ห้องเรียน Online

607 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kjc-nhpq-mdz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 607

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูปรีชา
1505

ท30206
ครูกันต์กวี
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อ33102
ครูชลธิชา
1505

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1505

ต33202
ครูHan
1505

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูปรีชา
1505

ค33102
ครูปรีชา
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

ต33202
ครูHan
1505

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1505

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1505

ประชุม
ครูปรีชา
หอประชุม

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูปรีชา
1505

อ30206
ครูAl Luigi
1505

อ33102
ครูชลธิชา
1505

ท30206
ครูกันต์กวี
1505

ต33202
ครูHan
1505

ส33102
ครูวราภรณ์
1505

ชุมนุม
ครูปรีชา
1505

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูปรีชา
1505

ต33204
ครูนิรมล
1505

ส33102
ครูวราภรณ์
1505

ต33202
ครูHan
1505

ค33102
ครูปรีชา
1505

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูปรีชา
1505

คุณธรรม
ครูปรีชา
1505

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ว30279
ครูจรัส
คอม2

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

แผนการสอนระยะยาว 607

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
4 ชุมนุม ชุมนุม ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
5 ต33202 ภาษาเกาหลี 6 ครูHan Deokhee
6 ต33204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 6 ครูนิรมล จันทร์อินทร์
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูAl Luigi Poliquit
15 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปรีชา สุวรรณศรี File does not exist

บันทึกการสอน 607

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปรีชา สุวรรณศรี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอบปลายภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 30 30 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ค33102 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปรีชา สุวรรณศรี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอบปลายภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 30 30 0 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8