ห้องเรียน Online

603 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wup-byyf-qna

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 603

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
1508

ว30102
ครูวรรณวิมล
1309

ค33202
ครูศิรวดี
1508

ว30103
ครูบุษยา
1301

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1301

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
1508

ว33281
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ส33102
ครูวราภรณ์
1508

ค33202
ครูศิรวดี
1508

ค33106
ครูณัฐพล
1508

ประชุม
ครูวรรณวิมล
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
1508

ส33102
ครูวราภรณ์
1508

ค33106
ครูณัฐพล
1508

อ33102
ครูกาญจนา
1508

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1508

ค33202
ครูศิรวดี
1508

ชุมนุม
ครูวรรณวิมล
1508

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
1508

ว30103
ครูบุษยา
1301

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1508

ค33202
ครูศิรวดี
1508

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล
1508

คุณธรรม
ครูวรรณวิมล
1508

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1302

อ33102
ครูกาญจนา
1508

ว30279
ครูจรัส
คอม2

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1508

ว30102
ครูวรรณวิมล
1302

อ30206
ครูJo
1508

แผนการสอนระยะยาว 603

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
8 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ว33281 หุ่นยนต์ 5 ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
14 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
15 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูJo Randy
16 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist

บันทึกการสอน 603

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8