ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/heu-gkqd-goh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ว30231
ครูพิชาณัสม์
1515

ว30211
ครูนภาพร
1515

ค31203
ครูปรีชา
1515

ท31101
ครูชวัลกร
1515

ว30162
ครูประภาพิชญ์
1515

ว31281
ครูวาสนา
คอม4

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ค31205
ครูณัฐพล
1515

ค31205
ครูณัฐพล
1515

ง31101
ครูกุลวดี
1515

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1515

ว30251
ครูจีรนันท์
1303

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1515

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1515

ค31103
ครูกรองทอง
1515

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
1515

ก31901
ครูวันทิพย์
1515

ว30251
ครูจีรนันท์
1515

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1515

ว30162
ครูประภาพิชญ์
1515

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ว30231
ครูพิชาณัสม์
1515

ว30211
ครูนภาพร
1515

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1515

อ31101
ครูศรษฐวิชย์
1515

อ30201
ครูRichard
1515

พ31101
ครูชนพัฒน์
1515

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ว30251
ครูจีรนันท์
1515

ค31103
ครูกรองทอง
1515

ท31101
ครูชวัลกร
1515

ว30231
ครูพิชาณัสม์
1515

ค31203
ครูปรีชา
1515

ว30211
ครูนภาพร
1515

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค31203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
4 ค31205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
5 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ File does not exist
7 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
8 ว30162 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ว30211 ฟิสิกส์เข้มข้น 1 ครูนภาพร แสนชมภู
10 ว30231 เคมีเข้มข้น 1 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
11 ว30251 ชีววิทยาเข้มข้น 1 ครูจีรนันท์ ซันซี
12 ว31281 หุ่นยนต์ 1 ครูวาสนา หงษ์ษา
13 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
14 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
15 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
16 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
17 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8