ห้องเรียน Online

405 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kfc-ehnu-sza

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 405

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


ก31901
ครูวันทิพย์
1411

จ30223
ครูนันท์กมล
1411

ท30201
ครูธีรพล
1411

ส31103
ครูอารยา
1411

ว31181
ครูกาญจนา
1411

พ31101
ครูชนพัฒน์
1411

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1411

อ31101
ครูปัถย์
1411

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

จ31201
ครูนันท์กมล
1411

จ31201
ครูนันท์กมล
1411

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1411

จ31201
ครูนันท์กมล
1411

ท30201
ครูธีรพล
1411

ค31101
ครูสุุทธิศรี
1411

ท31101
ครูนิภาพร
1411

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


ค31101
ครูสุุทธิศรี
1411

จ31201
ครูนันท์กมล
1411

ง31101
ครูกุลวดี
1411

ท31101
ครูนิภาพร
1411

อ30207
ครูศรษฐวิชย์
1411

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


ว31181
ครูกาญจนา
1411

จ30223
ครูนันท์กมล
1411

ส31103
ครูอารยา
1411

อ31101
ครูปัถย์
1411

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1411

อ30201
ครูRichard
1411

แผนการสอนระยะยาว 405

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
4 จ30223 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ1 ครูนันท์กมล สุมะนา
5 จ31201 ภาษาจีน 1 ครูนันท์กมล สุมะนา
6 ท30201 การอ่าน ครูธีรพล คำมะโน
7 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
8 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
9 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูกาญจนา ฉันทะโส
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
14 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
15 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
16 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกาญจนา ฉันทะโส File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist

บันทึกการสอน 405

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8