ห้องเรียน Online

207 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-tbms-rse

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 207

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


พ22102
ครูศรัทธา
2405

ง20234
ครูชลัมพร
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ก20913
ครูวันทิพย์
2405

ท22102
ครูรจนา
2405

ค้นคว้า
ครูประภาพร
2405

ค้นคว้า
ครูอารีรัตน์
2405

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ศ22102
ครูธิภาพร
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ส22104
ครูประภาพร
2405

อ20204
ครูNeil
1204

ท22102
ครูรจนา
2405

ส20202
ครูรชยา
2405

อ22102
ครูสุนัย
2405

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ส22102
ครูสรารัตน์
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

ค22206
ครูสิทธินันท์
2405

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ชุมนุม
ครูประภาพร
โดมฯ

ชุมนุม
ครูอารีรัตน์
โดมฯ

ลส/นน
ครูประภาพร
โดมฯ

ลส/นน
ครูอารีรัตน์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ส22102
ครูสรารัตน์
2405

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ศ22102
ครูธิภาพร
2405

อ22102
ครูสุนัย
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

ส22104
ครูประภาพร
2405

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


คุณธรรม
ครูอารีรัตน์
2405

คุณธรรม
ครูประภาพร
2405

ท22102
ครูรจนา
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

อ22102
ครูสุนัย
2405

ง20206
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ประชุม
ครูอารีรัตน์
หอประชุม

ประชุม
ครูประภาพร
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 207

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
8 ง20206 อาหารจานเดียว ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
9 ง20234 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
12 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
13 ประชุม ระดับชั้น ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
14 ประชุม ระดับชั้น ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
15 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
16 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
19 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
20 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
21 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
22 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
23 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
24 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
25 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
26 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
28 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist

บันทึกการสอน 207

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูประภาพร เหล่าพิเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เตรียมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
28 14917 เด็กหญิงกุลภัทร์ จันทรพุ่ม
Kullapat Janphum
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 44 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8