ห้องเรียน Online

607 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kjc-nhpq-mdz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 607

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


อ33102
ครูธวัลกร
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

ส33102
ครูพิศมัย
1505

ต33204
ครูปัณณพร
1505

ต33202
ครูHan
1505

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


ต33204
ครูปัณณพร
1505

ท30206
ครูสุพรรษา
1505

ค33102
ครูปรีชา
1505

อ30206
ครูRonald
1204

ต33202
ครูHan
1505

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อ33102
ครูธวัลกร
1505

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1505

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1505

ต33202
ครูHan
1505

ท30206
ครูสุพรรษา
1505

ชุมนุม
ครูประภาพิชญ์
1505

ประชุม
ครูประภาพิชญ์
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์


คุณธรรม
ครูประภาพิชญ์
1505

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1505

ค33102
ครูปรีชา
1505

ส33102
ครูพิศมัย
1505

อ30212
ครูกาญจนา
1505

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1505

แผนการสอนระยะยาว 607

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
4 ชุมนุม ชุมนุม ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
5 ต33202 ภาษาเกาหลี 6 ครูHan Deokhee
6 ต33204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 6 ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
15 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist

บันทึกการสอน 607

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ติดตามการแก้คะแนน 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 14707 นายธีรภัทร์ ชมเพ็ง
Teerapat Chompen
ขาด 1 คาบ
8 12824 นางสาวจุฑาทิพย์ พลพิพัฒน์
Jutathip Phonpiphat
ขาด 1 คาบ
10 12866 นางสาวธนัชชา เศวตมาลย์
Thanatcha Sawaittamarn
ลาป่วย 1 คาบ
29 14657 นางสาวอนันดา มาสะและ
Ananda Masalae
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 30 26 0 0 2 1 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8