ห้องเรียน Online

303 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/hcw-xkih-qxi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 303

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ศ23102
ครูธิภาพร
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

ส23102
ครูนิพนธ์
2303

ค23202
ครูสุภนิดา
2303

ว23102
ครูสุรีย์
2303

ท23102
ครูธีริศรา
2303

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ท23102
ครูธีริศรา
2303

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2303

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

ว23105
ครูสุวิมล
คอม3

ส23102
ครูนิพนธ์
2303

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ประชุม
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ว23102
ครูสุรีย์
2303

ว23105
ครูสุวิมล
คอม4

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

ว20226
ครูเบญจวรรณ
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

ชุมนุม
ครูรุ่งทิวา
โดมฯ

ลส/นน
ครูรุ่งทิวา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ญ01
ครูชลธิชา
2303

ศ23102
ครูธิภาพร
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

ว20226
ครูเบญจวรรณ
2303

พ23102
ครูราเชนทร์
2303

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2303

ค้นคว้า
ครูรุ่งทิวา
2303

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


คุณธรรม
ครูรุ่งทิวา
2303

ท23102
ครูธีริศรา
2303

ว23102
ครูสุรีย์
2303

ค23202
ครูสุภนิดา
2303

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2303

อ20206
ครูRonald
1204

แผนการสอนระยะยาว 303

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
5 ค้นคว้า ซ่อมเสริม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
7 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
8 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูธีริศรา สายวงค์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
10 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
11 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
13 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
14 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ครูสุรีย์ นพวงษ์
15 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
16 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
18 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
19 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
20 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 303

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
นัดหมายกิจกรรม SKP Open House
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
17 14312 เด็กชายมนภัทร เพ็งเจริญ
Manaphat Pengcharoen
ลาป่วย 1 คาบ
39 14518 เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีใจ
Sirirat Dichai
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 44 42 0 0 0 2 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8