ห้องเรียน Online

603 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wup-byyf-qna

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 603

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ว30225
ครูวรรณวิมล
1506

ว30245
ครูกาญจนา
1506

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1506

ค33201
ครูศิรวดี
1506

ว30296
ครูจรัส
คอม2

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1506

ค33201
ครูศิรวดี
1506

อ33101
ครูกาญจนา
1506

ว30296
ครูจรัส
คอม2

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1506

อ30205
ครูRonald
1506

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
1506

ว30245
ครูกาญจนา
1506

อ33101
ครูกาญจนา
1506

ค33105
ครูณัฐพล
1506

ก33901
ครูสุพัตรา
1506

ว30225
ครูวรรณวิมล
1506

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ว30104
ครูสุทธิพงษ์
1506

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1506

ค33201
ครูศิรวดี
1506

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1506

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1506

ว30245
ครูกาญจนา
1506

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ค33201
ครูศิรวดี
1506

ว30225
ครูวรรณวิมล
1506

ค33105
ครูณัฐพล
1506

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
1506

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1506

ว30104
ครูสุทธิพงษ์
1506

แผนการสอนระยะยาว 603

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูศิรวดี มาลุน
4 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist
5 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
6 ว30104 โลกและอวกาศ ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
7 ว30205 ฟิสิกส์ 5 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
8 ว30225 เคมี 5 ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ว30245 ชีววิทยา 5 ครูกาญจนา ฉันทะโส
10 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRonald Thomas
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกาญจนา หารจันทร์
14 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist

บันทึกการสอน 603

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8