ห้องเรียน Online

207 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-tbms-rse

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 207

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

ว22101
ครูอารีรัตน์
2405

ก20909
ครูวันทิพย์
2405

ท22101
ครูรจนา
2405

ส22101
ครูสรารัตน์
2405

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ว22101
ครูอารีรัตน์
2405

ส22103
ครูประภาพร
2405

อ20203
ครูNeil
2405

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ส20201
ครูรชยา
2405

อ22101
ครูสุนัย
2405

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ว22101
ครูอารีรัตน์
2405

ค22101
ครูสุภนิดา
2405

ท22101
ครูรจนา
2405

ค22205
ครูวิโรจน์
2405

ง22101
ครูวรามน
2405

พ22101
ครูศรัทธา
2405

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ส22101
ครูสรารัตน์
2405

ท22101
ครูรจนา
2405

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2405

ส22103
ครูประภาพร
2405

ค22101
ครูสุภนิดา
2405

อ22101
ครูสุนัย
2405

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์


โฮมรูม
ครูประภาพร


ง22101
ครูวรามน
2405

ค22101
ครูสุภนิดา
2405

อ22101
ครูสุนัย
2405

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2405

ง20214
ครูเรือนคำ
2405

แผนการสอนระยะยาว 207

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
2 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
5 ง20205 อาหารไทย ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20214 การถักโครเชต์ ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
8 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
9 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
12 ส20201 ท้องถิ่นของเรา ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist

บันทึกการสอน 207

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8