ห้องเรียน Online

207 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-tbms-rse

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 207

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2505

ส22104
ครูประภาพร
2505

ค22102
ครูสุภนิดา
2505

ศ22102
ครูธิภาพร
2505

พ22102
ครูศรัทธา
2505

ว22102
ครูอรรณพ
2505

อ22102
ครูธนัญรดา
2505

ท22102
ครูธีรพล
2505

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2505

อ20204
ครูMaxim
2505

อ22102
ครูธนัญรดา
2505

ศ22102
ครูธิภาพร
2505

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22102
ครูสุภนิดา
2505

ส22102
ครูสรารัตน์
2505

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2505

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2505

ว22102
ครูอรรณพ
1304

ท22102
ครูธีรพล
2505

ง20246
ครูดวงเดือน
2505

ชุมนุม
ครูสรารัตน์
2505

ลส/นน
ครูสรารัตน์
2505

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2505

อ22102
ครูธนัญรดา
2505

ท22102
ครูธีรพล
2505

ส22102
ครูสรารัตน์
2505

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22104
ครูประภาพร
2505

ง20206
ครูเรือนคำ
คหะ

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2505

คุณธรรม
ครูสรารัตน์
2505

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

I20202
ครูรชยา
2505

ค22102
ครูสุภนิดา
2505

ค22206
ครูวิรยา
2505

ประชุม
ครูสรารัตน์
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 207

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
6 ง20206 อาหารจานเดียว ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ ครูดวงเดือน จันทร์นพ
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
9 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
11 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
14 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
15 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
16 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
18 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
19 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
20 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 207

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8