ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bge-qtzf-jbm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


ส23102
ครูประภาพร
1406

ท23102
ครูสุพรรษา
1406

Ma23104
ครูAngeli Mae
1406

ส23104
ครูสมชาย
1406

Sci23104
ครูMs.Zin
1406

ศ23101
ครูวจี
1406

ก20921
ครูรุ่งทิวา
1406

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


อ23208
ครูJessila Ronquillo
1406

อ23209
ครูJudith Kemunto
1406

ท23102
ครูสุพรรษา
1406

อ23108
ครูRon Munos
1406

อ20218
ครูRonald
1406

Ma23104
ครูAngeli Mae
1406

ประชุม
ครูกุลธิดา
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


ส23102
ครูประภาพร
1406

Sci23104
ครูMs.Zin
1406

อ20218
ครูRonald
1406

ท23102
ครูสุพรรษา
1406

พ23102
ครูราเชนทร์
1406

ชุมนุม
ครูกุลธิดา
โดมฯ

ลส/นน
ครูกุลธิดา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


อ23108
ครูRon Munos
1406

Ma23104
ครูAngeli Mae
1406

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

ง23101
ครูเรือนคำ
1406

จ20202
ครูเบญจมาศ
1406

อ23208
ครูJessila Ronquillo
1406

อ23209
ครูJudith Kemunto
1406

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


คุณธรรม
ครูกุลธิดา
1406

ส23104
ครูสมชาย
1406

Ma23208
ครูAngeli Mae
1406

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอม1

ง23101
ครูเรือนคำ
1406

Sci23104
ครูMs.Zin
1406

อ23108
ครูRon Munos
1406

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma23104 Mathematics 6 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Ma23208 Enhance Mathematical Skills 6 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
4 Sci23104 Science 6 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
10 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูสุพรรษา คำอ่วน
11 ประชุม ระดับชั้น ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
12 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
15 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
16 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
17 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
18 อ20218 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูRonald Thomas
19 อ23108 English 6 ครูRon Munos Villanueva
20 อ23208 Literature 6 ครูJessila Ronquillo Garcia
21 อ23209 Essay Writing 2 ครูJudith Kemunto Ontitah
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
นัดหมายกิจกรรม open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
23 14579 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กิตติยายิ่งเจริญ
Saowaluk Kittiyayingcharoen
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 25 24 0 0 1 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา อ23208 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูJessila Ronquillo Garcia จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
PROJECT PREPARATION
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
23 14579 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กิตติยายิ่งเจริญ
Saowaluk Kittiyayingcharoen
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 25 24 0 0 1 0 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8