ห้องเรียน Online

301 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bju-uatq-pke

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 301

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2401

ศ23102
ครูธิภาพร
2401

ค23206
ครูสิทธินันท์
2401

อ23102
ครูสมพงษ์
2401

อ20206
ครูSerisha
2401

พ23102
ครูราเชนทร์
2401

ท23102
ครูสุพรรษา
2401

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2401

ต01
ครูนิรมล
2401

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

จ20206
ครูLiu
2401

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2401

ท23102
ครูสุพรรษา
2401

อ23102
ครูสมพงษ์
2401

ประชุม
ครูทรรศวรรณ
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2401

ค23102
ครูสุทธิศรี
2401

ส23104
ครูประภาพร
2401

อ20212
ครูปัถย์
2401

ว23102
ครูทรรศวรรณ
1301

ชุมนุม
ครูทรรศวรรณ
2401

ลส/นน
ครูทรรศวรรณ
2401

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2401

ส23102
ครูธนายุทธ
2401

ท23102
ครูสุพรรษา
2401

ว23102
ครูทรรศวรรณ
2401

ส23104
ครูประภาพร
2401

ค23102
ครูสุทธิศรี
2401

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูทรรศวรรณ
2401

คุณธรรม
ครูทรรศวรรณ
2401

ค23102
ครูสุทธิศรี
2401

จ20206
ครูLiu
2401

อ20212
ครูปัถย์
2401

อ23102
ครูสมพงษ์
2401

ศ23102
ครูธิภาพร
2401

ส23102
ครูธนายุทธ
2401

แผนการสอนระยะยาว 301

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
5 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 ครูLiu Mengyu
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
7 ต01 ภาษาเกาหลี ครูนิรมล จันทร์อินทร์
8 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
9 ประชุม ระดับชั้น ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
10 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist
13 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
14 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
15 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธนายุทธ โหยหวล
17 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
18 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
19 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูปัถย์ มะยาระ
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูทรรศวรรณ ทองไวย์ File does not exist

บันทึกการสอน 301

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8