ห้องเรียน Online

206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wts-eodg-onm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 206

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1404

ก20913
ครูวรเชษฐ์
1404

Ma22104
ครูJo
1404

Sci22104
ครูMs.Zin
1404

ส22104
ครูรชยา
1404

ส22102
ครูสรารัตน์
1404

ท22102
ครูรจนา
1404

อ22104
ครูMary Ann
1404

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1404

อ22204
ครูAl Luigi
1404

ต20204
ครูHan
1404

อ22104
ครูMary Ann
1404

พ22102
ครูศรัทธา
1404

Ma22104
ครูJo
1404

อ22202
ครูEdison
1404

อ20216
ครูMaxim
1404

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1404

อ20216
ครูMaxim
1404

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ท22102
ครูรจนา
1404

อ22202
ครูEdison
1404

ศ22102
ครูธิภาพร
1404

ชุมนุม
ครูชลธิชา
1404

ลส/นน
ครูชลธิชา
1404

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1404

Ma22104
ครูJo
1404

ง22101
ครูศรมณีย์
1404

ศ22102
ครูธิภาพร
1404

อ22204
ครูAl Luigi
1404

ส22102
ครูสรารัตน์
1404

Sci22104
ครูMs.Zin
1404

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1404

คุณธรรม
ครูชลธิชา
1404

ส22104
ครูรชยา
1404

Ma22208
ครูJo
1404

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

อ22104
ครูMary Ann
1404

ท22102
ครูรจนา
1404

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 206

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma22104 Mathematics 4 ครูJo Randy
3 Ma22208 Enhance Mathematical Skills 4 ครูJo Randy
4 Sci22104 Science 4 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
9 ต20204 ภาษาเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
10 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
11 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
12 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
15 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
17 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20216 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
19 อ22104 English 4 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
20 อ22202 Literature 4 ครูEdison Bayya Lucendo
21 อ22204 Paragraph Writing 2 ครูAl Luigi Poliquit
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 206

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8