ห้องเรียน Online

601 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/exx-bkkd-bto

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 601

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต


โฮมรูม
ครูจรัส


อ30206
ครูRonald
1201

ค33202
ครูศิรวดี
1201

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1201

ว30103
ครูกาญจนา
1201

ว30102
ครูวรรณวิมล
1201

ท33102
ครูนิภาพร
1201

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต


โฮมรูม
ครูจรัส


พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1201

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1201

ท33102
ครูนิภาพร
1201

ค33202
ครูศิรวดี
1201

ว30102
ครูวรรณวิมล
1201

ส33102
ครูอารยา
1201

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต


โฮมรูม
ครูจรัส


ส33102
ครูอารยา
1201

ว30103
ครูกาญจนา
1201

ค33202
ครูศิรวดี
1201

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ชุมนุม
ครูพิมพ์พนิต
1201

ชุมนุม
ครูจรัส
1201

ประชุม
ครูพิมพ์พนิต
หอประชุม

ประชุม
ครูจรัส
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต


โฮมรูม
ครูจรัส


ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

อ33102
ครูธวัลกร
1201

ว30103
ครูกาญจนา
1201

ค33106
ครูณัฐพล
1201

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูพิมพ์พนิต


โฮมรูม
ครูจรัส


คุณธรรม
ครูพิมพ์พนิต
1201

คุณธรรม
ครูจรัส
1201

ว30102
ครูวรรณวิมล
1201

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1201

ค33202
ครูศิรวดี
1201

อ33102
ครูธวัลกร
1201

ค33106
ครูณัฐพล
1201

แผนการสอนระยะยาว 601

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจรัส ผิวดี File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูจรัส ผิวดี File does not exist
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
9 ประชุม ระดับชั้น ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
10 ประชุม ระดับชั้น ครูจรัส ผิวดี File does not exist
11 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
12 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
13 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
14 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูกาญจนา ฉันทะโส
15 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
16 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
17 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
18 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจรัส ผิวดี File does not exist

บันทึกการสอน 601

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เคลียร์คะแนน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 12831 นางสาวชนันภรณ์ อ้นสกุล
Chananporn Onsakul
ลากิจ 1 คาบ
27 12928 นางสาวพิชชุดา มูหะหมัดอารี
Pidchuda Muhamadree
ลากิจ 1 คาบ
36 13002 นางสาวอรรวินท์ โกสินทร์
Onrawin Kosin
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 40 0 0 1 0 2

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8