ห้องเรียน Online

402 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ett-vrax-fvy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 402

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูนภาพร


อ31102
ครูปัถย์
2202

ว30242
ครูอารีรัตน์
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ว30202
ครูนภาพร
2202

ส31102
ครูพิศมัย
2202

ง31102
ครูกุลวดี
2202

อ30202
ครูMichael terry
1204

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูนภาพร


ว30242
ครูอารีรัตน์
2202

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2202

ว30222
ครูพิชาณัสม์
2202

ค31106
ครูจันทิมา
2202

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ประชุม
ครูนภาพร
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูนภาพร


ส31102
ครูพิศมัย
2202

ท31102
ครูนิภาพร
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ว30202
ครูนภาพร
2202

ค31106
ครูจันทิมา
2202

ชุมนุม
ครูนภาพร
2202

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูนภาพร


ว30202
ครูนภาพร
2202

ท31102
ครูนิภาพร
2202

ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

พ31102
ครูชนพัฒน์
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ว30222
ครูพิชาณัสม์
2202

อ31102
ครูปัถย์
2202

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูนภาพร


คุณธรรม
ครูนภาพร
2202

ว30222
ครูพิชาณัสม์
2202

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ว30202
ครูนภาพร
2202

ว30242
ครูอารีรัตน์
2202

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2202

แผนการสอนระยะยาว 402

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist
7 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist
9 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30222 เคมี 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30242 ชีววิทยา 2 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
13 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
18 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist

บันทึกการสอน 402

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนภาพร แสนชมภู จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และการติดตามงาน/ติดตามคะแนนในแต่ละวิชา
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
5 13756 นายต้นน้ำ คุณมาศ
Tonnam Kunmas
ลากิจ 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 41 40 0 0 0 0 1

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8