ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/rtt-zses-nxf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ค22205
ครูศรายุทธ
2401

ศ22102
ครูธิภาพร
2401

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ง22101
ครูวรามน
2401

ว22101
ครูอรรณพ
2401

อ20209
ครูณัฐิศา
2401

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


จ20203
ครูเบญจมาศ
2401

ส22101
ครูสรารัตน์
2401

ท22101
ครูรจนา
2401

ค22101
ครูศรายุทธ
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

ศ22102
ครูธิภาพร
2401

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ท22101
ครูรจนา
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

ค22101
ครูศรายุทธ
2401

ส20201
ครูรชยา
2401

ว22101
ครูอรรณพ
2401

จ20203
ครูเบญจมาศ
2401

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ว22101
ครูอรรณพ
2401

ค22101
ครูศรายุทธ
2401

ก20909
ครูวันทิพย์
2401

ท22101
ครูรจนา
2401

ส22103
ครูประภาพร
2401

ส22101
ครูสรารัตน์
2401

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูรจนา


โฮมรูม
ครูวรามน


ส22103
ครูประภาพร
2401

อ20209
ครูณัฐิศา
2401

พ22101
ครูศรัทธา
2401

อ20203
ครูNeil
2401

ง22101
ครูวรามน
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
2 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
6 จ20203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
8 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
10 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
11 ส20201 ท้องถิ่นของเรา ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
12 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
13 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
14 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
15 อ20209 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรจนา การามา File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8