ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ibb-boog-yan

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูศรัทธา


ท22102
ครูรจนา
2404

ค22102
ครูสุภนิดา
2404

ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

ก20913
ครูวันทิพย์
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

ว20226
ครูทรรศวรรณ
2404

ค้นคว้า
ครูศรัทธา
2404

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูศรัทธา


ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2404

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2404

ว20226
ครูทรรศวรรณ
2404

ง22101
ครูวรามน
2404

ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

ค22102
ครูสุภนิดา
2404

ส22102
ครูพรพิมล
2404

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูศรัทธา


ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

พ22102
ครูศรัทธา
2404

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

ส22104
ครูรชยา
2404

ชุมนุม
ครูศรัทธา
โดมฯ

ลส/นน
ครูศรัทธา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูศรัทธา


จ01
ครูเบญจมาศ
2404

ส22104
ครูรชยา
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม1

ง22101
ครูวรามน
2404

ท22102
ครูรจนา
2404

อ20204
ครูNeil
1204

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูศรัทธา


คุณธรรม
ครูศรัทธา
2404

ค22102
ครูสุภนิดา
2404

ท22102
ครูรจนา
2404

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2404

ส22102
ครูพรพิมล
2404

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ประชุม
ครูศรัทธา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
8 จ01 ภาษาจีน1 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
10 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
11 ประชุม ระดับชั้น ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
12 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
15 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
16 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
17 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
18 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
19 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
20 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
21 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธวัลกร อาจสาลี
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศรัทธา เสาะเเสวง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ฟังเรื่องชี้เเจงประจำวัน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 14737 เด็กชายชนกร บุญส่ง
Chanakon Boonsong
ขาด 1 คาบ
29 14925 เด็กหญิงจิดาภา บุบผาสุวรรณ
Jidapa Bubphasuwan
ขาด 1 คาบ
46 15079 เด็กหญิงอัลญาณี พวงมณี
Aunyanee Phoungmanee
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 47 44 0 0 3 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8