ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bge-qtzf-jbm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

อ23104
ครูMary Ann
1405

ส23104
ครูประภาพร
1405

Ma23104
ครูJo
1405

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
1405

ท23102
ครูกันต์กวี
1405

อ20218
ครูSerisha
1405

จ20202
ครูนันท์กมล
1405

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

ศ23101
ครูวจี
1405

ท23102
ครูกันต์กวี
1405

ก20921
ครูรุ่งทิวา
1405

Sci23104
ครูMs.Zin
1405

ง23101
ครูอุดม
1405

Ma23208
ครูJo
1405

ประชุม
ครูณัฐิศา
หอประชุม

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

อ23104
ครูMary Ann
1405

Ma23104
ครูJo
1405

ง23101
ครูอุดม
1405

อ23209
ครูAl Luigi
1405

พ23102
ครูราเชนทร์
1405

ชุมนุม
ครูณัฐิศา
1405

ลส/นน
ครูณัฐิศา
1405

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

อ20218
ครูSerisha
1405

Ma23104
ครูJo
1405

ท23102
ครูกันต์กวี
1405

com3
ครูสุวิมล
คอม3

อ23208
ครูEdison
1405

อ23104
ครูMary Ann
1405

ส23104
ครูประภาพร
1405

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

คุณธรรม
ครูณัฐิศา
1405

Sci23104
ครูMs.Zin
1405

พ23104
ครูราเชนทร์
สนาม3

อ23209
ครูAl Luigi
1405

ส23102
ครูธัญญลักษณ์
1405

อ23208
ครูEdison
1405

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
2 Ma23104 Mathematics 6 ครูJo Randy
3 Ma23208 Enhance Mathematical Skills 6 ครูJo Randy
4 Sci23104 Science 6 ครูMs.Zin Mar Soe
5 ก20921 กิจกรรมแนะแนว6 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 ครูนันท์กมล สุมะนา
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
10 ท23102 ภาษาไทย 6 ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
11 ประชุม ระดับชั้น ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
12 พ23102 สุขศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
13 พ23104 พลศึกษา 6 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
14 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
15 ศ23101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
16 ส23102 สังคมศึกษา 6 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
17 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
18 อ20218 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 ครูSerisha Govender
19 อ23104 English 6 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
20 อ23208 Literature 6 ครูEdison Bayya Lucendo
21 อ23209 Essay Writing 2 ครูAl Luigi Poliquit
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8