ห้องเรียน Online

603 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wup-byyf-qna

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 603

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1506

ว30102
ครูวรรณวิมล
1506

ว30103
ครูกาญจนา
1506

อ30206
ครูRonald
1506

ค33202
ครูศิรวดี
1506

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ว30279
ครูจรัส
คอม2

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1506

ว30103
ครูกาญจนา
1506

ค33202
ครูศิรวดี
1506

ว30102
ครูวรรณวิมล
1506

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1506

ส33102
ครูพิศมัย
1506

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


ว30103
ครูกาญจนา
1506

ท33102
ครูสุธิดา สุดดี
1506

ค33106
ครูณัฐพล
1506

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูวรรณวิมล
1506

ประชุม
ครูวรรณวิมล
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


อ33102
ครูกาญจนา
1506

ส33102
ครูพิศมัย
1506

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1506

ค33202
ครูศิรวดี
1506

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูวรรณวิมล


คุณธรรม
ครูวรรณวิมล
1506

ค33202
ครูศิรวดี
1506

ค33106
ครูณัฐพล
1506

ว30101
ครูพิมพ์พนิต
1506

ว30102
ครูวรรณวิมล
1506

อ33102
ครูกาญจนา
1506

แผนการสอนระยะยาว 603

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค33106 คณิตศาสตร์ 6 ครูณัฐพล อินทร์กลัด
3 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศิรวดี มาลุน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
6 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 ประชุม ระดับชั้น ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist
8 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
9 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ว30102 เคมีพื้นฐาน ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน ครูกาญจนา ฉันทะโส
12 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
13 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูพิศมัย แจ่มจรัส
14 อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRonald Thomas
15 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกาญจนา หารจันทร์
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูวรรณวิมล บรรลือ File does not exist

บันทึกการสอน 603

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรรณวิมล บรรลือ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การทำกิจกรรมต่างๆ ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม , การเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
6 12714 นายพนธกร แสงสว่าง
Pontakohn Saengsawang
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 18 17 0 0 1 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8