ห้องเรียน Online

611 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tbs-roik-bex

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 611

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูนิภาพร


โฮมรูม
ครูชลัมพร
1312

ท30206
ครูสุพรรษา
1312

ท33102
ครูนิภาพร
1312

ส30206
ครูสมชาย
1312

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1312

ง30236
ครูอุดม
1312

ว30279
ครูอรรณพ
คอม2

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูนิภาพร


โฮมรูม
ครูชลัมพร
1312

ท33102
ครูนิภาพร
1312

อ33102
ครูกาญจนา
1312

ส33102
ครูพิศมัย
1312

ส30206
ครูสมชาย
1312

ค33102
ครูณัฐพล
1312

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูนิภาพร


โฮมรูม
ครูชลัมพร
1312

อ30206
ครูRonald
1204

อ33102
ครูกาญจนา
611

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1312

ค33102
ครูณัฐพล
1312

ชุมนุม
ครูนิภาพร
1312

ชุมนุม
ครูชลัมพร
1312

ประชุม
ครูนิภาพร
หอประชุม

ประชุม
ครูชลัมพร
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูนิภาพร


โฮมรูม
ครูชลัมพร
1312

ส33102
ครูพิศมัย
1312

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ง30236
ครูอุดม
1312

ว30279
ครูอรรณพ
คอม2

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูนิภาพร


โฮมรูม
ครูชลัมพร
1312

คุณธรรม
ครูนิภาพร
1312

คุณธรรม
ครูชลัมพร
1312

ท30206
ครูสุพรรษา
1312

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1312

ง30236
ครูอุดม
1312

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

แผนการสอนระยะยาว 611

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
5 ง30236 หุ่นยนต์พื้นฐาน ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
8 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
9 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
10 ประชุม ระดับชั้น ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
11 ประชุม ระดับชั้น ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
12 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
13 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
14 ว30295 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
15 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
16 ส30206 โลกศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
17 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
18 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
19 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist

บันทึกการสอน 611

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิภาพร แก้วศรี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งเรื่องกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 12639 นายชัยพล เหลืองทอง
Chaiyapon Laungthong
ขาด 1 คาบ
9 12766 นายสหรัฐ หลักฐาน
Saharat Lakthan
ขาด 1 คาบ
14 14590 นายโกมล กระจ่างศรี
Komon Krajangsri
ขาด 1 คาบ
17 14604 นายนนทวัฒน์ ชาลีศรี
Nontawat Chaleesri
ขาด 1 คาบ
23 12802 นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว
Kanlaya Kingkaew
ลากิจ 1 คาบ
24 12843 นางสาวชาลิสา ทาทอง
Chalisa Tatong
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 25 0 0 5 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8