ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/eww-yayk-rtc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูมาลัย


อ21207
ครูJudith Kemunto
1408

Sci21103
ครูMs.Zin
1408

ท21101
ครูจิรประภา
1408

Ma21207
ครูAngeli Mae
1408

ส21103
ครูชนสรณ์
1408

ศ21101
ครูวรัญญา
1408

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูมาลัย


Ma21103
ครูAngeli Mae
1408

ท21101
ครูจิรประภา
1408

อ21207
ครูJudith Kemunto
1408

ส21103
ครูชนสรณ์
1408

อ21203
ครูJessila Ronquillo
1408

Sci21103
ครูMs.Zin
1408

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูมาลัย


อ21103
ครูRon Munos
1408

ท21101
ครูจิรประภา
1408

Ma21103
ครูAngeli Mae
1408

อ20213
ครูRichard
1408

ส21101
ครูพรพิมล
1408

พ21101
ครูอารีวัลย์
1408

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูมาลัย


Sci21103
ครูMs.Zin
1408

อ20213
ครูRichard
1408

ศ21101
ครูวรัญญา
1408

ว21105
ครูประทีป
คอม2

ก20901
ครูสุพัตรา
1408

อ21103
ครูRon Munos
1408

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูมาลัย


ส21101
ครูพรพิมล
1408

อ21103
ครูRon Munos
1408

ว21105
ครูประทีป
คอม2

Ma21103
ครูAngeli Mae
1408

อ21203
ครูJessila Ronquillo
1408

ญ20201
ครูปภัสนันท์
1408

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma21103 Mathemetics1 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
2 Ma21207 Enhance Mathemetics1 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Sci21103 Science1 ครูMs.Zin Mar Soe
4 ก20901 แนะแนว1 ครูสุพัตรา เกตุสุข
5 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
6 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูจิรประภา บุญเสนอ
7 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูประทีป คล่องจิต
9 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
10 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูพรพิมล อาจชอบการ
11 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
12 อ20213 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
13 อ21103 English 1 ครูRon Munos Villanueva
14 อ21203 Literature 1 ครูJessila Ronquillo Garcia
15 อ21207 ฺBasic Writing 1 ครูJudith Kemunto Ontitah File does not exist
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8