ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/eww-yayk-rtc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

ท21101
ครูจิรประภา
1403

ง21101
ครูนิภาพร
1403

ญ20201
ครูปภัสนันท์
1403

อ21103
ครูMary Ann
1403

Ma21103
ครูGerly
1403

อ21205
ครูNicholasian
1403

ประชุม
ครูกุลธิดา
หอประชุม

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

อ21103
ครูMary Ann
1403

ศ21102
ครูศุภฤกษ์
1403

อ21207
ครูAbraham
1403

ท21101
ครูจิรประภา
1403

ส21103
ครูชนสรณ์
1403

อ21205
ครูNicholasian
1403

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

Ma21103
ครูGerly
1403

Sci21103
ครูMs.Zin
1403

พ21101
ครูอารีวัลย์
1403

ก20901
ครูพิมวดี
1403

ลส/นน
ครูกุลธิดา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูกุลธิดา
1403

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

com1
ครูจิราภรณ์
คอม2

อ21207
ครูAbraham
1403

ส21101
ครูธนายุทธ
1403

Ma21207
ครูGerly
1403

ศ21103
ครูสุพรรษา
1403

ท21101
ครูจิรประภา
1403

Sci21103
ครูMs.Zin
1403

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
1403

คุณธรรม
ครูกุลธิดา
1403

Ma21103
ครูGerly
1403

ส21103
ครูชนสรณ์
1403

อ21205
ครูNicholasian
1403

ส21101
ครูธนายุทธ
1403

ง21101
ครูนิภาพร
1403

อ21103
ครูMary Ann
1403

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว File does not exist
2 Ma21103 Mathemetics1 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
3 Ma21207 Enhance Mathemetics1 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
4 Sci21103 Science1 ครูMs.Zin Mar Soe File does not exist
5 ก20901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
9 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง File does not exist
10 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
12 พ21101 สุขศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 พ21103 พลศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
15 ศ21102 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
16 ศ21103 นาฏศิลป์ 1 ครูสุพรรษา ชินราช
17 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูธนายุทธ โหยหวล
18 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
19 อ21103 English 1 ครูMary Ann Capili Dela Cruz File does not exist
20 อ21205 ภาษาอังกฤษการอ่านและการเขียนพื้นฐาน 1 ครูNicholasian Cortese File does not exist
21 อ21207 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 ครูAbraham IIao File does not exist
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
????จันทร์ 27 พ.ค. 2567???? 1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 28 28 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

รหัสวิชา ง21101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิภาพร นนธิสอน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การจัดตกห้องต่างๆภายในบ้าน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 28 28 0 0 0 0 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา ญ20201 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปภัสนันท์ แก้วแสง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 28 28 0 0 0 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา อ21103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูMary Ann Capili Dela Cruz จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Nationalities, verb "to be"
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 28 28 0 0 0 0 0

คาบที่ 6

รหัสวิชา Ma21103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูGerly Carado Lumactod จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Adding Integers
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 28 28 0 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8