ห้องเรียน Online

209 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ztz-oeux-tbj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 209

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


อ22102
ครูสุนัย
2407

ค22206
ครูศรายุทธ
2407

พ22102
ครูศรัทธา
2407

ศ22102
ครูธิภาพร
2407

ว22102
ครูจีรนันท์
2407

ท22102
ครูธีรพล
2407

ค้นคว้า
ครูพิชัยณรงค์
2407

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


อ20204
ครูNeil
2407

ส22102
ครูสรารัตน์
2407

ค22102
ครูศรายุทธ
2407

ส22104
ครูประภาพร
2407

ท22102
ครูธีรพล
2407

อ22102
ครูสุนัย
2407

ก20913
ครูวันทิพย์
2407

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ว22102
ครูจีรนันท์
2407

ค22102
ครูศรายุทธ
2407

ง20206
ครูเรือนคำ
คหะ

ชุมนุม
ครูพิชัยณรงค์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูวันทิพย์
โดมฯ

ลส/นน
ครูพิชัยณรงค์
โดมฯ

ลส/นน
ครูวันทิพย์
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ท22102
ครูธีรพล
2407

ว22102
ครูจีรนันท์
2407

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22102
ครูศรายุทธ
2407

ง20244
ครูดวงเดือน
2407

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


คุณธรรม
ครูพิชัยณรงค์
2407

คุณธรรม
ครูวันทิพย์
2407

ศ22102
ครูธิภาพร
2407

ส20202
ครูรชยา
2407

ส22104
ครูประภาพร
2407

อ22102
ครูสุนัย
2407

ส22102
ครูสรารัตน์
2407

ประชุม
ครูพิชัยณรงค์
หอประชุม

ประชุม
ครูวันทิพย์
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 209

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist
6 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
7 ง20206 อาหารจานเดียว ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง20244 การบัญชีเบื้องต้น ครูดวงเดือน จันทร์นพ
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist
11 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
12 ประชุม ระดับชั้น ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist
14 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
15 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist
18 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูจีรนันท์ ซันซี
19 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
20 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
21 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
22 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
23 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
24 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
25 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist

บันทึกการสอน 209

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวันทิพย์ ซอมิ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 14840 เด็กชายวชิรวิชญ์ สมชาติ
Prapangkorn Thongkam
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 46 45 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8