ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/heu-gkqd-goh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1514

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1514

ว30212
ครูนภาพร
1514

ค31204
ครูทรงพล
1514

ว30252
ครูจีรนันท์
1309

ว30232
ครูพิชาณัสม์
1514

พ31102
ครูชนพัฒน์
1514

ท31102
ครูนิภาพร
1514

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1514

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1514

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1514

ค31206
ครูณัฐพล
1514

ว31282
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ว30281
ครูวรรณวิมล
1514

ว30281
ครูวรรณวิมล
1514

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1514

ค31104
ครูกรองทอง
1514

ว30212
ครูนภาพร
1309

ว30232
ครูพิชาณัสม์
1309

ส31102
ครูพิศมัย
1514

ชุมนุม
ครูจีรนันท์
1514

อ30202
ครูMaxim
1514

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1514

ค31204
ครูทรงพล
1514

ว30212
ครูนภาพร
1514

ง31102
ครูกุลวดี
1514

ว30252
ครูจีรนันท์
1305

ประชุม
ครูจีรนันท์
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
1514

คุณธรรม
ครูจีรนันท์
1514

ส31102
ครูพิศมัย
1514

ค31104
ครูกรองทอง
1514

ท31102
ครูนิภาพร
1514

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1514

อ31102
ครูเศรษฐวิชย์
1414

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค31204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 ค31206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 2 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
6 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูนิภาพร แก้วศรี
9 ประชุม ระดับชั้น ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
10 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 ว30212 ฟิสิกส์เข้มข้น 2 ครูนภาพร แสนชมภู
12 ว30232 เคมีเข้มข้น 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
13 ว30252 ชีววิทยาเข้มข้น 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
14 ว30281 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 1 ครูวรรณวิมล บรรลือ
15 ว31282 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
17 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
18 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
19 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
20 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8