ห้องเรียน Online

607 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kjc-nhpq-mdz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 607

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์


พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1505

อ30211
ครูกาญจนา
1505

อ33101
ครูธวัลกร
1505

ต33203
ครูปัณณพร
1505

ต33201
ครูHan
1505

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์


ท30205
ครูสุพรรษา
1505

ค33101
ครูปรีชา
1505

ต33201
ครูHan
1505

ก33901
ครูสุพัตรา
1505

ว30296
ครูจรัส
คอม2

อ33101
ครูธวัลกร
1507

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์


ว33181
ครูประภาพิชญ์
1505

ต33203
ครูปัณณพร
1505

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1505

ท30205
ครูสุพรรษา
1505

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์


อ30211
ครูกาญจนา
1505

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1505

ค33101
ครูปรีชา
1505

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1505

ต33201
ครูHan
1505

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


โฮมรูม
ครูรัชฎาภรณ์


ว33181
ครูประภาพิชญ์
1505

อ30205
ครูRonald
1505

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1505

ต33201
ครูHan
1505

อ30211
ครูกาญจนา
1505

แผนการสอนระยะยาว 607

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ต33201 ภาษาเกาหลี 5 ครูHan Deokhee
4 ต33203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 5 ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
5 ท30205 หลักภาษา 1 ครูสุพรรษา คำอ่วน
6 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
7 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
11 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRonald Thomas
12 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง File does not exist

บันทึกการสอน 607

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8