ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/iyv-mghi-gwt

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
1515

ส32102
ครูนิพนธ์
1515

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1515

ว30214
ครูวงศกร
1309

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ว32282
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค32204
ครูภคพล
1515

อ30204
ครูRiomar
1515

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
1515

ว30283
ครูวรรณวิมล
1515

ค32206
ครูศิรวดี
1515

ว30214
ครูวงศกร
1309

อ32102
ครูสุนัย
1515

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
1515

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1515

ศ32103
ครูวรัญญา
1515

ค32204
ครูภคพล
1515

ว30214
ครูวงศกร
1302

ส32102
ครูนิพนธ์
1515

ชุมนุม
ครูพรทิพย์พา
1515

พ32102
ครูสุกัญญา
1515

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
1515

ค32104
ครูพรทิพย์พา
1515

ว30234
ครูรุ้งตะวัน
1302

ว30254
ครูภัทรสุดา
1309

ค32204
ครูภคพล
1515

อ32102
ครูสุนัย
1515

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1515

ง32101
ครูดวงเดือน
1515

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
1515

คุณธรรม
ครูพรทิพย์พา
1515

ว30234
ครูรุ้งตะวัน
1309

ค32104
ครูพรทิพย์พา
1515

ว30254
ครูภัทรสุดา
1515

ประชุม
ครูพรทิพย์พา
หอประชุม

I30202
ครูภัทรสุดา
1515

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 ค32204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 ค32206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 ครูศิรวดี มาลุน
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
7 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
9 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
10 ประชุม ระดับชั้น ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
11 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
12 ว30214 ฟิสิกส์เข้มข้น 4 ครูวงศกร เอกทัตร
13 ว30234 เคมีเข้มข้น 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
14 ว30254 ชีววิทยาเข้มข้น 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
15 ว30283 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 3 ครูวรรณวิมล บรรลือ
16 ว32282 หุ่นยนต์ 4 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
17 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
18 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
20 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
21 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8