ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/rtt-zses-nxf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูรจนา
2501

ว22102
ครูอรรณพ
1302

อ22102
ครูธนัญรดา
2501

ค22206
ครูศรายุทธ
2501

ท22102
ครูรจนา
2501

อ20204
ครูMaxim
2501

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูรจนา
2501

อ22102
ครูธนัญรดา
2501

ท22102
ครูรจนา
2501

ค22102
ครูศรายุทธ
2501

จ20204
ครูLiu
2501

อ20210
ครูชญาดา
2501

ส22102
ครูพรพิมล
2501

ว22102
ครูอรรณพ
1303

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูรจนา
2501

ค22102
ครูศรายุทธ
2501

พ22102
ครูศรัทธา
2501

ส22104
ครูรชยา
2501

จ20204
ครูLiu
2501

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ชุมนุม
ครูรจนา
2501

ลส/นน
ครูรจนา
2501

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูรจนา
2501

อ20210
ครูชญาดา
2501

ส22102
ครูพรพิมล
2501

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2501

ศ22101
ครูศศิวิมล
2501

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

อ22102
ครูธนัญรดา
2501

ท22102
ครูรจนา
2501

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูรจนา
2501

คุณธรรม
ครูรจนา
2501

ศ22101
ครูศศิวิมล
2501

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ส22104
ครูรชยา
2501

ค22102
ครูศรายุทธ
2501

I20202
ครูสรารัตน์
2501

ประชุม
ครูรจนา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรจนา การามา File does not exist
6 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 ครูLiu Mengyu
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูรจนา การามา File does not exist
8 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
9 ประชุม ระดับชั้น ครูรจนา การามา File does not exist
10 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรจนา การามา File does not exist
13 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
14 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
15 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
16 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
19 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
20 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรจนา การามา File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8