ห้องเรียน Online

107 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/djr-yban-qsw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 107

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2305

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ส21104
ครูชนสรณ์
2305

ท21102
ครูสิริภา
2305

ส21102
ครูธนายุทธ
2305

ว21102
ครูประภาพิชญ์
1305

ประชุม
ครูนิภาพร
หอประชุม

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2305

ค21206
ครูวิรยา
2305

อ21102
ครูวนิดา
2305

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ศ21102
ครูศศิวิมล
2305

ง20202
ครูศรมณีย์
คหะ

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2305

ส21102
ครูธนายุทธ
2305

พ21102
ครูอารีวัลย์
2305

ค21102
ครูวิรยา
2305

ส21104
ครูชนสรณ์
2305

ก20905
ครูสุพัตรา
2305

ชุมนุม
ครูนิภาพร
2305

ลส/นน
ครูนิภาพร
2305

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2305

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2305

ท21102
ครูสิริภา
2305

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

อ20202
ครูRiomar
2305

ค21102
ครูวิรยา
2305

อ21102
ครูวนิดา
2305

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2305

คุณธรรม
ครูนิภาพร
2305

ง20207
ครูเรือนคำ
คหะ

ค21102
ครูวิรยา
2305

ท21102
ครูสิริภา
2305

อ21102
ครูวนิดา
2305

ศ21102
ครูศศิวิมล
2305

แผนการสอนระยะยาว 107

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
5 ง20202 ขนมไทย ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ง20207 อาหารว่าง ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
8 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
10 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist
13 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
15 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล
17 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
18 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
19 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist

บันทึกการสอน 107

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8