ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ibb-boog-yan

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูทรงพล
2504

ท22102
ครูรจนา
2504

ส22104
ครูรชยา
2504

ง22101
ครูศรมณีย์
2504

I20202
ครูสุรีย์
1302

ค22102
ครูสุภนิดา
2504

อ22102
ครูธวัลกร
2504

พ22102
ครูศรัทธา
2504

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูทรงพล
2504

ง22101
ครูศรมณีย์
2504

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2504

I20202
ครูสุรีย์
1309

อ20204
ครูMaxim
2504

ท22102
ครูรจนา
2504

ค22102
ครูสุภนิดา
2504

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูทรงพล
2504

ส22102
ครูสรารัตน์
2504

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2504

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2504

ว22102
ครูนภาพร
2504

ส22104
ครูรชยา
2504

ชุมนุม
ครูทรงพล
2504

ลส/นน
ครูทรงพล
2504

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูทรงพล
2504

อ22102
ครูธวัลกร
2504

ค22102
ครูสุภนิดา
2504

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ว22102
ครูนภาพร
1304

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2504

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2504

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูทรงพล
2504

ประชุม
ครูทรงพล
2504

ท22102
ครูรจนา
2504

ส22102
ครูสรารัตน์
2504

com2
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

อ22102
ครูธวัลกร
2504

ประชุม
ครูทรงพล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสุรีย์ นพวงษ์
3 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
4 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
6 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
8 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูรจนา การามา
9 ประชุม ระดับชั้น ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
10 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist
13 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูนภาพร แสนชมภู
14 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
15 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
16 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
17 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
18 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธวัลกร อาจสาลี
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรงพล วรรณฤดี File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8