ห้องเรียน Online

402 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ett-vrax-fvy

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 402

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูวาสนา
2202

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1305

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ว30202
ครูนภาพร
1302

ว30242
ครูจีรนันท์
1303

อ31102
ครูปัถย์
2202

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูวาสนา
2202

ส31104
ครูธัญญลักษณ์
2202

อ31102
ครูปัถย์
2202

ว30242
ครูจีรนันท์
1301

ท31102
ครูวาสนา
2202

ว30202
ครูนภาพร
1304

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2202

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูวาสนา
2202

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2202

ส31104
ครูธัญญลักษณ์
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

พ31102
ครูชนพัฒน์
2202

ค31106
ครูจันทิมา
2202

ชุมนุม
ครูวาสนา
2202

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูวาสนา
2202

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ท31102
ครูวาสนา
2202

ค31106
ครูจันทิมา
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

อ30202
ครูMaxim
2202

ประชุม
ครูวาสนา
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูวาสนา
2202

คุณธรรม
ครูวาสนา
2202

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2202

ค31202
ครูสุวรรณี
2202

ว30202
ครูนภาพร
1304

ว30222
ครูพิชาณัสม์
1305

ง31102
ครูชลัมพร
2202

แผนการสอนระยะยาว 402

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
7 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
9 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว30202 ฟิสิกส์ 2 ครูนภาพร แสนชมภู
11 ว30222 เคมี 2 ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
12 ว30242 ชีววิทยา 2 ครูจีรนันท์ ซันซี
13 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
14 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
15 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
16 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
17 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMaxim Baev
18 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูปัถย์ มะยาระ
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist

บันทึกการสอน 402

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8