ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zrj-juog-usd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2508

ส30204
ครูอภิชาติ
1204

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1204

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ค32201
ครูทรงพล
2508

อ30203
ครูRobert
1204

ศ30203
ครูวรัญญา
ห้องนาฏศิลป

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2508

I30201
ครูสิริภา
2508

อ32101
ครูกุลธิดา
1204

อ30215
ครูมาลัย
1204

ค32105
ครูภคพล
2508

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1204

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2508

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ค32201
ครูทรงพล
2508

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1204

I30201
ครูสิริภา
2508

ชุมนุม
ครูวรัญญา
2508

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2508

ว30275
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

อ30215
ครูมาลัย
1204

พ32101
ครูสุกัญญา
2508

ค32201
ครูทรงพล
2508

ส30204
ครูอภิชาติ
1204

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2508

คุณธรรม
ครูวรัญญา
2508

ค32105
ครูภคพล
2508

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1204

ศ32101
ครูวรัญญา
1204

ค32201
ครูทรงพล
2508

อ32101
ครูกุลธิดา
1204

ประชุม
ครูวรัญญา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
3 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูทรงพล วรรณฤดี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
7 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
8 ประชุม ระดับชั้น ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
9 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
10 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
11 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
12 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
13 ศ30203 ศิลปะแห่งการออกแบบ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
14 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส30204 ศาสนาสากล ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist
17 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
18 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
19 อ30215 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์ 3 ครูมาลัย ชื่นเทศ
20 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรัญญา พันธ์แก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กำชับนักเรียนเรื่องรักษาความสะอาด งดเว้นการรับประทานอาหารช้อนเดียวกัน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 14243 นายทินภัทร อยู่ใบสี
Thinnaphat Yubaisi
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา ศ32103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ไล่น้ำหนัก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 14243 นายทินภัทร อยู่ใบสี
Thinnaphat Yubaisi
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 1 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา ศ30203 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรัญญา พันธ์แก้ว จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ออกแบบเครื่องประดับส่วนศรีษะ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 14243 นายทินภัทร อยู่ใบสี
Thinnaphat Yubaisi
ลาป่วย 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 1 0

คาบที่ 8