ห้องเรียน Online

402 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ett-vrax-fvy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 402

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูนภาพร


ว30241
ครูอารีรัตน์
2202

อ31101
ครูปัถย์
2202

ว30201
ครูนภาพร
2202

ค31201
ครูสุวรรณี
2202

ง31101
ครูกุลวดี
2202

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
2202

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูนภาพร


ค31105
ครูจันทิมา
2202

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2202

อ30201
ครูRichard
2202

ก31901
ครูวันทิพย์
2202

ส31101
ครูวรเชษฐ์
2202

พ31101
ครูชนพัฒน์
2202

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูนภาพร


ท31101
ครูนิภาพร
2202

ค31201
ครูสุวรรณี
2202

ว30201
ครูนภาพร
2202

ค31105
ครูจันทิมา
2202

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2202

ส31101
ครูวรเชษฐ์
2202

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูนภาพร


ว30201
ครูนภาพร
2202

ท31101
ครูนิภาพร
2202

ว30241
ครูอารีรัตน์
2202

ค31201
ครูสุวรรณี
2202

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2202

อ31101
ครูปัถย์
2202

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูนภาพร


ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2202

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2202

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ว30201
ครูนภาพร
2202

ค31201
ครูสุวรรณี
2202

ว30241
ครูอารีรัตน์
2202

แผนการสอนระยะยาว 402

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
6 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
7 ว30201 ฟิสิกส์ 1 ครูนภาพร แสนชมภู
8 ว30221 เคมี 1 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว30241 ชีววิทยา 1 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
10 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
11 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
13 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRichard Tate
15 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูปัถย์ มะยาระ
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist

บันทึกการสอน 402

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8