ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkn-jejg-rpd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2205

ค33101
ครูปรีชา
2205

ส33101
ครูวราภรณ์
2205

อ30211
ครูกาญจนา
2205

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
2205

ญ33203
ครูปภัสนันท์
2205

ท30205
ครูสุพรรษา
2205

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2205

ท30205
ครูสุพรรษา
2205

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
2205

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ญ33201
ครูชลธิชา
2205

ญ33203
ครูปภัสนันท์
2205

อ30205
ครูGerly
2205

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2205

ค33101
ครูปรีชา
2205

ส33101
ครูวราภรณ์
2205

อ30211
ครูกาญจนา
2205

ญ33201
ครูชลธิชา
2205

ชุมนุม
ครูชลธิชา
2205

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2205

อ33101
ครูธวัลกร
2205

อ30211
ครูกาญจนา
2205

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ก33901
ครูรุ่งทิวา
2205

ญ33201
ครูชลธิชา
2205

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูชลธิชา
2205

คุณธรรม
ครูชลธิชา
2205

ญ33201
ครูชลธิชา
2205

ว33181
ครูทรรศวรรณ
2205

อ33101
ครูธวัลกร
2205

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
2205

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 กิจกรรมแนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
4 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
5 ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
6 ญ33203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท30205 หลักภาษา 1 ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
10 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร File does not exist
14 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
15 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ครูกาญจนา หารจันทร์ File does not exist
16 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชลธิชา ปักษ์ประจำ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เน้นย้ำนร.ทบทวนบทเรียน กลุ่มบริหารกอจการนักเรียน ชื่นชมเรื่องระเบียบวินัย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 13942 นางสาวธรรญธร ดีพลงาม
Thanathorn Deepolngam
ลากิจ 1 คาบ
32 15569 นางสาวมนรดา นครแสน
Monrada Nakonsan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 33 31 0 0 0 0 2

คาบที่ 1

รหัสวิชา ค33101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปรีชา สุวรรณศรี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
คำสำคัญในสถิติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 13942 นางสาวธรรญธร ดีพลงาม
Thanathorn Deepolngam
ลาป่วย 1 คาบ
32 15569 นางสาวมนรดา นครแสน
Monrada Nakonsan
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 33 31 0 0 1 1 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ญ33203 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปภัสนันท์ แก้วแสง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แบบฝึกหัดการใช้คำช่วยを が
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 13942 นางสาวธรรญธร ดีพลงาม
Thanathorn Deepolngam
ลาป่วย 1 คาบ
32 15569 นางสาวมนรดา นครแสน
Monrada Nakonsan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 33 31 0 0 0 1 1

คาบที่ 7

คาบที่ 8