ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/vwx-avih-iaw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-07-22
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1508

ศ21101
ครูวจี
1508

อ21101
ครูชญาดา
1508

ท21101
ครูสิริภา
1508

ว21101
ครูบุษยา
1309

พ21101
ครูอารีวัลย์
1508

ประชุม
ครูณัฐณิชา
หอประชุม

อังคาร
2024-07-23
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1508

ค21203
ครูทรงพล
1508

ท21101
ครูสิริภา
1508

ส21103
ครูชนสรณ์
1508

ก20901
ครูพิมวดี
1508

ค21101
ครูทรงพล
1508

อ20201
ครูAbraham
1508

พุธ
2024-07-24
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1508

ค21101
ครูทรงพล
1508

ค21201
ครูจันทิมา
1508

ส21101
ครูธนายุทธ
1508

ว21241
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ว21105
ครูจิราภรณ์
คอม2

ลส/นน
ครูณัฐณิชา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูณัฐณิชา
1508

พฤหัส
2024-07-25
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1508

ว20221
ครูณัฐณิชา
1508

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ค21201
ครูจันทิมา
1508

ส21103
ครูชนสรณ์
1508

อ21101
ครูชญาดา
1508

ว21101
ครูบุษยา
1508

ศุกร์
2024-07-26
โฮมรูม
ครูณัฐณิชา
1508

คุณธรรม
ครูณัฐณิชา
1508

ค21101
ครูทรงพล
1508

อ21101
ครูชญาดา
1508

ส21101
ครูธนายุทธ
1508

ว21105
ครูจิราภรณ์
คอม2

ท21101
ครูสิริภา
1508

ศ21101
ครูวจี
1508

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูทรงพล วรรณฤดี
3 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 ค21203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 ครูทรงพล วรรณฤดี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
7 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
9 พ21101 สุขศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21103 พลศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist
12 ว20221 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
13 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว
15 ว21241 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 ครูวจี รจนศิลปี
17 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูธนายุทธ โหยหวล
18 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
19 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูAbraham IIao
20 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐณิชา แสงเรือง File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัฐณิชา แสงเรือง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ส21101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธนายุทธ โหยหวล จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แก้ข้อสอบกลางภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ว21105 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจิราภรณ์ ทองห้าว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
scratch
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8