ห้องเรียน Online

402 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ett-vrax-fvy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 402

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1411

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1411

ท31101
ครูวาสนา
1411

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1411

ง31101
ครูกุลวดี
1411

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

พ31101
ครูชนพัฒน์
1411

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1411

ค31101
ครูสุทธิศรี
1411

อ31101
ครูเศรษฐวิชย์
1411

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1411

ท30201
ครูธีริศรา
1411

ท31101
ครูวาสนา
1411

ส30226
ครูอภิชาติ
1411

อ30213
ครูวนิดา
1411

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1411

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1411

อ30213
ครูวนิดา
1411

ท30201
ครูธีริศรา
1411

ส30225
ครูนิพนธ์
1411

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1411

ส30205
ครูไกรสิทธิ์
1411

ชุมนุม
ครูสุทธาวรรณ
1411

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1411

ค31101
ครูสุทธิศรี
1411

จ31203
ครูLiu
1412

ญ31205
ครูชลธิชา
1411

ต31203
ครูHan
1312

อ30201
ครูLucas
1411

ส30225
ครูนิพนธ์
1411

ว31271
ครูวัชโรจน์
คอม3

ประชุม
ครูสุทธาวรรณ
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
1411

คุณธรรม
ครูสุทธาวรรณ
1411

ว31181
ครูประภาพิชญ์
1411

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
1411

จ31203
ครูLiu
1412

ญ31205
ครูชลธิชา
1411

ต31203
ครูHan
1312

ส30226
ครูอภิชาติ
1411

แผนการสอนระยะยาว 402

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุทธิศรี คำมะโน
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 จ31203 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ครูLiu Mengyu File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
7 ญ31205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
8 ต31203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ครูHan Deokhee File does not exist
9 ท30201 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร ครูธีริศรา สายวงค์
10 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
11 ประชุม ระดับชั้น ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist
12 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
13 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
14 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ File does not exist
15 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
16 ส30205 หลักปรัชญาและความเชื่อพื้นถิ่น ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา File does not exist
17 ส30225 หลักกฎหมายเบื้องต้น ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
18 ส30226 รัฐศาสตร์พื้นฐาน ครูอภิชาติ อินกัน
19 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
20 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
21 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูLucas Boudesco File does not exist
22 อ30213 ภาษาอังกฤษการอ่าน 1 ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist
23 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist

บันทึกการสอน 402

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 31 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา อ31101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูเศรษฐวิชย์ ศิลป์ชัย จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Parts of speech
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 32 32 0 0 0 0 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา พ31101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 32 32 0 0 0 0 0

คาบที่ 8