ห้องเรียน Online

601 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/exx-bkkd-bto

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 601

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
2206

อ33102
ครูธวัลกร
2206

ส33102
ครูวราภรณ์
2206

ค33106
ครูณัฐพล
2206

ว30102
ครูวรรณวิมล
1303

ค33202
ครูศิรวดี
2206

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
2206

ท33102
ครูนิภาพร
2206

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ว30102
ครูวรรณวิมล
1305

ว30103
ครูบุษยา
1301

ประชุม
ครูพิมพ์พนิต
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
2206

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
2206

ค33202
ครูศิรวดี
2206

ว30103
ครูบุษยา
1301

ค33106
ครูณัฐพล
2206

ชุมนุม
ครูพิมพ์พนิต
2206

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
2206

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33202
ครูศิรวดี
2206

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1302

อ30206
ครูJo
2206

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต
2206

คุณธรรม
ครูพิมพ์พนิต
2206

อ33102
ครูธวัลกร
2206

ค33202
ครูศิรวดี
2206

ส33102
ครูวราภรณ์
2206

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1303

ท33102
ครูนิภาพร
2206

แผนการสอนระยะยาว 601

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
7 ประชุม ระดับชั้น ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
8 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูJo Randy
15 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist

บันทึกการสอน 601

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8