ห้องเรียน Online

303 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/hcw-xkih-qxi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 303

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูธีริศรา
2403

ท23102
ครูธีริศรา
2403

ค23202
ครูศรายุทธ
2403

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2403

อ23102
ครูกุลธิดา
2403

อ20206
ครูSerisha
2403

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
1301

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2403

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูธีริศรา
2403

ค23102
ครูสิทธินันท์
2403

ท23102
ครูธีริศรา
2403

ญ01
ครูชลธิชา
2403

พ23102
ครูราเชนทร์
2403

ค23202
ครูศรายุทธ
2403

อ23102
ครูกุลธิดา
2403

ประชุม
ครูธีริศรา
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูธีริศรา
2403

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

อ23102
ครูกุลธิดา
2403

ส23104
ครูประภาพร
2403

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
2403

ค23102
ครูสิทธินันท์
2403

ชุมนุม
ครูธีริศรา
2403

ลส/นน
ครูธีริศรา
2403

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูธีริศรา
2403

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
2403

ค23102
ครูสิทธินันท์
2403

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ว23102
ครูทรรศวรรณ
1305

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ศ23102
ครูธิภาพร
2403

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูธีริศรา
2403

คุณธรรม
ครูธีริศรา
2403

ว23102
ครูทรรศวรรณ
1304

ท23102
ครูธีริศรา
2403

ศ23102
ครูธิภาพร
2403

ส23104
ครูประภาพร
2403

แผนการสอนระยะยาว 303

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
6 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
7 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
8 ประชุม ระดับชั้น ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
9 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
10 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist
12 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
13 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
14 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
15 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
17 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
18 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
19 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธีริศรา สายวงค์ File does not exist

บันทึกการสอน 303

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8