ห้องเรียน Online

605 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zvy-duqt-twr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 605

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูกฤษณา


ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1413

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1413

ท30205
ครูวาสนา
1413

อ30205
ครูRonald
1413

ค33101
ครูปรีชา
1413

จ33201
ครูนันท์กมล
1413

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูกฤษณา


จ33201
ครูนันท์กมล
1413

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1413

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1413

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1413

อ30211
ครูกาญจนา
1413

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูกฤษณา


จ33201
ครูนันท์กมล
1413

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ท33101
ครูนิภาพร
1413

อ30211
ครูกาญจนา
1413

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูกฤษณา


ท30205
ครูวาสนา
1413

ค33101
ครูปรีชา
1413

อ33101
ครูธวัลกร
1413

ก33901
ครูสุพัตรา
1413

จ30227
ครูนันท์กมล
1413

จ30227
ครูนันท์กมล
1413

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูปรีชา


โฮมรูม
ครูกฤษณา


จ33201
ครูนันท์กมล
1413

ท33101
ครูนิภาพร
1413

ว30296
ครูจรัส
คอม2

อ30211
ครูกาญจนา
1413

อ33101
ครูธวัลกร
1413

แผนการสอนระยะยาว 605

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 จ30227 ภาษาจีนเพื่องานบริการ1(สายการบิน) ครูนันท์กมล สุมะนา
4 จ33201 ภาษาจีน5 ครูนันท์กมล สุมะนา
5 ท30205 หลักภาษา 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
6 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
7 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
11 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRonald Thomas
12 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกฤษณา มีณรงค์ File does not exist

บันทึกการสอน 605

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8