ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pwg-qhha-mdc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1502

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1502

ญ32202
ครูชลธิชา
1502

ส32102
ครูนิพนธ์
1502

อ32102
ครูธนัญรดา
1502

อ30210
ครูมาลัย
1502

ว32182
ครูมานัส
1305

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1502

I30202
ครูสิริภา
1502

อ30210
ครูมาลัย
1502

ง32101
ครูดวงเดือน
1502

อ32102
ครูธนัญรดา
1502

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ว30276
ครูวัชโรจน์
คอม1

พ32102
ครูสุกัญญา
1502

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1502

ญ32202
ครูชลธิชา
1502

ศ32103
ครูวรัญญา
1502

ค32102
ครูทรงพล
1502

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ชุมนุม
ครูสุกัญญา
1502

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1502

อ30210
ครูมาลัย
1506

ญ32204
ครูปภัสนันท์
1502

ส32102
ครูนิพนธ์
1502

ง32101
ครูดวงเดือน
1502

อ30204
ครูRiomar
1502

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1502

คุณธรรม
ครูสุกัญญา
1502

ค32102
ครูทรงพล
1502

I30202
ครูสิริภา
1502

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1502

ญ32202
ครูชลธิชา
1502

ประชุม
ครูสุกัญญา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
7 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
8 ญ32204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
9 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
11 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
13 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
18 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูธนัญรดา พูนพิน
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8