ห้องเรียน Online

407 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zjm-eyxh-iwe

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 407

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1415

พ31102
ครูชนพัฒน์
1415

ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ส30202
ครูอภิชาติ
1415

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ง30234
ครูอุดม
1415

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1415

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ค31102
ครูสุทธิศรี
1415

ท31102
ครูนิภาพร
1415

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1415

ท30202
ครูธีริศรา
1415

ง30234
ครูอุดม
1415

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1415

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1415

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1415

ง30234
ครูอุดม
1415

ท30202
ครูธีริศรา
1415

ค31102
ครูสุทธิศรี
1415

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ชุมนุม
ครูสุทธาวรรณ
1415

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1415

อ30202
ครูMaxim
1415

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1415

พ30206
ครูชนพัฒน์
สนาม5

ท31102
ครูนิภาพร
1415

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1415

ประชุม
ครูสุทธาวรรณ
หอประชุม

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1415

คุณธรรม
ครูสุทธาวรรณ
1415

ง31102
ครูกุลวดี
1415

ว31182
ครูฐิตาพร
1415

ส30202
ครูอภิชาติ
1415

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1415

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1415

แผนการสอนระยะยาว 407

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
4 ง30234 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
7 ท30202 การเขียน ครูธีริศรา สายวงค์
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูนิภาพร แก้วศรี
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
10 พ30206 กิจกรรมเข้าจังหวะ (ลีลาศ) ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
12 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
13 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
14 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
15 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
16 ส30202 การเมืองการปกครอง ครูอภิชาติ อินกัน
17 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
18 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
19 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist

บันทึกการสอน 407

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8