ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ibb-boog-yan

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูศรัทธา


โฮมรูม
ครูขวัญฤดี


ค22101
ครูสุภนิดา
2404

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

ก20909
ครูวันทิพย์
2404

ว20225
ครูทรรศวรรณ
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูศรัทธา


โฮมรูม
ครูขวัญฤดี


ค22201
ครูวัชราภรณ์
2404

ว20225
ครูทรรศวรรณ
2404

ศ22102
ครูธิภาพร
2404

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

ค22101
ครูสุภนิดา
2404

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูศรัทธา


โฮมรูม
ครูขวัญฤดี


ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

พ22103
ครูศรัทธา
สนาม2

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

ท22101
ครูรจนา
2404

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูศรัทธา


โฮมรูม
ครูขวัญฤดี


ส22101
ครูพรพิมล
2404

ส22103
ครูรชยา
2404

ท22101
ครูรจนา
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

อ20203
ครูRolandt
2404

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูศรัทธา


โฮมรูม
ครูขวัญฤดี


ค22101
ครูสุภนิดา
2404

ท22101
ครูรจนา
2404

ศ22102
ครูธิภาพร
2404

ส22101
ครูพรพิมล
2404

พ22101
ครูศรัทธา
2404

ส22103
ครูรชยา
2404

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูรจนา การามา
5 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
6 พ22103 พลศึกษา3 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
8 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
9 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
11 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูพรพิมล อาจชอบการ
12 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
13 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRolandt Gersbach
14 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูธวัลกร อาจสาลี
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูขวัญฤดี เพชรศรี File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8