ห้องเรียน Online

509 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/grd-dygm-vby

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 509

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-06-27
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


ง32101
ครูดวงเดือน
1404

อ32103
ครูRon Munos
1404

อ32209
ครูJudith Kemunto
1404

ง32101
ครูดวงเดือน
1404

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1404

So32201
ครูJessila Ronquillo
1404

อังคาร
2022-06-28
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


อ32209
ครูJudith Kemunto
1404

ท32101
ครูกันต์กวี
1404

อ32103
ครูRon Munos
1404

So32201
ครูJessila Ronquillo
1404

พ32101
ครูสุกัญญา
1404

ต30203
ครูHan
1404

พุธ
2022-06-29
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


ค32101
ครูวิโรจน์
1404

อ30231
ครูNeil​
1404

อ32204
ครูMs.Zin
1404

อ32209
ครูJudith Kemunto
1404

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1404

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

พฤหัส
2022-06-30
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


ก32901
ครูรุ่งทิวา
1404

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1404

ศ32101
ครูวรัญญา
1404

อ32211
ครูJudith Kemunto
1404

อ30231
ครูNeil​
1404

อ32204
ครูMs.Zin
1404

ศุกร์
2022-07-01
โฮมรูม
ครูณัฐิศา


อ32204
ครูMs.Zin
1404

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
1404

ค32101
ครูวิโรจน์
1404

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1404

ท32101
ครูกันต์กวี
1404

อ32211
ครูJudith Kemunto
1404

แผนการสอนระยะยาว 509

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So32201 Social Studies 3 ครูJessila Ronquillo Garcia
2 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ต30203 ภาษาเกาหลี ครูHan Deokhee
6 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
7 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
9 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
10 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
11 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
12 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
13 อ30231 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil​ Dudhill
14 อ32103 English 3 ครูRon Munos Villanueva
15 อ32204 Learning by Project 4 ครูMs.Zin Mar Soe
16 อ32209 Literature 3 ครูJudith Kemunto Ontitah
17 อ32211 Essay Writing ครูJudith Kemunto Ontitah
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist

บันทึกการสอน 509

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัฐิศา ทุมกิ่ง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การเข้าแถวของนักเรียน
2. ชี้แจงเรื่องการประชุมผู้ปกครองรอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 7 7 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8