ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ysv-mzio-xfi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ค23101
ครูสุุทธิศรี
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

อ23101
ครูสมพงษ์
2304

ญ01
ครูชลธิชา
2304

ว20225
ครูสุรีย์
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ก20917
ครูรุ่งทิวา
2304

ศ23101
ครูวจี
2304

ว23105
ครูประทีป
คอม3

ค23101
ครูสุุทธิศรี
2304

ส23103
ครูสมชาย
2304

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ค23201
ครูสุภนิดา
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

พ23101
ครูราเชนทร์
2304

อ23101
ครูสมพงษ์
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

ว23105
ครูประทีป
คอม3

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ส23103
ครูสมชาย
2304

ว20225
ครูสุรีย์
2304

ส23101
ครูประภาพร
2304

อ20205
ครูRonald
2304

ค23101
ครูสุุทธิศรี
2304

ศ23101
ครูวจี
2304

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


อ23101
ครูสมพงษ์
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

ส23101
ครูประภาพร
2304

ค23201
ครูสุภนิดา
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
5 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูสุพรรษา คำอ่วน
6 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
7 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
8 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูสุรีย์ นพวงษ์
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
10 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
14 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8