ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ecn-tpti-aip

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

อ21101
ครูชญาดา
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

ว21105
ครูประทีป
คอม2

ส21101
ครูมาเรียม
2504

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ค21201
ครูศรายุทธ
2504

อ21101
ครูชญาดา
2504

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ว21105
ครูประทีป
คอม2

ท21101
ครูจิรประภา
2504

ก20901
ครูสุพัตรา
2504

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

ศ21102
ครูศศิวิมล
2504

ส21103
ครูชนสรณ์
2504

ว20221
ครูบุษยา
2504

ท21101
ครูจิรประภา
2504

อ20201
ครูRolandt
2504

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

พ21101
ครูอารีวัลย์
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

อ21101
ครูชญาดา
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

ศ21102
ครูศศิวิมล
2504

ส21101
ครูมาเรียม
2504

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ท21101
ครูจิรประภา
2504

ส21103
ครูชนสรณ์
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

ค21201
ครูศรายุทธ
2504

ว20221
ครูบุษยา
2504

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2504

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 แนะแนว1 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
5 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
6 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 ว20221 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
8 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูประทีป คล่องจิต
10 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
12 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
14 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
15 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8