ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/rtt-zses-nxf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


อ22102
ครูชลธิชา
2401

ท22102
ครูรจนา
2401

ค22206
ครูศรายุทธ
2401

พ22102
ครูศรัทธา
2401

ว22102
ครูอรรณพ
2401

จ20204
ครูเบญจมาศ
2401

อ20210
ครูณัฐิศา
2401

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ท22102
ครูรจนา
2401

จ20204
ครูเบญจมาศ
2401

ส22102
ครูสรารัตน์
2401

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ว22102
ครูอรรณพ
2401

อ22102
ครูชลธิชา
2401

ค้นคว้า
ครูรจนา
2401

ค้นคว้า
ครูวรามน
2401

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ค22102
ครูศรายุทธ
2401

อ22102
ครูชลธิชา
2401

ศ22101
ครูศศิวิมล
2401

ส22104
ครูรชยา
2401

ส20202
ครูสรารัตน์
2401

ชุมนุม
ครูรจนา
โดมฯ

ชุมนุม
ครูวรามน
โดมฯ

ลส/นน
ครูรจนา
โดมฯ

ลส/นน
ครูวรามน
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


อ20210
ครูณัฐิศา
2401

ว22102
ครูอรรณพ
2401

ค22102
ครูศรายุทธ
2401

ศ22101
ครูศศิวิมล
2401

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22102
ครูสรารัตน์
2401

ท22102
ครูรจนา
2401

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


คุณธรรม
ครูรจนา
2401

คุณธรรม
ครูวรามน
2401

ค22102
ครูศรายุทธ
2401

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ก20913
ครูวันทิพย์
2401

อ20204
ครูNeil
1204

ส22104
ครูรชยา
2401

ประชุม
ครูรจนา
หอประชุม

ประชุม
ครูวรามน
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรจนา การามา File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูรจนา การามา File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist
8 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูรจนา การามา File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist
11 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
12 ประชุม ระดับชั้น ครูรจนา การามา File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist
14 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
15 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรจนา การามา File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist
18 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
19 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
20 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
21 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน ครูสรารัตน์ บุญสาลี
22 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
23 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
24 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
25 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
26 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรจนา การามา File does not exist
28 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรจนา การามา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การติดตามงาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 47 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8