ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/iyv-mghi-gwt

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูภคพล
1514

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1514

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
1514

ว30213
ครูวงศกร
1514

ค32203
ครูภคพล
1514

อ32101
ครูสุนัย
1514

พ32101
ครูสุกัญญา
1514

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูภคพล
1514

ค32205
ครูพรทิพย์พา
1514

ว30282
ครูสุรีย์
1514

ว30213
ครูวงศกร
1514

ว32281
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูภคพล
1514

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1514

ค32203
ครูภคพล
1514

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1514

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
1305

ว30253
ครูภัทรสุดา
1309

ชุมนุม
ครูภคพล
1514

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูภคพล
1514

ค32103
ครูพรทิพย์พา
1514

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1514

ศ32101
ครูวรัญญา
1514

อ30203
ครูRobert
1514

อ32101
ครูสุนัย
1514

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1514

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูภคพล
1514

คุณธรรม
ครูภคพล
1514

ว30253
ครูภัทรสุดา
1514

ค32203
ครูภคพล
1514

ค32103
ครูพรทิพย์พา
1514

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ประชุม
ครูภคพล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค32103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
7 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
8 ประชุม ระดับชั้น ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist
9 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30213 ฟิสิกส์เข้มข้น 3 ครูวงศกร เอกทัตร
11 ว30233 เคมีเข้มข้น 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
12 ว30253 ชีววิทยาเข้มข้น 3 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
13 ว30282 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
14 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
15 ว32281 หุ่นยนต์ 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
18 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
19 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
20 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูภคพล ใหม่สุยะ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียน
2. ชื่นชมการปรับปรุงบุคลิกภาพ
3. การทำเวรประจำวัน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
33 16026 นางสาวธิดารัตน์ เดชบรรทม
Thidarat Dejbuntom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 35 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา ว30233 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กฎของชาร์ล กฎของเกย์ลูสแซก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
33 16026 นางสาวธิดารัตน์ เดชบรรทม
Thidarat Dejbuntom
ลาป่วย 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 35 0 0 0 1 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ค32203 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูภคพล ใหม่สุยะ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
33 16026 นางสาวธิดารัตน์ เดชบรรทม
Thidarat Dejbuntom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 35 0 0 0 1 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8

รหัสวิชา พ32101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุกัญญา วาจารัตน์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
มอบหมายงานกลุ่ม​4​ ระบบ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
33 16026 นางสาวธิดารัตน์ เดชบรรทม
Thidarat Dejbuntom
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 35 0 0 0 1 0