ห้องเรียน Online

301 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bju-uatq-pke

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 301

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ส23101
ครูนิพนธ์
2301

ท23101
ครูธีริศรา
2301

ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

อ20211
ครูปัถย์
2301

พ23101
ครูราเชนทร์
2301

อ20205
ครูRonald
2301

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ง23101
ครูศรมณีย์
2301

ก20917
ครูรุ่งทิวา
2301

จ20205
ครูเบญจมาศ
2301

อ23101
ครูสมพงษ์
2301

ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

ส23101
ครูนิพนธ์
2301

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

อ20211
ครูปัถย์
2301

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2301

ศ23101
ครูวจี
2301

ง23101
ครูศรมณีย์
2303

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


จ20205
ครูเบญจมาศ
2301

อ23101
ครูสมพงษ์
2301

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2301

ท23101
ครูธีริศรา
2301

ส23103
ครูชนสรณ์
2301

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์


โฮมรูม
ครูวจี


ท23101
ครูธีริศรา
2301

ว23101
ครูทรรศวรรณ
2301

ส23103
ครูชนสรณ์
2301

ค23205
ครูสิทธินันท์
2301

ศ23101
ครูวจี
2301

อ23101
ครูสมพงษ์
2301

แผนการสอนระยะยาว 301

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
5 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 จ20205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
8 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
11 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูชนสรณ์ มะยาระ
14 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
15 อ20211 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 5 ครูปัถย์ มะยาระ
16 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวจี รจนศิลปี File does not exist

บันทึกการสอน 301

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8