ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/rtt-zses-nxf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูทรงพล
2301

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2301

อ22101
ครูธนัญรดา
2301

ศ22102
ครูธิภาพร
2301

อ20203
ครูLucas
2301

ค22101
ครูทรงพล
2301

ส22101
ครูสรารัตน์
2301

ต22201
ครูนิรมล
2301

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูทรงพล
2301

ง22101
ครูศรมณีย์
2301

ว22101
ครูอรรณพ
1304

ต22201
ครูนิรมล
2301

com2
ครูจิราภรณ์
คอม2

ท22101
ครูธีรพล
2301

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูทรงพล
2301

พ22101
ครูใกล้รุ่ง
2301

ส22103
ครูประภาพร
2301

อ20209
ครูชญาดา
2301

ว22101
ครูอรรณพ
2301

ค22101
ครูทรงพล
2301

ลส/นน
ครูทรงพล
หอประชุม

ชุมนุม
ครูทรงพล
2301

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูทรงพล
2301

อ20209
ครูชญาดา
2301

ง22101
ครูศรมณีย์
2301

ค22101
ครูทรงพล
2301

ท22101
ครูธีรพล
2301

อ22101
ครูธนัญรดา
2301

ค22205
ครูวิรยา
2301

ส22103
ครูประภาพร
2301

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูทรงพล
2301

คุณธรรม
ครูทรงพล
2301

ส22101
ครูสรารัตน์
2301

ท22101
ครูธีรพล
2301

ศ22103
ครูธิภาพร
2301

I20201
ครูรชยา
2301

อ22101
ครูธนัญรดา
2301

ประชุม
ครูทรงพล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว File does not exist
2 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
3 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
4 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูทรงพล วรรณฤดี
5 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิรยา เชื่อมทอง
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
9 ต22201 เกาหลีน่ารู้ 1 ครูนิรมล จันทร์อินทร์ File does not exist
10 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
11 ประชุม ระดับชั้น ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
12 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด File does not exist
13 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
15 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
16 ศ22102 ดนตรี 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ศ22103 นาฏศิลป์ 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
18 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
19 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
20 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
21 อ20209 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
22 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธนัญรดา พูนพิน File does not exist
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูทรงพล วรรณฤดี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การส่งงาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 47 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธนัญรดา พูนพิน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Worksheet 1a
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 47 0 0 0 0 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา อ20203 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูLucas Boudesco จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
interrogative words
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 15649 เด็กชายธีรดนย์ ยิ่งเดช
Teeradon Yingdach
มาสาย 1 คาบ
12 15720 เด็กชายวสวัตติ์ ช้างเชื้อวงษ์
Wasawat Changchuawong
มาสาย 1 คาบ
13 15732 เด็กชายศุภวิชช์ จงเทพ
Supawit Jongtep
มาสาย 1 คาบ
14 15743 เด็กชายสุทธิภัทร สุขคำ
Sutthiphat Sukkham
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 43 3 0 1 0 0

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา ส22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสรารัตน์ บุญสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สัญลักษณ์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 47 0 0 0 0 0

คาบที่ 8

รหัสวิชา ต22201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิรมล จันทร์อินทร์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ทดสอบเรื่องสระภาษาเกาหลี
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 47 0 0 0 0 0