ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pwg-qhha-mdc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูวิโรจน์


โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ญ32201
ครูชลธิชา
1415

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

ท30203
ครูสิริภา
1415

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
1415

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูวิโรจน์


โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ท30203
ครูสิริภา
1415

ศ32101
ครูวรัญญา
1415

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1415

ค32101
ครูวิโรจน์
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูวิโรจน์


โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ก32901
ครูรุ่งทิวา
1415

ท32101
ครูกันต์กวี
1415

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1415

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1415

พ32101
ครูสุกัญญา
1415

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูวิโรจน์


โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1415

อ32101
ครูณัฐิศา
1415

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ญ32201
ครูชลธิชา
1415

อ30203
ครูNeil
1415

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูวิโรจน์


โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ท32101
ครูกันต์กวี
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1415

ค32101
ครูวิโรจน์
1415

อ32101
ครูณัฐิศา
1415

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1415

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ญ32203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
5 ท30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
6 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
7 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
9 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
15 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8