ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zrj-juog-usd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ท32101
ครูกันต์กวี
2308

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ค32105
ครูภคพล
2308

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2308

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูวรัญญา


อ30203
ครูRichard
2308

พ32101
ครูสุกัญญา
2308

อ32101
ครูณัฐิศา
2308

ท30203
ครูสิริภา
2308

ศ30204
ครูวรัญญา
2308

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ว32181
ครูพิชาณัสม์
2308

ท30203
ครูสิริภา
2308

อ32101
ครูณัฐิศา
2308

ท32101
ครูกันต์กวี
2308

ศ32101
ครูวรัญญา
2308

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2308

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ส30204
ครูอภิชาติ
2308

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2308

อ30215
ครูกุลธิดา
2308

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูวรัญญา


ค32105
ครูภคพล
2304

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ว32181
ครูพิชาณัสม์
2308

อ30215
ครูกุลธิดา
2308

ส30204
ครูอภิชาติ
2308

ก32901
ครูรุ่งทิวา
2308

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ท30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
5 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
8 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
10 ศ30204 นาฎศิลป์(เพิ่มเติม) ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส30204 ศาสนาสากล ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRichard Tate
16 อ30215 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์ 3 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8