ห้องเรียน Online

602 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/uqb-wuhz-ssb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 602

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2202

ว30104
ครูทรรศวรรณ
2202

ก33901
ครูรุ่งทิวา
2202

ค33201
ครูศิรวดี
2202

อ33101
ครูธวัลกร
2202

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1302

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2202

ว30245
ครูบุษยา
1302

อ33101
ครูธวัลกร
2202

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
2202

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ว30225
ครูวรรณวิมล
1309

ประชุม
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2202

ส33101
ครูวราภรณ์
2202

ค33201
ครูศิรวดี
2202

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1302

ว30225
ครูวรรณวิมล
1305

ค33105
ครูณัฐพล
2202

ชุมนุม
ครูรุ่งทิวา
2202

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2202

ส33101
ครูวราภรณ์
2202

ค33105
ครูณัฐพล
2202

ค33201
ครูศิรวดี
2202

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
2202

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
2202

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2202

คุณธรรม
ครูรุ่งทิวา
2202

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
2202

ค33201
ครูศิรวดี
2202

ว30245
ครูบุษยา
1301

อ30205
ครูGerly
2202

แผนการสอนระยะยาว 602

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 กิจกรรมแนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูศิรวดี มาลุน File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
6 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
8 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30104 โลกและอวกาศ ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
10 ว30205 ฟิสิกส์ 5 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
11 ว30225 เคมี 5 ครูวรรณวิมล บรรลือ
12 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
13 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
14 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร File does not exist
15 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
16 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 602

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 13718 นายคงศักดิ์ มณีชัย
Kongsak Maneechai
ลาป่วย 1 คาบ
13 15526 นายมีนทดา ช่อบัวทอง
Meantada Chaobuathong
ลาป่วย 1 คาบ
23 13935 นางสาวธนพร คัมภิรานนท์
Thanaporn Kampiranon
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 39 0 0 0 3 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ว30104 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูทรรศวรรณ ทองไวย์ จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กาแล็กซี
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 13718 นายคงศักดิ์ มณีชัย
Kongsak Maneechai
ลาป่วย 2 คาบ
23 13935 นางสาวธนพร คัมภิรานนท์
Thanaporn Kampiranon
ลาป่วย 2 คาบ
13 15526 นายมีนทดา ช่อบัวทอง
Meantada Chaobuathong
ลาป่วย 2 คาบ
15 15584 นายวฤนกร สายพรมแจ้
Warinkorn Saipromjae
ลาป่วย 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 38 0 0 0 4 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

รหัสวิชา ค33201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศิรวดี มาลุน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แลกชม.สอนกับวิชาชีววิทยา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 13718 นายคงศักดิ์ มณีชัย
Kongsak Maneechai
ลาป่วย 1 คาบ
23 13935 นางสาวธนพร คัมภิรานนท์
Thanaporn Kampiranon
ลาป่วย 1 คาบ
13 15526 นายมีนทดา ช่อบัวทอง
Meantada Chaobuathong
ลาป่วย 1 คาบ
15 15584 นายวฤนกร สายพรมแจ้
Warinkorn Saipromjae
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 38 0 0 1 3 0

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา อ33101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธวัลกร อาจสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แต่งประโยค Interview questions
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 13718 นายคงศักดิ์ มณีชัย
Kongsak Maneechai
ลาป่วย 1 คาบ
13 15526 นายมีนทดา ช่อบัวทอง
Meantada Chaobuathong
ลาป่วย 1 คาบ
15 15584 นายวฤนกร สายพรมแจ้
Warinkorn Saipromjae
ขาด 1 คาบ
23 13935 นางสาวธนพร คัมภิรานนท์
Thanaporn Kampiranon
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 38 0 0 1 3 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8