ห้องเรียน Online

303 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/hcw-xkih-qxi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 303

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ก20917
ครูรุ่งทิวา
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

ง23101
ครูศรมณีย์
2303

ว23101
ครูสุรีย์
2303

ค23201
ครูสุภนิดา
2303

อ23101
ครูกุลธิดา
2303

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ศ23101
ครูวจี
2303

ง23101
ครูศรมณีย์
2303

ท23101
ครูธีริศรา
2303

พ23101
ครูราเชนทร์
2303

ส23101
ครูนิพนธ์
2303

ว23101
ครูสุรีย์
2303

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ว23101
ครูสุรีย์
2303

อ23101
ครูกุลธิดา
2303

ศ23101
ครูวจี
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม3

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ส23101
ครูนิพนธ์
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

ว20225
ครูเบญจวรรณ
2303

ญ01
ครูชลธิชา
2303

ท23101
ครูธีริศรา
2303

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2303

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา


ว20225
ครูเบญจวรรณ
2303

ท23101
ครูธีริศรา
2303

อ23101
ครูกุลธิดา
2303

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2303

ค23201
ครูสุภนิดา
2303

อ20205
ครูRonald
2303

แผนการสอนระยะยาว 303

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist
2 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ญ01 ญี่ปุ่น ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
7 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูธีริศรา สายวงค์
8 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
11 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ครูสุรีย์ นพวงษ์
12 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
13 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
15 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
16 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 303

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8