ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nkx-wkvn-spj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูวาสนา
1502

ส31101
ครูนิพนธ์
1502

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1502

ว30201
ครูนภาพร
1302

ว30241
ครูจีรนันท์
1502

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูวาสนา
1502

ว30221
ครูพิชาณัสม์
1502

ค31105
ครูจันทิมา
1502

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1502

พ31101
ครูชนพัฒน์
1502

ค31201
ครูสุวรรณี
1502

อ30201
ครูLucas
1502

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูวาสนา
1502

ว30241
ครูจีรนันท์
1302

ว30201
ครูนภาพร
1302

ค31201
ครูสุวรรณี
1502

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1502

ค31105
ครูจันทิมา
1502

ว30221
ครูพิชาณัสม์
1305

ชุมนุม
ครูวาสนา
1502

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูวาสนา
1502

ท31101
ครูวาสนา
1502

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1502

ง31101
ครูกุลวดี
1502

ค31201
ครูสุวรรณี
1502

ส31101
ครูนิพนธ์
1502

ว30201
ครูนภาพร
1502

ประชุม
ครูวาสนา
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูวาสนา
1502

คุณธรรม
ครูวาสนา
1502

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1502

ท31101
ครูวาสนา
1502

ค31201
ครูสุวรรณี
1502

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ว31271
ครูวาสนา
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
5 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
7 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
9 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30201 ฟิสิกส์ 1 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30221 เคมี 1 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30241 ชีววิทยา 1 ครูจีรนันท์ ซันซี
13 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
16 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูLucas Boudesco File does not exist
18 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 42 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ส31101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิพนธ์ อำพัฒน์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
โครงสร้างทางสัคม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 42 0 0 0 0 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ส31103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ความหมาย-ความสำคัญของประวัติศาสตร์/ การนับเวลาแบบไทย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 42 0 0 0 0 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา ว30201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนภาพร แสนชมภู จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ความไม่แน่นอนในการวัด และเลขนัยสำคัญ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 42 0 0 0 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ว30241 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจีรนันท์ ซันซี จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การตั้งสมมติฐาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 14766 นายธนกฤต ดอระวงค์
Tanakid Dorawong
มาสาย 2 คาบ
6 14826 นายภาณุ ศรนิกร
Panu Sornnikorn
มาสาย 2 คาบ
10 14855 นายวีรภัทร อันภาทะราศรี
Weerapat Unpatarasri
มาสาย 2 คาบ
22 14942 นางสาวณัชชา เดชอรัญ
Natcha Decharun
มาสาย 2 คาบ
24 14964 นางสาวธัญพิมล การรินทร์
Tunpimol Kanrin
มาสาย 2 คาบ
27 15007 นางสาวพิชชาภรณ์ ดอเลาะกองเสล็ม
Pitchaporn Dolohkongsalem
มาสาย 2 คาบ
29 15037 นางสาววริยา นิ่มนวล
Wariya Nimnuan
มาสาย 2 คาบ
40 16585 นางสาวอนัญจพร เกสรธรรม
Ananjapron Kesorntham
มาสาย 2 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 42 34 8 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8