คาบที่ 1

รหัสวิชา ว32181 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูฐิตาพร คำฝึกฝน จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
อะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 2 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 2 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 2 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 37 0 0 0 2 2

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ง30247 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอรัญญา มะลิวัลย์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สภาพแวดล้อมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Digital 1.0-4.0
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 1 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 37 0 0 0 2 2

คาบที่ 4

รหัสวิชา I30201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิริภา แก้วโพธิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การวิเคราะห์สถานการณ์แัญหา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 1 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 37 0 0 0 2 2

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ว30275 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัชชา บุญประไพ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
บทที่ 2 / ใบงาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 1 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 37 0 0 0 2 2

คาบที่ 7

รหัสวิชา ท32101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชวัลกร วิเศษสิงห์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
โวหารการเขียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14215 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำรอด
Kiattisak Eaw-Heng
ลาป่วย 1 คาบ
29 14419 นางสาวชนากานต์ เทียนอร่าม
Chanakan Tanearam
ลากิจ 1 คาบ
31 14453 นางสาวเบญจพร แย้มกลิ่น
Benjaporn Yamklin
ลาป่วย 1 คาบ
20 14699 นายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 37 0 0 0 2 2

คาบที่ 8