ห้องเรียน Online

109 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nxb-rkvr-eqy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 109

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-06-27
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ค21101
ครูวิรยา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ส21101
ครูมาเรียม
2507

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2507

ง21101
ครูนิภาพร
2507

ก20901
ครูพิมวดี
2507

อังคาร
2022-06-28
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


พ21101
ครูอารีวัลย์
2507

ค21101
ครูวิรยา
2507

ง21101
ครูนิภาพร
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

อ20201
ครูRolandt
2507

ท21101
ครูจิรประภา
2507

พุธ
2022-06-29
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ง20207
ครูเรือนคำ
คหะ

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ส21101
ครูมาเรียม
2507

ศ21101
ครูวจี
2507

พฤหัส
2022-06-30
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ท21101
ครูจิรประภา
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

ค21101
ครูวิรยา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ศ21101
ครูวจี
2507

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2507

ศุกร์
2022-07-01
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ง20225
ครูนิภาพร
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ค21205
ครูวิรยา
2507

ท21101
ครูจิรประภา
2507

แผนการสอนระยะยาว 109

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20901 แนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
3 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20207 อาหารว่าง ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
9 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
12 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
13 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
14 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
15 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist

บันทึกการสอน 109

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ชี้แจงในเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบ 2 ในวันที่ 28/6/65
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
4 15203 เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์พรหม
Natthaphum Ainphrm
ลาป่วย 1 คาบ
6 15206 เด็กชายณัฐสิทธิ์ โชติเลอศักดิ์
Nattasit Chotlersuk
ลาป่วย 1 คาบ
10 15240 เด็กชายบวรลักษณ์ พัดทอง
Bawonlak Phatthong
ขาด 1 คาบ
18 15282 เด็กชายวัชรวิชญ์ สมรัตน์
Watcharavich Somrat
ลาป่วย 1 คาบ
30 15398 เด็กหญิงบัณฑิตา สีดาพันธ์
ฺีBundhita Sridaphun
ลาป่วย 1 คาบ
31 15422 เด็กหญิงพาขวัญ วัจนพยนต์
Pakwun Watjanapayon
ลาป่วย 1 คาบ
33 15441 เด็กหญิงภัทราวรรณ ปานม่วง
Phatthawan Panmuang
ลาป่วย 1 คาบ
34 15452 เด็กหญิงวรรณพร การรินทร์
wannaporn kanrin
ลาป่วย 1 คาบ
37 15468 เด็กหญิงศศิวิมล เงินแก้ว
ลาป่วย 1 คาบ
38 15473 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชู
Supapit Bunchoo
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 30 0 0 1 9 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8