ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ysv-mzio-xfi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2404

ว23102
ครูมานัส
2404

ท23102
ครูธีริศรา
2404

ค23102
ครูสิทธินันท์
2404

com3
ครูสุวิมล
คอม3

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2404

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2404

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2404

พ23102
ครูราเชนทร์
2404

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
1304

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2404

อ23102
ครูสมพงษ์
2404

ค23202
ครูศรายุทธ
2304

ประชุม
ครูสิทธินันท์
2404

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2404

ท23102
ครูธีริศรา
2404

อ23102
ครูสมพงษ์
2404

ว23102
ครูมานัส
2404

ส23104
ครูประภาพร
2404

ง23101
ครูอุดม
2404

ชุมนุม
ครูสิทธินันท์
2404

ลส/นน
ครูสิทธินันท์
2404

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2404

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2404

ญ01
ครูชลธิชา
2404

ค23102
ครูสิทธินันท์
2404

ท23102
ครูธีริศรา
2404

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
2404

ค23202
ครูศรายุทธ
2404

อ23102
ครูสมพงษ์
2404

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2404

คุณธรรม
ครูสิทธินันท์
2404

ง23101
ครูอุดม
2404

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ส23104
ครูประภาพร
2506

ค23102
ครูสิทธินันท์
2404

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
2404

อ20206
ครูSerisha
2404

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
6 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
8 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
9 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
11 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
14 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
15 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
16 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
17 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
18 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
19 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8