ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ecn-tpti-aip

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูศิราณี
2304

ค21202
ครูศรายุทธ
2304

ท21102
ครูสิริภา
2304

ศ21101
ครูวรัญญา
2304

ว20222
ครูณัฐณิชา
1303

อ21102
ครูชญาดา
2304

ส21102
ครูธนายุทธ
2304

ประชุม
ครูศิราณี
หอประชุม

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูศิราณี
2304

อ21102
ครูชญาดา
2304

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2304

ส21104
ครูชนสรณ์
2304

ค21102
ครูศิราณี
2304

ท21102
ครูสิริภา
2304

ศ21101
ครูวรัญญา
2304

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูศิราณี
2304

ง21101
ครูนิภาพร
2304

ค21102
ครูศิราณี
2304

พ21102
ครูอารีวัลย์
2304

ว21102
ครูประภาพิชญ์
1309

ท21102
ครูสิริภา
2304

ชุมนุม
ครูศิราณี
2304

ลส/นน
ครูศิราณี
2304

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูศิราณี
2304

ค21202
ครูศรายุทธ
2304

ง21101
ครูนิภาพร
2304

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

ว20222
ครูณัฐณิชา
1303

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

อ21102
ครูชญาดา
2304

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูศิราณี
2304

คุณธรรม
ครูศิราณี
2304

ส21104
ครูชนสรณ์
2304

ก20905
ครูสุพัตรา
2304

ค21102
ครูศิราณี
2304

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ส21102
ครูธนายุทธ
2304

อ20202
ครูRiomar
2304

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
4 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศิราณี มะแอ File does not exist
6 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูศิราณี มะแอ File does not exist
8 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูศิราณี มะแอ File does not exist
10 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศิราณี มะแอ File does not exist
13 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
14 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
15 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล
17 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
18 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
19 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศิราณี มะแอ File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8