ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/eww-yayk-rtc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูมาลัย


ส21102
ครูวรเชษฐ์
1408

อ21104
ครูRon Munos
1408

Sci21104
ครูMs.Zin
1408

อ21207
ครูJudith Kemunto
1408

Ma21208
ครูAngeli Mae
1408

ศ21102
ครูศศิวิมล
1408

ประชุม
ครูมาลัย
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูมาลัย


อ21104
ครูRon Munos
1408

ส21104
ครูชนสรณ์
1408

ท21102
ครูจิรประภา
1408

อ21207
ครูJudith Kemunto
1408

Ma21104
ครูAngeli Mae
1408

อ21206
ครูJessila Ronquillo
1408

Sci21104
ครูMs.Zin
1408

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูมาลัย


ง21101
ครูนิภาพร
1408

Ma21104
ครูAngeli Mae
1408

ท21102
ครูจิรประภา
1408

อ20214
ครูRolandt
1204

พ21102
ครูอารีวัลย์
1408

ชุมนุม
ครูมาลัย
โดมฯ

ลส/นน
ครูมาลัย
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูมาลัย


อ20214
ครูRolandt
1204

Sci21104
ครูMs.Zin
1408

ส21104
ครูชนสรณ์
1408

ท21102
ครูจิรประภา
1408

ง21101
ครูนิภาพร
1408

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

อ21104
ครูRon Munos
1408

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูมาลัย


คุณธรรม
ครูมาลัย
1408

ส21102
ครูวรเชษฐ์
1408

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

Ma21104
ครูAngeli Mae
1408

ก20905
ครูสุพัตรา
1408

อ21206
ครูJessila Ronquillo
1408

ญ20202
ครูปภัสนันท์
1408

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma21104 Mathematics 2 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Ma21208 Enhance Mathematical Skills 2 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
4 Sci21104 Science 2 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
9 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
10 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
12 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
15 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
17 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
18 อ20214 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
19 อ21104 English 2 ครูRon Munos Villanueva
20 อ21206 Literature 2 ครูJessila Ronquillo Garcia
21 อ21207 ฺBasic Writing 2 ครูJudith Kemunto Ontitah
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูมาลัย ชื่นเทศ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การแบ่งเวลา,การติดตามงานค้าง,ดูแลสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพ,การเตรียมตัวสอบปลายภาคทบทวนบทเรียน15-17,20-21กพ 66
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8