ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nkx-wkvn-spj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

ว31182
ครูฐิตาพร
1303

ค31202
ครูสุวรรณี
2508

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2508

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2508

ส30202
ครูอภิชาติ
2508

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

อ30214
ครูวนิดา
2508

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2508

ค31106
ครูจันทิมา
2508

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2508

ท31102
ครูชวัลกร
2508

อ30202
ครูMaxim
2508

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

พ31102
ครูชนพัฒน์
2508

ส30202
ครูอภิชาติ
2508

อ30214
ครูวนิดา
2508

ท30202
ครูธีรพล
2508

ค31202
ครูสุวรรณี
2508

ชุมนุม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2508

ค31106
ครูจันทิมา
2508

ค31202
ครูสุวรรณี
2508

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2508

ท31102
ครูชวัลกร
2508

ประชุม
ครูเศรษฐวิชย์
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

คุณธรรม
ครูเศรษฐวิชย์
2508

ค31202
ครูสุวรรณี
2508

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2508

ท30202
ครูธีรพล
2508

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ง31102
ครูชลัมพร
2508

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
7 ท30202 การเขียน ครูธีรพล คำมะโน
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
10 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
13 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
14 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
18 อ30214 ภาษาอังกฤษการอ่าน 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
19 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8