ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uqb-wuhz-ssb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
2207

ค33106
ครูณัฐพล
2207

อ33102
ครูธวัลกร
2207

ค33202
ครูศิรวดี
2207

ส33102
ครูพิศมัย
2207

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
2207

อ33102
ครูธวัลกร
2207

ว30103
ครูบุษยา
2207

ว30101
ครูทรรศวรรณ
1302

ประชุม
ครูสุธิดา สุดดี
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

ค33202
ครูศิรวดี
2207

ว30103
ครูบุษยา
1302

ส33102
ครูพิศมัย
2207

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ว30102
ครูวรรณวิมล
1309

ชุมนุม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

ค33202
ครูศิรวดี
2207

ว30101
ครูทรรศวรรณ
2207

ค33106
ครูณัฐพล
2207

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
2207

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

คุณธรรม
ครูสุธิดา สุดดี
2207

ค33202
ครูศิรวดี
2207

ว30102
ครูวรรณวิมล
1305

อ30206
ครูJo
2207

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
8 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
10 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูJo Randy
15 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8