ห้องเรียน Online

206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wts-eodg-onm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 206

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ท22101
ครูรจนา
1407

Ma22103
ครูAngeli Mae
1407

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
1407

พ22101
ครูศรัทธา
1407

ส22103
ครูรชยา
1407

อ22107
ครูJudith Kemunto
1407

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ท22101
ครูรจนา
1407

Ma22103
ครูAngeli Mae
1407

Sci22103
ครูMs.Zin
1407

อ22107
ครูJudith Kemunto
1407

อ20215
ครูNeil
1407

ส22101
ครูพรพิมล
1407

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ส22103
ครูรชยา
1407

อ22205
ครูJessila Ronquillo
1407

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

Ma22207
ครูAngeli Mae
1407

ต20203
ครูHan
1407

อ22107
ครูJudith Kemunto
1407

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา


Ma22103
ครูAngeli Mae
1407

Sci22103
ครูMs.Zin
1407

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22101
ครูพรพิมล
1407

อ22207
ครูJudith Kemunto
1407

อ22205
ครูJessila Ronquillo
1407

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ก20909
ครูวันทิพย์
1407

อ20215
ครูNeil
1407

อ22207
ครูJudith Kemunto
1407

Sci22103
ครูMs.Zin
1407

ท22101
ครูรจนา
1407

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
1407

แผนการสอนระยะยาว 206

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma22103 Mathemetics3 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
2 Ma22207 Enhance Mathemetics3 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Sci22103 Science3 ครูMs.Zin Mar Soe
4 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
5 ต20203 ภาษาเกาหลี ครูHan Deokhee
6 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
7 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
9 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
10 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
11 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
12 อ20215 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
13 อ22107 English 3 ครูJudith Kemunto Ontitah
14 อ22205 Literature 3 ครูJessila Ronquillo Garcia
15 อ22207 Paragraph Writing ครูJudith Kemunto Ontitah
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 206

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8