ห้องเรียน Online

405 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kfc-ehnu-sza

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 405

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1413

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1413

อ31102
ครูปัถย์
1413

ท30202
ครูธีรพล
1413

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1413

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1413

จ31202
ครูนันท์กมล
1413

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ต31202
ครูนิรมล
1312

จ31204
ครูLiu
1413

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1413

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1413

ง31102
ครูกุลวดี
1413

ค31102
ครูสุทธิศรี
1413

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ต31202
ครูนิรมล
1312

จ31204
ครูLiu
1413

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1413

ท30202
ครูธีรพล
1413

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1413

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1413

ท31102
ครูวาสนา
1413

จ31202
ครูนันท์กมล
1413

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ต31202
ครูนิรมล
1312

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

พ31102
ครูชนพัฒน์
1413

ชุมนุม
ครูปภัสนันท์
1413

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1413

อ31102
ครูปัถย์
1413

อ30202
ครูMaxim
1413

ว31182
ครูฐิตาพร
1303

จ31202
ครูนันท์กมล
1413

ญ31204
ครูชลธิชา
1414

ต31204
ครูHan
1312

ประชุม
ครูปภัสนันท์
หอประชุม

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูปภัสนันท์
1413

คุณธรรม
ครูปภัสนันท์
1413

จ31202
ครูนันท์กมล
1413

ญ31202
ครูปภัสนันท์
1414

ต31202
ครูนิรมล
1312

ท31102
ครูวาสนา
1413

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ค31102
ครูสุทธิศรี
1413

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1413

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1413

แผนการสอนระยะยาว 405

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 จ31202 ภาษาจีน 2 ครูนันท์กมล สุมะนา
6 จ31204 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 ครูLiu Mengyu
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
8 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
9 ญ31204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
10 ต31202 ภาษาเกาหลี2 ครูนิรมล จันทร์อินทร์
11 ต31204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 ครูHan Deokhee
12 ท30202 การเขียน ครูธีรพล คำมะโน
13 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
14 ประชุม ระดับชั้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
15 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
16 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
17 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
18 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
19 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
20 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
21 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
22 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
23 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist

บันทึกการสอน 405

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8