ห้องเรียน Online

109 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nxb-rkvr-eqy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 109

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ศ21102
ครูศศิวิมล
2507

ค21102
ครูวิรยา
2507

ส21102
ครูพรพิมล
2507

ท21102
ครูจิรประภา
2507

ว21105
ครูสุวิมล
คอม3

อ21102
ครูวนิดา
2507

ประชุม
ครูอารีวัลย์
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ค21102
ครูวิรยา
2507

อ21102
ครูวนิดา
2507

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ20202
ครูRolandt
2507

ว21102
ครูภัทรสุดา
2507

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2507

ท21102
ครูจิรประภา
2507

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ส21104
ครูชนสรณ์
2507

ง20205
ครูเรือนคำ
คหะ

พ21102
ครูอารีวัลย์
2507

ค21102
ครูวิรยา
2507

ชุมนุม
ครูอารีวัลย์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูวนิดา
โดมฯ

ลส/นน
ครูอารีวัลย์
โดมฯ

ลส/นน
ครูวนิดา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


ท21102
ครูจิรประภา
2507

ส21102
ครูพรพิมล
2507

ว21102
ครูภัทรสุดา
2507

ค21206
ครูวิรยา
2507

อ21102
ครูวนิดา
2507

ศ21102
ครูศศิวิมล
2507

ก20905
ครูสุพัตรา
2507

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์


โฮมรูม
ครูวนิดา


คุณธรรม
ครูอารีวัลย์
2507

คุณธรรม
ครูวนิดา
2507

ง20234
ครูชลัมพร
2507

ส21104
ครูชนสรณ์
2507

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ว21102
ครูภัทรสุดา
2507

ค้นคว้า
ครูวนิดา
2507

แผนการสอนระยะยาว 109

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist
7 ง20205 อาหารไทย ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง20234 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist
11 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
12 ประชุม ระดับชั้น ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
13 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
14 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist
17 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
18 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
19 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
20 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
21 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
22 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
23 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
24 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
25 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist

บันทึกการสอน 109

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ชี้แจงเรื่องการแก้งาน และช่วงนี้อากาศเปลี่ยนควรดูแลตัวเองด้วย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 15204 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วประเสริฐ
Nattawut Kaew Prasoet
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8