ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ncd-aknv-hiq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-07-22
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1415

ค32101
ครูศรายุทธ
1415

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1415

ศ32101
ครูวรัญญา
1415

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

I30201
ครูสิริภา
1415

อังคาร
2024-07-23
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1415

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

อ30203
ครูRobert
1415

ค32101
ครูศรายุทธ
1415

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

พุธ
2024-07-24
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1415

ท32101
ครูชวัลกร
1415

I30201
ครูสิริภา
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

อ32101
ครูกุลธิดา
1415

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

ชุมนุม
ครูสุกัญญา
1415

พฤหัส
2024-07-25
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1415

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
1415

จ30223
ครูLiu
1415

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1414

ต32203
ครูนิรมล
1312

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1415

ท32101
ครูชวัลกร
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

ศุกร์
2024-07-26
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
1415

คุณธรรม
ครูสุกัญญา
1415

พ32101
ครูสุกัญญา
1415

อ32101
ครูกุลธิดา
1415

อ30209
ครูมาลัย
1415

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
1415

จ30223
ครูLiu
1415

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1414

ต32203
ครูนิรมล
1312

ประชุม
ครูสุกัญญา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
5 จ30223 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ1 ครูLiu Mengyu File does not exist
6 จ32201 ภาษาจีน3 ครูนันท์กมล สุมะนา
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
8 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
9 ญ32203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
10 ต32201 ภาษาเกาหลี 3 ครูHan Deokhee
11 ต32203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3 ครูนิรมล จันทร์อินทร์
12 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
13 ประชุม ระดับชั้น ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
14 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
15 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
16 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูรุ้งตะวัน สวัสดิ์เฉลิม
17 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
18 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
19 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
20 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
21 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
22 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ครูมาลัย ชื่นเทศ
23 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุกัญญา วาจารัตน์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ทำแบบสอบกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม​ ด้วยนะคะ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
13 14405 นางสาวกุลธิดา ทวีจิตร
Kulthida Taweejit
มาสาย 1 คาบ
16 14443 นางสาวนภัสสร นุ่มจันทร์
Napasson Numjan
ลาป่วย 1 คาบ
37 16042 นางสาวฟาติน สมอยิ
Fatin Smoryi
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 38 1 0 0 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา I30201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิริภา แก้วโพธิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งคะแนนกลางภาค
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
16 14443 นางสาวนภัสสร นุ่มจันทร์
Napasson Numjan
ลาป่วย 1 คาบ
37 16042 นางสาวฟาติน สมอยิ
Fatin Smoryi
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 39 0 0 0 2 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา อ30209 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูมาลัย ชื่นเทศ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งคะแนนสอบกลางภาค,สอบซ่อมปรับคะแนน,ติดตามงานค้าง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
16 14443 นางสาวนภัสสร นุ่มจันทร์
Napasson Numjan
ลาป่วย 1 คาบ
37 16042 นางสาวฟาติน สมอยิ
Fatin Smoryi
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 39 0 0 0 2 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8