ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ecn-tpti-aip

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2504

อ20202
ครูRolandt
1204

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2504

อ21102
ครูชญาดา
2504

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2504

ศ21101
ครูวรัญญา
2504

ประชุม
ครูจิรประภา
หอประชุม

ประชุม
ครูศรายุทธ
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

ค21202
ครูศรายุทธ
2504

อ21102
ครูชญาดา
2504

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ง21101
ครูนิภาพร
2504

ท21102
ครูจิรประภา
2504

ก20905
ครูสุพัตรา
2504

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ท21102
ครูจิรประภา
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2504

ว20222
ครูบุษยา
2504

ศ21101
ครูวรัญญา
2504

ชุมนุม
ครูจิรประภา
โดมฯ

ชุมนุม
ครูศรายุทธ
โดมฯ

ลส/นน
ครูจิรประภา
โดมฯ

ลส/นน
ครูศรายุทธ
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

ง21101
ครูนิภาพร
2504

ค21202
ครูศรายุทธ
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

อ21102
ครูชญาดา
2504

ส21104
ครูชนสรณ์
2504

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2504

ค้นคว้า
ครูจิรประภา
2504

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูจิรประภา


โฮมรูม
ครูศรายุทธ
2504

คุณธรรม
ครูจิรประภา
2504

คุณธรรม
ครูศรายุทธ
2504

ท21102
ครูจิรประภา
2504

ส21104
ครูชนสรณ์
2504

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2504

พ21102
ครูอารีวัลย์
2504

ว20222
ครูบุษยา
2504

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
4 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
8 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
11 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
12 ประชุม ระดับชั้น ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
14 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist
18 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
19 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
20 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
21 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
22 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
23 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
24 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
25 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรายุทธ ผลัดมณี File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจิรประภา บุญเสนอ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแบ่งเวลาในการเรียนและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 43 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8