ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uqb-wuhz-ssb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ค33201
ครูศิรวดี
1202

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ค33105
ครูณัฐพล
1202

ก33901
ครูสุพัตรา
1202

ว30245
ครูบุษยา
1202

ว30104
ครูทรรศวรรณ
1202

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ว30245
ครูบุษยา
1202

ว30225
ครูวรรณวิมล
1202

ส33101
ครูวราภรณ์
1202

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
1202

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1202

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ว30205
ครูสุทธิพงษ์
1202

อ33101
ครูธวัลกร
1202

ค33105
ครูณัฐพล
1202

ว30225
ครูวรรณวิมล
1202

ค33201
ครูศิรวดี
1202

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ว30296
ครูจรัส
คอม2

ค33201
ครูศิรวดี
1202

ว30245
ครูบุษยา
1202

ส33101
ครูวราภรณ์
1202

อ30205
ครูRolandt
1202

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
1202

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ว30205
ครูสุทธิพงษ์
1202

อ33101
ครูธวัลกร
1202

ค33201
ครูศิรวดี
1202

ว30225
ครูวรรณวิมล
1202

ว30104
ครูทรรศวรรณ
1202

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูศิรวดี มาลุน
4 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
5 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30104 โลกและอวกาศ ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
7 ว30205 ฟิสิกส์ 5 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
8 ว30225 เคมี 5 ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRolandt Gersbach
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8