ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nkx-wkvn-spj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ค31105
ครูจันทิมา
2204

อ30201
ครูRichard
2204

ส30201
ครูอภิชาติ
2204

ง31101
ครูกุลวดี
2204

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2204

ท31101
ครูวาสนา
2204

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ว31181
ครูกาญจนา
2204

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2204

ท30201
ครูธีรพล
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
2204

ส30201
ครูอภิชาติ
2204

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


อ30213
ครูวนิดา
2204

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2404

ก31901
ครูวันทิพย์
2204

ว31181
ครูกาญจนา
2204

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ค31105
ครูจันทิมา
2204

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2204

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2204

อ30213
ครูวนิดา
2204

ท30201
ครูธีรพล
2204

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ท31101
ครูวาสนา
2204

พ31101
ครูชนพัฒน์
2204

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
2204

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท30201 การอ่าน ครูธีรพล คำมะโน
6 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
7 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
8 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูกาญจนา ฉันทะโส
10 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
11 ส30201 อาเซียนศึกษา ครูอภิชาติ อินกัน
12 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
15 อ30213 ภาษาอังกฤษการอ่าน 1 ครูวนิดา แสงสว่าง
16 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8