ห้องเรียน Online

407 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zjm-eyxh-iwe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 407

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์


โฮมรูม
ครูปัณณพร


ต31202
ครูปัณณพร
1503

ง31102
ครูกุลวดี
1503

อ30202
ครูMichael terry
1204

ต31204
ครูHan
1503

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1503

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1503

พ31102
ครูชนพัฒน์
1503

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์


โฮมรูม
ครูปัณณพร


ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1503

ต31202
ครูปัณณพร
1503

ท31102
ครูชวัลกร
1503

อ31102
ครูปัถย์
1503

ประชุม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
หอประชุม

ประชุม
ครูปัณณพร
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์


โฮมรูม
ครูปัณณพร


ค31102
ครูสุุทธิศรี
1503

ท31102
ครูชวัลกร
1503

ส31104
ครูอารยา
1503

ท30202
ครูธีริศรา
1503

ว31182
ครูอารีรัตน์
1503

ชุมนุม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1503

ชุมนุม
ครูปัณณพร
1503

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์


โฮมรูม
ครูปัณณพร


ว31182
ครูอารีรัตน์
1503

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1503

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ต31204
ครูHan
1503

ต31202
ครูปัณณพร
1503

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์


โฮมรูม
ครูปัณณพร


คุณธรรม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1503

คุณธรรม
ครูปัณณพร
1503

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1503

ส31104
ครูอารยา
1503

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1503

อ31102
ครูปัถย์
1503

ท30202
ครูธีริศรา
1503

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1503

แผนการสอนระยะยาว 407

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist
8 ต31202 ภาษาเกาหลี2 ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
9 ต31204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 ครูHan Deokhee
10 ท30202 การเขียน ครูธีริศรา สายวงค์
11 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
12 ประชุม ระดับชั้น ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist
14 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
15 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
16 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
17 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
19 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
20 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
21 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist

บันทึกการสอน 407

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 15516 นายเทมิน ยอดสกุล
Taemin Yodsakul
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 32 31 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ30208 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
งานบทที่16
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 15516 นายเทมิน ยอดสกุล
Taemin Yodsakul
ลากิจ 1 คาบ
20 14049 นางสาวสิริกร ก่ำศิริ
Sirikorn Kumsiri
ลากิจ 1 คาบ
30 15579 นางสาวอชิรญา แตงบุตร
Achiraya Tangbud
ลากิจ 1 คาบ
32 15587 นายธัญพิสิษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
Tunyapisit Limsuwan
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 32 28 0 0 0 1 3

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8