ห้องเรียน Online

209 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ztz-oeux-tbj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 209

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


อ22101
ครูสุนัย
2407

ค22101
ครูศรายุทธ
2407

ว22101
ครูจีรนันท์
2407

อ20203
ครูNeil
2407

ท22101
ครูธีรพล
2407

พ22101
ครูศรัทธา
2405

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


ส22101
ครูสรารัตน์
2407

ค22101
ครูศรายุทธ
2407

ส22103
ครูประภาพร
2407

ท22101
ครูธีรพล
2407

อ22101
ครูสุนัย
2407

ก20909
ครูวันทิพย์
2407

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


ว22101
ครูจีรนันท์
2407

ค22101
ครูศรายุทธ
2407

ง22101
ครูวรามน
2407

ศ22101
ครูศศิวิมล
2407

ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


ง22101
ครูวรามน
2407

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ท22101
ครูธีรพล
2407

ค22205
ครูศรายุทธ
2407

อ22101
ครูสุนัย
2407

ศ22101
ครูศศิวิมล
2407

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์


โฮมรูม
ครูวันทิพย์


ส20201
ครูรชยา
2407

ว22101
ครูจีรนันท์
2407

ง20246
ครูดวงเดือน
2407

ส22101
ครูสรารัตน์
2407

ส22103
ครูประภาพร
2407

แผนการสอนระยะยาว 209

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
2 ก20909 แนะแนว3 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 ง20205 อาหารไทย ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 ครูวรามน บุญเจริญ
8 ท22101 ภาษาไทย 3 ครูธีรพล คำมะโน
9 พ22101 สุขศึกษา ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ครูจีรนันท์ ซันซี
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส20201 ท้องถิ่นของเรา ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 ครูสรารัตน์ บุญสาลี
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist

บันทึกการสอน 209

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8