ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/eww-yayk-rtc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

ก20905
ครูสุพัตรา
1403

อ20214
ครูSerisha
1403

พ21102
ครูอารีวัลย์
1403

Ma21104
ครูJo
1403

ส21104
ครูชนสรณ์
1406

ท21102
ครูจิรประภา
1403

ประชุม
ครูกุลธิดา
หอประชุม

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

Ma21104
ครูJo
1403

ง21101
ครูนิภาพร
1403

อ21104
ครูEdison
1403

อ21202
ครูMary Ann
1403

ท21102
ครูจิรประภา
1403

Sci21104
ครูMs.Zin
1403

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

Ma21104
ครูJo
1403

ส21102
ครูธนายุทธ
1403

ง21101
ครูนิภาพร
1403

Sci21104
ครูMs.Zin
1403

ญ20202
ครูปภัสนันท์
1403

ชุมนุม
ครูกุลธิดา
1403

ลส/นน
ครูกุลธิดา
1403

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

อ21202
ครูMary Ann
1403

ท21102
ครูจิรประภา
1403

ส21104
ครูชนสรณ์
1403

Ma21208
ครูJo
1403

อ21204
ครูAl Luigi
1403

อ21104
ครูEdison
1403

ศ21102
ครูศศิวิมล
1403

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

คุณธรรม
ครูกุลธิดา
1403

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ21104
ครูEdison
1403

อ20214
ครูSerisha
1403

ส21102
ครูธนายุทธ
1403

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

อ21204
ครูAl Luigi
1403

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma21104 Mathematics 2 ครูJo Randy
3 Ma21208 Enhance Mathematical Skills 2 ครูJo Randy
4 Sci21104 Science 2 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
9 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
10 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
12 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
15 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูธนายุทธ โหยหวล File does not exist
17 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
18 อ20214 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูSerisha Govender
19 อ21104 English 2 ครูEdison Bayya Lucendo
20 อ21202 Literature 2 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
21 อ21204 ฺBasic Writing 2 ครูAl Luigi Poliquit
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8