ห้องเรียน Online

109 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nxb-rkvr-eqy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 109

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ค21101
ครูวิรยา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ส21101
ครูมาเรียม
2507

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2507

ง21101
ครูนิภาพร
2507

ก20901
ครูพิมวดี
2507

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


พ21101
ครูอารีวัลย์
2507

ค21101
ครูวิรยา
2507

ง21101
ครูนิภาพร
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

อ20201
ครูRolandt
2507

ท21101
ครูจิรประภา
2507

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ง20207
ครูเรือนคำ
คหะ

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ส21101
ครูมาเรียม
2507

ศ21101
ครูวจี
2507

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ท21101
ครูจิรประภา
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

ค21101
ครูวิรยา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ศ21101
ครูวจี
2507

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2507

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ง20225
ครูนิภาพร
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ค21205
ครูวิรยา
2507

ท21101
ครูจิรประภา
2507

แผนการสอนระยะยาว 109

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20901 แนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
3 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20207 อาหารว่าง ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
9 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
12 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
13 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
14 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
15 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist

บันทึกการสอน 109

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8