ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/iyv-mghi-gwt

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30234
ครูรุ้งตะวัน
1513

ค32104
ครูพรทิพย์พา
1513

อ32102
ครูสุนัย
1513

ว30254
ครูภัทรสุดา
1513

ค32204
ครูภคพล
1513

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1513

ง32101
ครูดวงเดือน
1201

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30283
ครูวรรณวิมล
1513

ค32206
ครูพรทิพย์พา
1513

ว32282
ครูมานัส
คอม4

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ว30214
ครูวงศกร
1513

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30234
ครูรุ้งตะวัน
1513

อ32102
ครูสุนัย
1513

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1513

ว30254
ครูภัทรสุดา
1513

ว30214
ครูวงศกร
1513

ชุมนุม
ครูพรทิพย์พา
1513

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


ว30234
ครูรุ้งตะวัน
1513

ศ32103
ครูวรัญญา
1513

ค32204
ครูภคพล
1513

ค32104
ครูพรทิพย์พา
1513

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1513

ว30254
ครูภัทรสุดา
1513

ประชุม
ครูพรทิพย์พา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา


คุณธรรม
ครูพรทิพย์พา
1513

ว30214
ครูวงศกร
1513

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1513

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1513

ค32204
ครูภคพล
1513

อ30204
ครูNeil
1204

พ32102
ครูสุกัญญา
1513

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ค32204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
6 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30214 ฟิสิกส์เข้มข้น 4 ครูวงศกร เอกทัตร
12 ว30234 เคมีเข้มข้น 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
13 ว30254 ชีววิทยาเข้มข้น 4 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
14 ว30283 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 3 ครูวรรณวิมล บรรลือ
15 ว32282 หุ่นยนต์ 4 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
16 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
18 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
19 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ติดตามงานแก้70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 33 33 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8