ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ibb-boog-yan

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2304

ท22101
ครูรจนา
2304

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2304

พ22101
ครูศรัทธา
2304

ว22101
ครูอรรณพ
1304

ส22103
ครูรชยา
2304

ศ22102
ครูธิภาพร
2304

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2304

ก20909
ครูวรเชษฐ์
2304

ท22101
ครูรจนา
2304

ศ22103
ครูธิภาพร
2304

อ22101
ครูธวัลกร
2304

ค22101
ครูสุภนิดา
2304

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2304

ส22103
ครูรชยา
2304

ว22101
ครูอรรณพ
2304

ท22101
ครูรจนา
2304

ส22101
ครูพรพิมล
2304

อ20203
ครูLucas
2304

ลส/นน
ครูธิภาพร
หอประชุม

ชุมนุม
ครูธิภาพร
2304

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2304

I20201
ครูสุรีย์
2304

ค22101
ครูสุภนิดา
2304

อ22101
ครูธวัลกร
2304

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2304

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2304

คุณธรรม
ครูธิภาพร
2304

ส22101
ครูพรพิมล
2304

อ22101
ครูธวัลกร
2304

ค22101
ครูสุภนิดา
2304

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ประชุม
ครูธิภาพร
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสุรีย์ นพวงษ์
2 ก20909 กิจกรรมแนะแนว3 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
7 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
8 ประชุม ระดับชั้น ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
9 พ22101 สุขศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 พ22103 พลศึกษา 3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist
12 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
13 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
14 ศ22102 ดนตรี 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
15 ศ22103 นาฏศิลป์ 2 ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูLucas Boudesco File does not exist
19 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธวัลกร อาจสาลี
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธิภาพร แจ่มดวง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การรักษาสุขภาพในช่วงโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 15964 เด็กหญิงอารยา ฉายภาค
Araya Chaypak
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 1 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ท22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรจนา การามา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ท่ารำที่นารายณ์ปราบนนทก
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 15964 เด็กหญิงอารยา ฉายภาค
Araya Chaypak
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 1 0 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ค22201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การบวกพหุนาม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 15964 เด็กหญิงอารยา ฉายภาค
Araya Chaypak
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 1 0 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา พ22101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูศรัทธา เสาะเเสวง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 15964 เด็กหญิงอารยา ฉายภาค
Araya Chaypak
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 1 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา ส22103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมภาพปริศนา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
45 15964 เด็กหญิงอารยา ฉายภาค
Araya Chaypak
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 1 0 0

คาบที่ 8