ห้องเรียน Online

606 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkn-jejg-rpd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 606

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ส33101
ครูวราภรณ์
1502

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ค33101
ครูปรีชา
1502

ญ33201
ครูชลธิชา
1502

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1502

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ญ33201
ครูชลธิชา
1502

ว30296
ครูจรัส
คอม2

อ30211
ครูกาญจนา
1502

อ33101
ครูธวัลกร
1502

ญ33203
ครูปภัสนันท์
1502

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ญ33201
ครูชลธิชา
1502

ท30205
ครูวาสนา
1502

ค33101
ครูปรีชา
1502

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ท30205
ครูวาสนา
1502

อ30205
ครูRolandt
1502

ญ33203
ครูปภัสนันท์
1502

อ30211
ครูกาญจนา
1502

ก33901
ครูสุพัตรา
1502

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา


ส33101
ครูวราภรณ์
1502

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1502

อ30211
ครูกาญจนา
1502

อ33101
ครูธวัลกร
1502

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1502

แผนการสอนระยะยาว 606

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ญ33203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
5 ท30205 หลักภาษา 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
6 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
7 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
8 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
9 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
10 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
11 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRolandt Gersbach
12 อ30211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 ครูกาญจนา หารจันทร์
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูธวัลกร อาจสาลี
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist

บันทึกการสอน 606

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8