ห้องเรียน Online

605 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zvy-duqt-twr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 605

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
1412

จ30228
ครูLiu
1412

ท33102
ครูนิภาพร
1412

ท30206
ครูกันต์กวี
1412

อ30206
ครูJo
1412

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1412

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
1412

ส33102
ครูวราภรณ์
1412

ค33102
ครูปรีชา
1412

จ33202
ครูนันท์กมล
1412

อ30212
ครูกาญจนา
1412

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ประชุม
ครูสุพัตรา
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
1412

อ33102
ครูธวัลกร
1412

จ33202
ครูนันท์กมล
1412

ส33102
ครูวราภรณ์
1412

อ30212
ครูกาญจนา
1412

ท30206
ครูกันต์กวี
1412

ชุมนุม
ครูสุพัตรา
1412

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
1412

จ33202
ครูนันท์กมล
1412

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33102
ครูปรีชา
1412

ท33102
ครูนิภาพร
1412

อ33102
ครูธวัลกร
1412

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูสุพัตรา
1412

คุณธรรม
ครูสุพัตรา
1412

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1303

จ33202
ครูนันท์กมล
1412

อ30212
ครูกาญจนา
1412

แผนการสอนระยะยาว 605

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
4 จ30228 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 2 (การโรงแรม) ครูLiu Mengyu
5 จ33202 ภาษาจีน6 ครูนันท์กมล สุมะนา
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูJo Randy
15 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพัตรา เกตุสุข File does not exist

บันทึกการสอน 605

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8