ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkn-jejg-rpd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1503

ค33102
ครูปรีชา
1503

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1503

ส33102
ครูพิศมัย
1503

ญ33202
ครูชลธิชา
1503

อ30212
ครูกาญจนา
1503

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1503

อ30212
ครูกาญจนา
1503

ท30206
ครูสุพรรษา
1503

อ30206
ครูAl Luigi
1503

ญ33202
ครูชลธิชา
1503

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1503

ประชุม
ครูชลธิชา
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1503

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1503

อ33102
ครูธวัลกร
1503

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ญ33202
ครูชลธิชา
1503

ชุมนุม
ครูชลธิชา
1503

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1503

ญ33202
ครูชลธิชา
1503

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1503

อ30212
ครูกาญจนา
1503

ค33102
ครูปรีชา
1503

ท30206
ครูสุพรรษา
1503

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูชลธิชา
1506

คุณธรรม
ครูชลธิชา
1506

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ส33102
ครูพิศมัย
1503

อ33102
ครูธวัลกร
1503

ญ33204
ครูปภัสนันท์
1503

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
4 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
5 ญ33202 ภาษาญี่ปุ่น 6 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
6 ญ33204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 6 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
9 ประชุม ระดับชั้น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
12 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูAl Luigi Poliquit
15 อ30212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8