ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ysv-mzio-xfi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ว23102
ครูมานัส
2304

อ23102
ครูสมพงษ์
2304

ค23102
ครูสุุทธิศรี
2304

ว20226
ครูสุรีย์
2304

ญ01
ครูชลธิชา
2304

ส23104
ครูสมชาย
2304

ศ23102
ครูธิภาพร
2304

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ค23102
ครูสุุทธิศรี
2304

ส23102
ครูประภาพร
2304

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2304

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

ค23202
ครูสุภนิดา
2304

อ23102
ครูสมพงษ์
2304

ประชุม
ครูสุพรรษา
หอประชุม

ประชุม
ครูราเชนทร์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ว23102
ครูมานัส
2304

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

พ23102
ครูราเชนทร์
2304

ง23101
ครูศรมณีย์
2304

ชุมนุม
ครูราเชนทร์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูสุพรรษา
โดมฯ

ลส/นน
ครูราเชนทร์
โดมฯ

ชุมนุม
ครูสุพรรษา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


ง23101
ครูศรมณีย์
2304

ว20226
ครูสุรีย์
2304

ศ23102
ครูธิภาพร
2304

ส23102
ครูประภาพร
2304

อ20206
ครูRonald
1204

ค23102
ครูสุุทธิศรี
2304

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสุพรรษา


โฮมรูม
ครูราเชนทร์


คุณธรรม
ครูสุพรรษา
2304

คุณธรรม
ครูราเชนทร์
2304

อ23102
ครูสมพงษ์
2304

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ส23104
ครูสมชาย
2304

ค23202
ครูสุภนิดา
2304

ว23102
ครูมานัส
2304

ค้นคว้า
ครูสุพรรษา
2304

ค้นคว้า
ครูราเชนทร์
2304

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
7 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
8 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
9 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
10 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
11 ชุมนุม ชุมนุม ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
12 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
13 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
14 ประชุม ระดับชั้น ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
15 ประชุม ระดับชั้น ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
16 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
18 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
19 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
20 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
21 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
22 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
23 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
24 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
25 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุพรรษา คำอ่วน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแบ่งเวลาในการทำกิจกรรม การเรียน พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ นักเรียนโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจะมาร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะและชมนิทรรศการ อาจารย์ณัฐพลชี้แจงเรื่องกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 45 45 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8