ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pwg-qhha-mdc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ง32101
ครูดวงเดือน
1415

ญ32202
ครูชลธิชา
1415

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1415

อ30210
ครูมาลัย
1415

ท30204
ครูสิริภา
1415

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1415

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ค32102
ครูจันทิมา
1415

ว30276
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

ง32101
ครูดวงเดือน
1415

ท30204
ครูสิริภา
1415

ญ32204
ครูปภัสนันท์
1415

อ30210
ครูมาลัย
1415

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ส32102
ครูนิพนธ์
1415

พ32102
ครูสุกัญญา
1415

ท32102
ครูกันต์กวี
1415

อ32102
ครูณัฐิศา
1415

อ30204
ครูNeil
1204

ชุมนุม
ครูสุกัญญา
1415

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสุกัญญา


ส32102
ครูนิพนธ์
1415

ท32102
ครูกันต์กวี
1415

ญ32202
ครูชลธิชา
1415

ศ32103
ครูวรัญญา
1415

ญ32204
ครูปภัสนันท์
1415

ประชุม
ครูสุกัญญา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสุกัญญา


คุณธรรม
ครูสุกัญญา
1415

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ญ32202
ครูชลธิชา
1415

อ30210
ครูมาลัย
1415

ค32102
ครูจันทิมา
1415

อ32102
ครูณัฐิศา
1415

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1415

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
6 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
7 ญ32204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
8 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
9 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 ประชุม ระดับชั้น ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
11 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
12 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
13 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
18 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุกัญญา วาจารัตน์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ติดตามงานแก้ 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
28 13506 นางสาวสุกัญญาวีร์ อภัยรัตน์
Sukanyavee Apairat
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 33 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8