ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wrg-mwfw-pxe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูณัชชา
1201

ง30250
ครูนิภาพร
1201

พ32102
ครูสุกัญญา
1201

ส32102
ครูนิพนธ์
1201

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

อ32102
ครูณัฐิศา
1201

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูณัชชา
1201

ง30250
ครูนิภาพร
1201

I30202
ครูสิริภา
1201

อ32102
ครูณัฐิศา
1201

ง32101
ครูดวงเดือน
1201

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1201

ท32102
ครูจิรประภา
1201

อ30204
ครูRiomar
1201

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูณัชชา
1201

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1201

I30202
ครูสิริภา
1201

พ30203
ครูสุกัญญา
สนาม4

ค32102
ครูทรงพล
1201

ชุมนุม
ครูณัชชา
1201

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูณัชชา
1201

ท32102
ครูจิรประภา
1201

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ว30293
ครูมานัส
คอม3

ค32102
ครูทรงพล
1201

ง32101
ครูดวงเดือน
1201

ส32102
ครูนิพนธ์
1201

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูณัชชา
1201

คุณธรรม
ครูณัชชา
1201

ง30250
ครูนิภาพร
1201

ว32182
ครูมานัส
1201

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1201

ศ32103
ครูวรัญญา
1201

ประชุม
ครูณัชชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
5 ง30250 การตลาดดิจิทัล ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูจิรประภา บุญเสนอ
9 ประชุม ระดับชั้น ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist
10 พ30203 วอลเล่ย์บอล ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
13 ว30293 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
14 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
15 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
17 ส30205 ประชากรกับการพัฒนา ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
18 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
19 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัชชา บุญประไพ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอบปลายภาค 2/2566
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 41 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8