ห้องเรียน Online

107 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/djr-yban-qsw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 107

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์


โฮมรูม
ครูพรพิมล


ง20203
ครูนิภาพร
คหะ

ค21102
ครูวิรยา
2505

อ20202
ครูRolandt
1204

ท21102
ครูปัทมา
2505

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ประชุม
ครูวรเชษฐ์
หอประชุม

ประชุม
ครูพรพิมล
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์


โฮมรูม
ครูพรพิมล


พ21102
ครูอารีวัลย์
2505

ว21102
ครูสุรีย์
2505

ท21102
ครูปัทมา
2505

ค21102
ครูวิรยา
2505

ศ21102
ครูศศิวิมล
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ค้นคว้า
ครูวรเชษฐ์
2505

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์


โฮมรูม
ครูพรพิมล


ท21102
ครูปัทมา
2505

ส21102
ครูพรพิมล
2505

ก20905
ครูสุพัตรา
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2505

ชุมนุม
ครูวรเชษฐ์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูพรพิมล
โดมฯ

ลส/นน
ครูวรเชษฐ์
โดมฯ

ลส/นน
ครูพรพิมล
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์


โฮมรูม
ครูพรพิมล


ศ21102
ครูศศิวิมล
2505

ค21102
ครูวิรยา
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ว21105
ครูสุวิมล
คอม3

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2505

ว21102
ครูสุรีย์
2505

ส21102
ครูพรพิมล
2505

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์


โฮมรูม
ครูพรพิมล


คุณธรรม
ครูวรเชษฐ์
2505

คุณธรรม
ครูพรพิมล
2505

ง20205
ครูกุลวดี
คหะ

ค21206
ครูวิรยา
2505

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2505

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ว21102
ครูสุรีย์
2505

แผนการสอนระยะยาว 107

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
7 ง20203 การผลิตเครื่องดื่ม ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ง20205 อาหารไทย ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
11 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
12 ประชุม ระดับชั้น ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
14 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
18 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
19 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
20 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
21 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
22 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
23 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
24 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
25 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist

บันทึกการสอน 107

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพรพิมล อาจชอบการ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
-
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 41 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8