ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bge-qtzf-jbm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


ท23101
ครูสุพรรษา
1406

ส23101
ครูประภาพร
1406

Ma23103
ครูAngeli Mae
1406

Sci23103
ครูMs.Zin
1406

ก20917
ครูรุ่งทิวา
1406

ว23105
ครูประทีป
คอม3

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


อ23205
ครูJessila Ronquillo
1406

ท23101
ครูสุพรรษา
1406

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
1406

อ20217
ครูRonald
1406

Ma23103
ครูAngeli Mae
1406

อ23107
ครูRon Munos
1406

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


Sci23103
ครูMs.Zin
1406

อ20217
ครูRonald
1406

ท23101
ครูสุพรรษา
1406

ศ23102
ครูศุภฤกษ์
1406

อ23206
ครูJudith Kemunto
1406

ส23101
ครูประภาพร
1406

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


อ23107
ครูRon Munos
1406

Ma23103
ครูAngeli Mae
1406

อ23205
ครูJessila Ronquillo
1406

ส23103
ครูสมชาย
1406

จ20201
ครูเบญจมาศ
1406

อ23206
ครูJudith Kemunto
1406

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูกุลธิดา


ส23103
ครูสมชาย
1406

Ma23207
ครูAngeli Mae
1406

พ23101
ครูราเชนทร์
1406

พ23103
ครูธานินทร์
สนาม3

ว23105
ครูประทีป
คอม3

Sci23103
ครูMs.Zin
1406

อ23107
ครูRon Munos
1406

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma23103 Mathemetics5 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
2 Ma23207 Enhance Mathemetics5 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
3 Sci23103 Science5 ครูMs.Zin Mar Soe
4 ก20917 แนะแนว5 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
5 จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
6 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูสุพรรษา คำอ่วน
7 พ23101 สุขศึกษา ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
8 พ23103 พลศึกษา5 ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูประทีป คล่องจิต
10 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
11 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูประภาพร เหล่าพิเดช
12 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
13 อ20217 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 ครูRonald Thomas
14 อ23107 English 5 ครูRon Munos Villanueva
15 อ23205 Literature 5 ครูJessila Ronquillo Garcia
16 อ23206 Essay Writing ครูJudith Kemunto Ontitah File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8