ห้องเรียน Online

509 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/grd-dygm-vby

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 509

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


อ32212
ครูJudith Kemunto
1404

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1404

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

อ30232
ครูNeil
1404

ท32102
ครูกันต์กวี
1404

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


ค32102
ครูกรองทอง
1404

พ32102
ครูสุกัญญา
1404

ท32102
ครูกันต์กวี
1404

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1404

So32202
ครูJessila Ronquillo
1404

อ32104
ครูRon Munos
1404

ต30204
ครูHan
1404

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


อ32208
ครูMs.Zin
1404

อ32104
ครูRon Munos
1404

ศ32103
ครูวรัญญา
1404

อ30232
ครูNeil
1404

อ32212
ครูJudith Kemunto
1404

ชุมนุม
ครูณัฐิศา
1404

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


ว30276
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1404

ต30204
ครูHan
1404

อ32212
ครูJudith Kemunto
1404

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1404

อ32208
ครูMs.Zin
1404

ประชุม
ครูณัฐิศา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


คุณธรรม
ครูณัฐิศา
1404

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ค32102
ครูกรองทอง
1404

อ32208
ครูMs.Zin
1404

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1404

อ32214
ครูJudith Kemunto
1404

แผนการสอนระยะยาว 509

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So32202 Social Study 4 ครูJessila Ronquillo Garcia
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูกรองทอง ธีระเนตร
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
6 ต30204 ภาษาเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
7 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
8 ประชุม ระดับชั้น ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
9 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
11 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
12 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
13 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
16 อ30232 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
17 อ32104 English 4 ครูRon Munos Villanueva
18 อ32208 English Learning by project 4 ครูMs.Zin Mar Soe
19 อ32212 Literature 4 ครูJudith Kemunto Ontitah
20 อ32214 Essay Writing 2 ครูJudith Kemunto Ontitah
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist

บันทึกการสอน 509

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัฐิศา ทุมกิ่ง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน
2. การดูแลสุขภาพร่างกายจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3. การแก้คะแนนไม่ให้ต่ำกว่า 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
4 13478 นางสาวลักขณา ศรีเทพ
Lakhana Srithep
ขาด 1 คาบ
6 15149 นางสาวมนัญชยา ถามะณี
Mananchaya Thamanee
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 7 5 1 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8