ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/heu-gkqd-goh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1513

ว30162
ครูประภาพิชญ์
1513

ส31101
ครูนิพนธ์
1513

ว30251
ครูจีรนันท์
1513

ว30211
ครูนภาพร
1513

อ31101
ครูปัถย์
1513

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1513

ส31103
ครูอภิชาติ
1513

ค31203
ครูกรองทอง
1513

ค31103
ครูณัฐพล
1513

อ30201
ครูLucas
1513

ว31281
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ส31101
ครูนิพนธ์
1513

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1513

อ31101
ครูปัถย์
1513

ค31203
ครูกรองทอง
1513

ว30211
ครูนภาพร
1513

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ท31101
ครูวาสนา
1513

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1513

ชุมนุม
ครูจีรนันท์
1513

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1513

ง31101
ครูชลัมพร
1513

ท31101
ครูวาสนา
1513

ว31271
ครูวาสนา
คอม3

ศ30205
ครูยุทธพงศ์
ห้องศิลปะ

ว30265
ครูจีรนันท์
1309

ว31277
ครูนพดล
1513

ประชุม
ครูจีรนันท์
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1513

คุณธรรม
ครูจีรนันท์
1513

ส31103
ครูอภิชาติ
1513

ค31203
ครูกรองทอง
1513

ว30162
ครูประภาพิชญ์
1513

ว30231
ครูพิชาณัสม์
1309

พ31101
ครูชนพัฒน์
1513

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค31203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 ครูกรองทอง ธีระเนตร
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
5 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
7 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
9 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30162 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
11 ว30211 ฟิสิกส์เข้มข้น 1 ครูนภาพร แสนชมภู
12 ว30231 เคมีเข้มข้น 1 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
13 ว30251 ชีววิทยาเข้มข้น 1 ครูจีรนันท์ ซันซี
14 ว30265 ปฏิบัติการทดลองทางเคมีและชีววิทยา ครูจีรนันท์ ซันซี
15 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
16 ว31277 เขียนแบบ ครูนพดล แจ่มดวง
17 ว31281 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
18 ศ30205 การวาดเส้น ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
20 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
21 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูอภิชาติ อินกัน
22 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูLucas Boudesco File does not exist
23 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจีรนันท์ ซันซี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
วางแผนการทำงาน ส่งงาน อ่านหนังสือ เตรียมตัวสอบกลางภาค ชื่นชมนักเรียนที่แก้ไขตนเองให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน การทำความสะอาดตามเวรประจำวัน และการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจาก Covid-19
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 36 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ว30162 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กาแล็กซีทางช้างเผือก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 36 0 0 0 0 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา ว30251 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจีรนันท์ ซันซี จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การตั้งสมมติฐาน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 36 0 0 0 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ว30211 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนภาพร แสนชมภู จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ความไม่แน่นอนในการวัด และเลขนัยสำคัญ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 36 36 0 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8