ห้องเรียน Online

206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wts-eodg-onm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 206

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา


อ20216
ครูNeil
1407

Ma22104
ครูAngeli Mae
1407

ส22102
ครูสรารัตน์
1407

ง22101
ครูอุดม
1407

พ22102
ครูศรัทธา
1407

ส22104
ครูรชยา
1407

อ22108
ครูJudith Kemunto
1407

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ต20204
ครูHan
1407

ท22102
ครูรจนา
1407

Ma22104
ครูAngeli Mae
1407

Sci22104
ครูMs.Zin
1407

อ22108
ครูJudith Kemunto
1407

อ20216
ครูNeil
1407

ศ22102
ครูธิภาพร
1407

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูชลธิชา


อ22108
ครูJudith Kemunto
1407

ส22102
ครูสรารัตน์
1407

อ22208
ครูJessila Ronquillo
1407

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

Ma22208
ครูAngeli Mae
1407

ชุมนุม
ครูชลธิชา
โดมฯ

ลส/นน
ครูชลธิชา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูชลธิชา


Ma22104
ครูAngeli Mae
1407

ท22102
ครูรจนา
1407

Sci22104
ครูMs.Zin
1407

ส22104
ครูรชยา
1407

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

อ22210
ครูJudith Kemunto
1407

อ22208
ครูJessila Ronquillo
1407

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูชลธิชา


คุณธรรม
ครูชลธิชา
1407

ก20913
ครูวันทิพย์
1407

ง22101
ครูอุดม
1407

อ22210
ครูJudith Kemunto
1407

Sci22104
ครูMs.Zin
1407

ท22102
ครูรจนา
1407

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 206

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma22104 Mathematics 4 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Ma22208 Enhance Mathematical Skills 4 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
4 Sci22104 Science 4 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
9 ต20204 ภาษาเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
10 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
11 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
12 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
15 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
17 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20216 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
19 อ22108 English 4 ครูJudith Kemunto Ontitah
20 อ22208 Literature 4 ครูJessila Ronquillo Garcia
21 อ22210 Paragraph Writing 2 ครูJudith Kemunto Ontitah
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 206

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา สร้อยจันทึก จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ครูวรเชษฐ์:การรักษาสุขภาพและการแก้ 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 14 14 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8