ห้องเรียน Online

301 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bju-uatq-pke

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 301

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

ส23104
ครูสมชาย
2301

ท23102
ครูธีริศรา
2301

ว23105
ครูสุวิมล
คอม3

อ20212
ครูปัถย์
2301

ส23102
ครูประภาพร
2301

อ20206
ครูRonald
2301

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ส23104
ครูสมชาย
2301

ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

จ20206
ครูเบญจมาศ
2301

ท23102
ครูธีริศรา
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ค้นคว้า
ครูวจี
2301

ค้นคว้า
ครูสิทธินันท์
2301

ประชุม
ครูสิทธินันท์
หอประชุม

ประชุม
ครูวจี
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


จ20206
ครูเบญจมาศ
2301

พ23102
ครูราเชนทร์
2301

อ20212
ครูปัถย์
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2301

ชุมนุม
ครูวจี
โดมฯ

ชุมนุม
ครูสิทธินันท์
โดมฯ

ลส/นน
ครูวจี
โดมฯ

ลส/นน
ครูสิทธินันท์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ว23105
ครูสุวิมล
คอม2

ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

ท23102
ครูธีริศรา
2301

ส23102
ครูประภาพร
2301

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


คุณธรรม
ครูสิทธินันท์
2301

คุณธรรม
ครูวจี
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

ต01
ครูปัณณพร
2301

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2301

ค23206
ครูสิทธินันท์
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2301

แผนการสอนระยะยาว 301

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวจี รจนศิลปี File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูวจี รจนศิลปี File does not exist
8 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวจี รจนศิลปี File does not exist
11 ต01 ภาษาเกาหลี ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
12 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
13 ประชุม ระดับชั้น ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
14 ประชุม ระดับชั้น ครูวจี รจนศิลปี File does not exist
15 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวจี รจนศิลปี File does not exist
19 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
20 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
21 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
22 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
23 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
24 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
25 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูปัถย์ มะยาระ
26 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
28 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวจี รจนศิลปี File does not exist

บันทึกการสอน 301

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณที จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
พรุ่งนี้มีกิจกรรม Open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
19 14699 เด็กชายมหัทธนสิน หงษ์นัย
Mahatthonsin Hongnai
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 44 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8