ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uqb-wuhz-ssb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ว30102
ครูวรรณวิมล
1202

ค33106
ครูณัฐพล
1202

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33202
ครูศิรวดี
1202

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ว30103
ครูบุษยา
1202

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


อ30206
ครูRolandt
1202

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1202

ว30103
ครูบุษยา
1202

ส33102
ครูวราภรณ์
1202

อ33102
ครูธวัลกร
1202

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
1202

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ว30102
ครูวรรณวิมล
1202

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
1202

อ33102
ครูธวัลกร
1202

ค33202
ครูศิรวดี
1202

ค33106
ครูณัฐพล
1202

ชุมนุม
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ประชุม
ครูสุธิดา สุดดี
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33202
ครูศิรวดี
1202

ว30103
ครูบุษยา
1202

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี


คุณธรรม
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1202

ค33202
ครูศิรวดี
1202

ว30101
ครูสุทธิพงษ์
1202

ส33102
ครูวราภรณ์
1202

ว30102
ครูวรรณวิมล
1202

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
8 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
10 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRolandt Gersbach
15 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ประกาศกิจกรรม open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
15 12825 นางสาวจุฑามาศ วีระประจักษ์
Jutamart Weeraprajak
ขาด 1 คาบ
16 12828 นางสาวชญานิน พลีใหญ่
Chayanin Pleeyai
ขาด 1 คาบ
30 12961 นางสาวลลิตา ทองสา
Lalita Thongsa
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 40 1 0 2 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา อ30206 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูRolandt Gersbach จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Unit 11, pages 69-73
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
16 12828 นางสาวชญานิน พลีใหญ่
Chayanin Pleeyai
ขาด 1 คาบ
44 14696 นางสาวสุภวดี สุขอร่าม
Supawadee Sukaram
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 41 0 0 2 0 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8