ห้องเรียน Online

611 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tbs-roik-bex

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 611

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูนิภาพร
1207

ส33102
ครูวราภรณ์
1207

อ33102
ครูชลธิชา
1207

ง30240
ครูชลัมพร
1207

ท30206
ครูสุพรรษา
1207

ส30206
ครูสมชาย
1207

ว30279
ครูวัชโรจน์
คอม2

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูนิภาพร
1207

ส30206
ครูสมชาย
1207

ง30240
ครูชลัมพร
1207

ว30279
ครูวัชโรจน์
คอม2

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1207

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ประชุม
ครูนิภาพร
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูนิภาพร
1207

ท30206
ครูสุพรรษา
1207

ท33102
ครูนิภาพร
1207

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1207

ค33102
ครูปรีชา
1207

ชุมนุม
ครูนิภาพร
1207

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูนิภาพร
1207

ค33102
ครูปรีชา
1207

ว30295
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ส33102
ครูวราภรณ์
1207

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูนิภาพร
1207

คุณธรรม
ครูนิภาพร
1207

อ30206
ครูAl Luigi
1207

ท33102
ครูนิภาพร
1207

ง30240
ครูชลัมพร
1207

อ33102
ครูชลธิชา
1207

พ30212
ครูใกล้รุ่ง
สนาม1

แผนการสอนระยะยาว 611

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
4 ง30240 งานช่างอุตสาหกรรม ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
6 ท30206 หลักภาษา 2 ครูสุพรรษา คำอ่วน
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
9 พ30212 กีฬาพื้นบ้าน ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
11 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
12 ว30295 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่องานธุรกิจ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
13 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
14 ส30206 โลกศึกษา ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
15 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
16 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูAl Luigi Poliquit
17 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist

บันทึกการสอน 611

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8