ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/heu-gkqd-goh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ค31204
ครูปรีชา
1515

ส31102
ครูพิศมัย
1515

ว30212
ครูนภาพร
1515

ว30232
ครูพิชาณัสม์
1515

ท31102
ครูชวัลกร
1515

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1515

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ง31102
ครูชลัมพร
1515

ว30281
ครูนภาพร
1515

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1515

ว30252
ครูจีรนันท์
1515

ประชุม
ครูจีรนันท์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ว30212
ครูนภาพร
1515

ค31104
ครูกรองทอง
1515

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1515

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1515

ว30252
ครูจีรนันท์
1515

ชุมนุม
ครูจีรนันท์
1515

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


ค31206
ครูณัฐพล
1515

ว30232
ครูพิชาณัสม์
1515

ส31102
ครูพิศมัย
1515

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1515

อ30202
ครูMichael terry
1515

พ31102
ครูชนพัฒน์
1515

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูจีรนันท์


คุณธรรม
ครูจีรนันท์
1515

ว30252
ครูจีรนันท์
1515

ท31102
ครูชวัลกร
1515

ค31104
ครูกรองทอง
1515

ว30232
ครูพิชาณัสม์
1515

ค31204
ครูปรีชา
1515

ว30212
ครูนภาพร
1515

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค31204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 ค31206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 2 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
10 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 ว30212 ฟิสิกส์เข้มข้น 2 ครูนภาพร แสนชมภู
12 ว30232 เคมีเข้มข้น 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
13 ว30252 ชีววิทยาเข้มข้น 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
14 ว30281 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 1 ครูนภาพร แสนชมภู
15 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
17 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
18 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
19 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูจีรนันท์ ซันซี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง
2. การติดตามงานและการเตรียมตัวสอบปลายภาค
3. กิจกรรม SKP Open House
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
10 13855 นายอธิป เปรมอำพล
Atip Peamaumpon
มาสาย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 33 32 1 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8