ห้องเรียน Online

209 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ztz-oeux-tbj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 209

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูวิรยา
2507

ง20246
ครูดวงเดือน
2507

ค22206
ครูวิรยา
2307

ก20913
ครูวรเชษฐ์
2507

อ22102
ครูธวัลกร
2507

ศ22102
ครูธิภาพร
2507

ส22104
ครูรชยา
2507

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูวิรยา
2507

ว22102
ครูอรรณพ
1304

อ20204
ครูMaxim
2507

ง20206
ครูเรือนคำ
คหะ

ท22102
ครูธีรพล
2507

ส22102
ครูพรพิมล
2507

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูวิรยา
2507

ศ22102
ครูธิภาพร
2507

I20202
ครูสรารัตน์
2507

ค22102
ครูสุภนิดา
2507

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

พ22102
ครูศรัทธา
2507

ชุมนุม
ครูวิรยา
2507

ลส/นน
ครูวิรยา
2507

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูวิรยา
2507

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส22104
ครูรชยา
2507

ท22102
ครูธีรพล
2507

อ22102
ครูธวัลกร
2507

ค22102
ครูสุภนิดา
2507

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูวิรยา
2507

ประชุม
ครูวิรยา
2507

ว22102
ครูอรรณพ
1301

ท22102
ครูธีรพล
2507

ส22102
ครูพรพิมล
2507

ค22102
ครูสุภนิดา
2507

อ22102
ครูธวัลกร
2507

ประชุม
ครูวิรยา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 209

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I20202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว4 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20206 อาหารจานเดียว ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
8 ท22102 ภาษาไทย 4 ครูธีรพล คำมะโน
9 ประชุม ระดับชั้น ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
10 พ22102 สุขศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 พ22104 พลศึกษา 4 ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
13 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ครูอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
14 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
15 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส22102 สังคมศึกษา 4 ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
18 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMaxim Baev
19 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธวัลกร อาจสาลี
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist

บันทึกการสอน 209

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8