ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zrj-juog-usd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ค32106
ครูภคพล
2308

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ท32102
ครูกันต์กวี
2308

อ30216
ครูกุลธิดา
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ท30204
ครูสิริภา
2308

อ32102
ครูณัฐิศา
2308

อ30204
ครูMichael terry
2308

พ32102
ครูสุกัญญา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2308

ศ32103
ครูวรัญญา
2308

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวรัญญา


อ32102
ครูณัฐิศา
2308

ท30204
ครูสิริภา
2308

ว32182
ครูทรรศวรรณ
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูวรัญญา
2308

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวรัญญา


อ30216
ครูกุลธิดา
2308

ว30276
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

ส30203
ครูอภิชาติ
2308

ประชุม
ครูวรัญญา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวรัญญา


คุณธรรม
ครูวรัญญา
2308

ค32106
ครูภคพล
2308

ว32182
ครูทรรศวรรณ
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ท32102
ครูกันต์กวี
2308

ส30203
ครูอภิชาติ
2308

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
7 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
9 ประชุม ระดับชั้น ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
12 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย ครูอภิชาติ อินกัน
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMichael terry -
18 อ30216 ภาษาอังกฤษการอ่าน 4 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรัญญา พันธ์แก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ตามงานเพื่อไม่ให้ติด 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
32 13514 นางสาวสุธาสินี บุญทวีกุลสวัสดิ์
Suthasin Boontaweekulsawat
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 35 34 1 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8