ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ysv-mzio-xfi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2504

ส23103
ครูสมชาย
2504

อ23101
ครูกุลธิดา
2504

ศ23101
ครูวจี
2504

ค23101
ครูสิทธินันท์
2504

ส23101
ครูธัญญลักษณ์
2504

ก20917
ครูวรเชษฐ์
2504

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2504

ว23101
ครูมานัส
1303

ท23101
ครูสุพรรษา
2504

ค23101
ครูสิทธินันท์
2504

อ23101
ครูกุลธิดา
2504

ว20223
ครูทรรศวรรณ
1304

ประชุม
ครูสุพรรษา
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2504

ท23101
ครูสุพรรษา
2504

ค23101
ครูสิทธินันท์
2504

อ20205
ครูRobert
2504

ว23101
ครูมานัส
1303

ลส/นน
ครูสุพรรษา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูสุพรรษา
2504

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2504

อ23101
ครูกุลธิดา
2504

ท23101
ครูสุพรรษา
2504

ส23101
ครูธัญญลักษณ์
2504

ส23103
ครูสมชาย
2504

ค23201
ครูสุทธิศรี
2504

พ23103
ครูราเชนทร์
สนาม3

ศ23101
ครูวจี
2504

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2504

คุณธรรม
ครูสุพรรษา
2504

ค23201
ครูสุทธิศรี
2504

พ23101
ครูราเชนทร์
2504

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 กิจกรรมแนะแนว5 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูสุทธิศรี คำมะโน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
6 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูสุพรรษา คำอ่วน
7 ประชุม ระดับชั้น ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
8 พ23101 สุขศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
9 พ23103 พลศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
10 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
11 ว20223 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
12 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
13 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
14 ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 ครูวจี รจนศิลปี
15 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
16 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ File does not exist
17 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
18 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุพรรษา คำอ่วน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. นักเรียนปรับปรุงการแต่วกาย และพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
29 15421 เด็กหญิงพัฒนพร นาคเสน
Pudtanapron Naksan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

รหัสวิชา ส23103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กรุงรัตนโกสินทร์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
23 15409 เด็กหญิงปาณิสรา แม้นหมาย
Panisara Meanmai
ขาด 1 คาบ
29 15421 เด็กหญิงพัฒนพร นาคเสน
Pudtanapron Naksan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 38 0 0 1 0 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา อ23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอนแทนโดยครูธวัลกร
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
23 15409 เด็กหญิงปาณิสรา แม้นหมาย
Panisara Meanmai
ลากิจ 1 คาบ
29 15421 เด็กหญิงพัฒนพร นาคเสน
Pudtanapron Naksan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 38 0 0 0 0 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ค23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณที จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
สอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
23 15409 เด็กหญิงปาณิสรา แม้นหมาย
Panisara Meanmai
ลากิจ 1 คาบ
29 15421 เด็กหญิงพัฒนพร นาคเสน
Pudtanapron Naksan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 38 0 0 0 0 2

คาบที่ 6

รหัสวิชา ส23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
29 15421 เด็กหญิงพัฒนพร นาคเสน
Pudtanapron Naksan
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 40 39 0 0 0 0 1

คาบที่ 7

คาบที่ 8