ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nkx-wkvn-spj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ค31106
ครูจันทิมา
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

ส30202
ครูอภิชาติ
2204

อ30202
ครูMichael terry
1204

ง31102
ครูกุลวดี
2204

ส31102
ครูพิศมัย
2204

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2204

ว31182
ครูกาญจนา
2204

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2204

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ประชุม
ครูศุภฤกษ์
หอประชุม

ประชุม
ครูกุลวดี
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ท31102
ครูวาสนา
2204

ท30202
ครูธีรพล
2204

อ30214
ครูวนิดา
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2204

ชุมนุม
ครูศุภฤกษ์
2204

ชุมนุม
ครูกุลวดี
2204

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


ว31182
ครูกาญจนา
2204

ค31106
ครูจันทิมา
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2204

ท30202
ครูธีรพล
2204

ส30202
ครูอภิชาติ
2204

อ30214
ครูวนิดา
2204

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์


โฮมรูม
ครูกุลวดี


คุณธรรม
ครูศุภฤกษ์
2204

คุณธรรม
ครูกุลวดี
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

ส31102
ครูพิศมัย
2204

ท31102
ครูวาสนา
2204

พ31102
ครูชนพัฒน์
2204

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
2204

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist
9 ท30202 การเขียน ครูธีรพล คำมะโน
10 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist
13 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
14 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
15 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูกาญจนา ฉันทะโส
16 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
17 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
18 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
19 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
20 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
21 อ30214 ภาษาอังกฤษการอ่าน 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศุภฤกษ์ กำลังเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
22 13934 นางสาวทิพธัญญา ราหุล
Thipthanya Rahul
ลาป่วย 1 คาบ
27 14007 นางสาวมนัสนันท์ เรืองฤทธิ์
Maussanun Ruangrit
ลากิจ 1 คาบ
38 15571 นางสาววิภาวนี ปิยะสุวรรณ
Wipavanee Piyasuwan
ลากิจ 1 คาบ
39 15575 นางสาวสิริราช สุขหนองโปร่ง
Sirirajh Suknongprong
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 36 0 0 0 2 2

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8