ห้องเรียน Online

405 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kfc-ehnu-sza

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 405

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


จ31202
ครูนันท์กมล
1411

ท31102
ครูนิภาพร
1411

ท30202
ครูธีรพล
1411

ว31182
ครูกาญจนา
1411

พ31102
ครูชนพัฒน์
1411

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

อ31102
ครูปัถย์
1411

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1411

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1411

จ30224
ครูนันท์กมล
1411

ประชุม
ครูกาญจนา
หอประชุม

ประชุม
ครูนันท์กมล
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


จ31202
ครูนันท์กมล
1411

ส31104
ครูอารยา
1411

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1411

ชุมนุม
ครูกาญจนา
1411

ชุมนุม
ครูนันท์กมล
1411

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


ค31102
ครูสุุทธิศรี
1411

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

ท31102
ครูนิภาพร
1411

จ31202
ครูนันท์กมล
1411

ง31102
ครูกุลวดี
1411

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1411

อ30208
ครูเศรษฐวิชย์
1411

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูกาญจนา


โฮมรูม
ครูนันท์กมล


คุณธรรม
ครูกาญจนา
1411

คุณธรรม
ครูนันท์กมล
1411

ว31182
ครูกาญจนา
1411

จ31202
ครูนันท์กมล
1411

ส31104
ครูอารยา
1411

ท30202
ครูธีรพล
1411

อ31102
ครูปัถย์
1411

อ30202
ครูMichael terry
1411

แผนการสอนระยะยาว 405

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกาญจนา ฉันทะโส File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 จ30224 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 2 ครูนันท์กมล สุมะนา
7 จ31202 ภาษาจีน 2 ครูนันท์กมล สุมะนา
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูกาญจนา ฉันทะโส File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
10 ท30202 การเขียน ครูธีรพล คำมะโน
11 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูนิภาพร แก้วศรี
12 ประชุม ระดับชั้น ครูกาญจนา ฉันทะโส File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
14 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
15 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
16 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูกาญจนา ฉันทะโส
17 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
18 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
19 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
20 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
21 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
22 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกาญจนา ฉันทะโส File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist

บันทึกการสอน 405

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนันท์กมล สุมะนา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การเตรียมงาน open house การเคลียงาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 13872 นางสาวกฤติยา ทานันท์
Kittiya Tanant
ลาป่วย 1 คาบ
8 13882 นางสาวขวัญใจ ประเสริฐทรัพย์
Kwanjai Prasertsap
ลาป่วย 1 คาบ
17 13951 นางสาวนภัสณัฐมน ยอมิน
Naphatnatthamon Yormin
ลาป่วย 1 คาบ
24 14003 นางสาวภัทรธิดา ทองใบ
Phattharathida Thongbai
ลาป่วย 1 คาบ
39 15567 นางสาวภาราดา สะมะแอ
Parada Samaae
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 35 0 0 1 4 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ31102 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัถย์ มะยาระ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Comparison
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
7 13872 นางสาวกฤติยา ทานันท์
Kittiya Tanant
ลากิจ 1 คาบ
27 14016 นางสาวรัฐติมา สอนสงวน
Rattima Sonsanuon
โดด 1 คาบ
39 15567 นางสาวภาราดา สะมะแอ
Parada Samaae
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 37 0 1 1 0 1

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8