ห้องเรียน Online

605 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zvy-duqt-twr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 605

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูพิศมัย
1413

อ30212
ครูกาญจนา
1413

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1413

ท30206
ครูวาสนา
1413

อ33102
ครูธวัลกร
1413

จ33202
ครูนันท์กมล
1413

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูพิศมัย
1413

จ30228
ครูนันท์กมล
1413

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1413

ส33102
ครูพิศมัย
1413

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1413

อ30206
ครูRonald
1204

อ30212
ครูกาญจนา
1413

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูพิศมัย
1413

ค33102
ครูปรีชา
1413

จ33202
ครูนันท์กมล
1413

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ท33102
ครูนิภาพร
1413

อ30212
ครูกาญจนา
1413

ชุมนุม
ครูปรีชา
1413

ชุมนุม
ครูพิศมัย
1413

ประชุม
ครูปรีชา
หอประชุม

ประชุม
ครูพิศมัย
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูพิศมัย
1413

ค33102
ครูปรีชา
1413

ท30206
ครูวาสนา
1413

จ33202
ครูนันท์กมล
1413

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูพิศมัย
1413

คุณธรรม
ครูปรีชา
1413

คุณธรรม
ครูพิศมัย
1413

จ33202
ครูนันท์กมล
1413

ท33102
ครูนิภาพร
1413

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ส33102
ครูพิศมัย
1413

อ33102
ครูธวัลกร
1413

แผนการสอนระยะยาว 605

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิศมัย แจ่มจรัส File does not exist
5 จ30228 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 2 (การโรงแรม) ครูนันท์กมล สุมะนา
6 จ33202 ภาษาจีน6 ครูนันท์กมล สุมะนา
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิศมัย แจ่มจรัส File does not exist
9 ท30206 หลักภาษา 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
10 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
11 ประชุม ระดับชั้น ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูพิศมัย แจ่มจรัส File does not exist
13 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
14 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
15 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
16 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
17 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
18 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
19 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิศมัย แจ่มจรัส File does not exist

บันทึกการสอน 605

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพิศมัย แจ่มจรัส จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
วันพุธมีจัดเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 12663 นายถิรวัฒน์ บุญเนตร์
Thirawat Boonnad
ขาด 1 คาบ
8 12692 นายนันทชัย ศิวะพรประสงค์
Nanthachai Siwapornprasong
ขาด 1 คาบ
10 12709 นายเปรมพัทธ์ พงศ์ณฐพัฒน์
Pramepat Pongnathapat
ขาด 1 คาบ
11 12713 นายพงศ์พิสุทธิ์ อินณรงค์
Pongpisut Innarong
ขาด 1 คาบ
24 12886 นางสาวนัสรียา จินะศรี
Nusareeya Jinasri
ขาด 1 คาบ
28 12912 นางสาวปิยะฉัตร มาทา
Piyachat Mata
ขาด 1 คาบ
33 12956 นางสาวรังสิมา หงษ์แก้ว
Rangsima Hongkaew
ขาด 1 คาบ
36 13013 นางสาวอุ้มบุญ ใจเที่ยงแท้
Aumbun Jaitiangtae
ขาด 1 คาบ
38 13666 นางสาวปทิตตา พึ่งมี
Pathitta Puengmee
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 33 0 0 9 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8