ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/iyv-mghi-gwt

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30253
ครูภัทรสุดา
1513

อ30203
ครูNeil
1513

ว32281
ครูมานัส
คอม4

อ32101
ครูสุนัย
1513

ค32203
ครูภคพล
1513

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1513

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ค32205
ครูพรทิพย์พา
1513

ค32205
ครูพรทิพย์พา
1513

ว30282
ครูสุรีย์
1513

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
1513

ว30213
ครูวงศกร
1513

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ค32103
ครูพรทิพย์พา
1513

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1513

ว30253
ครูภัทรสุดา
1513

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
1513

ว30213
ครูวงศกร
1513

ก32901
ครูรุ่งทิวา
1513

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30233
ครูรุ้งตะวัน
1302

ค32203
ครูภคพล
1513

ค32103
ครูพรทิพย์พา
1513

อ32101
ครูสุนัย
1513

ศ32101
ครูวรัญญา
1513

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ศ32102
ครูยุทธพงศ์
1513

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1513

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1513

ว30213
ครูวงศกร
1513

ว30253
ครูภัทรสุดา
1513

พ32101
ครูสุกัญญา
1513

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30213 ฟิสิกส์เข้มข้น 3 ครูวงศกร เอกทัตร
8 ว30233 เคมีเข้มข้น 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว30253 ชีววิทยาเข้มข้น 3 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
10 ว30282 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
11 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
12 ว32281 หุ่นยนต์ 3 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
13 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
16 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
17 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8