ห้องเรียน Online

207 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-tbms-rse

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 207

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2305

ว22101
ครูอรรณพ
1304

อ22101
ครูชลธิชา
2305

ส22103
ครูรชยา
2305

ค22205
ครูสุภนิดา
2305

I20201
ครูธนายุทธ
2305

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2305

com2
ครูจิราภรณ์
คอม2

อ20203
ครูLucas
2305

ง22101
ครูนพดล
2305

อ22101
ครูชลธิชา
2305

ท22101
ครูธีรพล
2305

ศ22101
ครูสุพรรษา
2305

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2305

อ22101
ครูชลธิชา
2305

พ22101
ครูศรัทธา
2305

ค22101
ครูสุภนิดา
2305

ง22101
ครูนพดล
2305

ส22101
ครูสรารัตน์
2305

ลส/นน
ครูชลธิชา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูชลธิชา
2305

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2305

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2305

ค22101
ครูสุภนิดา
2305

ท22101
ครูธีรพล
2305

ส22101
ครูสรารัตน์
2305

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ง20244
ครูดวงเดือน
2305

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2305

คุณธรรม
ครูชลธิชา
2305

ท22101
ครูธีรพล
2305

ค22101
ครูสุภนิดา
2305

ว22101
ครูอรรณพ
1303

ศ22101
ครูสุพรรษา
2305

ส22103
ครูรชยา
2305

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 207

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว File does not exist
2 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูธนายุทธ โหยหวล
3 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
4 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
7 ง20244 การบัญชีเบื้องต้น ครูดวงเดือน จันทร์นพ
8 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูนพดล แจ่มดวง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
10 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
11 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
12 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
15 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
16 ศ22101 ทัศนศิลป์ 2 ครูสุพรรษา ชินราช File does not exist
17 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
18 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
19 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
20 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 207

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา สร้อยจันทึก จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ครูไกรสิทธิ์: 1. การรักษาระเบียบวินัย, 2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน, 3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม, 4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15678 เด็กชายปุณณภพ แจ้งรักษา
Punnaphob Jaengraksa
ลาป่วย 1 คาบ
35 15836 เด็กหญิงนภัสวรรณ จำปีวงศ์
Napatsawan Champeewong
ขาด 1 คาบ
39 15882 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ฟักสมบูรณ์
Phattaphon Faksombun
ขาด 1 คาบ
40 15883 เด็กหญิงพิชญาภา โตแสง
Phichayapa Tosang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 43 0 0 3 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

รหัสวิชา อ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา สร้อยจันทึก จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Vocabulary and listening the exercises.
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15678 เด็กชายปุณณภพ แจ้งรักษา
Punnaphob Jaengraksa
ลาป่วย 1 คาบ
35 15836 เด็กหญิงนภัสวรรณ จำปีวงศ์
Napatsawan Champeewong
ขาด 1 คาบ
39 15882 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ฟักสมบูรณ์
Phattaphon Faksombun
ขาด 1 คาบ
40 15883 เด็กหญิงพิชญาภา โตแสง
Phichayapa Tosang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 43 0 0 3 1 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ส22103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมเกมภาพปริศนา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15678 เด็กชายปุณณภพ แจ้งรักษา
Punnaphob Jaengraksa
ลาป่วย 1 คาบ
35 15836 เด็กหญิงนภัสวรรณ จำปีวงศ์
Napatsawan Champeewong
ขาด 1 คาบ
39 15882 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ฟักสมบูรณ์
Phattaphon Faksombun
ขาด 1 คาบ
40 15883 เด็กหญิงพิชญาภา โตแสง
Phichayapa Tosang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 43 0 0 3 1 0

คาบที่ 6

รหัสวิชา ค22205 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดำเนินการจองเลขยกกำลัง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
9 15678 เด็กชายปุณณภพ แจ้งรักษา
Punnaphob Jaengraksa
ลาป่วย 1 คาบ
35 15836 เด็กหญิงนภัสวรรณ จำปีวงศ์
Napatsawan Champeewong
ขาด 1 คาบ
39 15882 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ฟักสมบูรณ์
Phattaphon Faksombun
ขาด 1 คาบ
40 15883 เด็กหญิงพิชญาภา โตแสง
Phichayapa Tosang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 43 0 0 3 1 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8