ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkn-jejg-rpd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ญ33202
ครูชลธิชา
1502

ค33102
ครูปรีชา
1502

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1502

ญ33204
ครูปภัสนันท์
1502

อ30212
ครูกาญจนา
1502

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูชลธิชา


อ30212
ครูกาญจนา
1502

ญ33202
ครูชลธิชา
1502

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อ30206
ครูRolandt
1204

อ33102
ครูธวัลกร
1502

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ญ33202
ครูชลธิชา
1502

ส33102
ครูวราภรณ์
1502

ท30206
ครูวาสนา
1502

ค33102
ครูปรีชา
1502

ชุมนุม
ครูชลธิชา
1502

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ท30206
ครูวาสนา
1502

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1502

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูชลธิชา


คุณธรรม
ครูชลธิชา
1502

อ33102
ครูธวัลกร
1502

อ30212
ครูกาญจนา
1502

ญ33204
ครูปภัสนันท์
1502

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1502

ส33102
ครูวราภรณ์
1502

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
4 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
5 ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
6 ญ33204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRolandt Gersbach
15 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา ปักษ์ประจำ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 31 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8