ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zrj-juog-usd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2308

อ32102
ครูธนัญรดา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
2308

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ท32102
ครูชวัลกร
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2308

อ30204
ครูRiomar
2308

ค32106
ครูภคพล
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

I30202
ครูกันต์กวี
2308

อ30216
ครูกุลธิดา
2308

ส32102
ครูนิพนธ์
2308

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2308

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1301

อ32102
ครูธนัญรดา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ว30276
ครูวัชโรจน์
คอม1

ชุมนุม
ครูกันต์กวี
2308

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

ค32106
ครูภคพล
2308

ท32102
ครูชวัลกร
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

I30202
ครูกันต์กวี
2308

อ30216
ครูกุลธิดา
2308

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2308

คุณธรรม
ครูกันต์กวี
2308

ศ32103
ครูวรัญญา
2308

พ32102
ครูสุกัญญา
2308

ส32102
ครูนิพนธ์
2308

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
2308

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2308

ประชุม
ครูกันต์กวี
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
6 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
12 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส30205 ประชากรกับการพัฒนา ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
18 อ30216 ภาษาอังกฤษการอ่าน 4 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8