ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/bge-qtzf-jbm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

Ma23103
ครูGerly
1405

ส23103
ครูประภาพร
1405

ส23101
ครูธัญญลักษณ์
1405

ท23101
ครูสุพรรษา
1405

อ23207
ครูNicholasian
1405

Sci23103
ครูMs.Zin
1405

จ23201
ครูLiu
1405

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

Sci23103
ครูMs.Zin
1405

อ23103
ครูMary Ann
1405

ก20917
ครูวรเชษฐ์
1405

Ma23103
ครูGerly
1405

พ23103
ครูราเชนทร์
สนาม3

ประชุม
ครูณัฐิศา
หอประชุม

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

อ23103
ครูMary Ann
1405

ส23101
ครูธัญญลักษณ์
1405

ศ23102
ครูสุพรรษา
1405

ว23105
ครูวัชโรจน์
คอม3

ลส/นน
ครูณัฐิศา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูณัฐิศา
1405

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

ศ23103
ครูธิภาพร
1405

Ma23103
ครูGerly
1405

พ23101
ครูราเชนทร์
1405

อ23205
ครูMelvin
1405

ท23101
ครูสุพรรษา
1405

อ23103
ครูMary Ann
1405

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
1405

คุณธรรม
ครูณัฐิศา
1405

ส23103
ครูประภาพร
1405

ท23101
ครูสุพรรษา
1405

อ23205
ครูMelvin
1405

Ma23207
ครูGerly
1405

อ23207
ครูNicholasian
1405

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma23103 Mathemetics5 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
2 Ma23207 Enhance Mathemetics5 ครูGerly Carado Lumactod File does not exist
3 Sci23103 Science5 ครูMs.Zin Mar Soe File does not exist
4 ก20917 กิจกรรมแนะแนว5 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
6 จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ครูLiu Mengyu File does not exist
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
8 ท23101 ภาษาไทย 5 ครูสุพรรษา คำอ่วน
9 ประชุม ระดับชั้น ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
10 พ23101 สุขศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
11 พ23103 พลศึกษา 5 ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
12 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
13 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
14 ศ23102 ดนตรี 3 ครูสุพรรษา ชินราช
15 ศ23103 นาฏศิลป์ 3 ครูธิภาพร แจ่มดวง
16 ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ
17 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
18 อ23103 English 5 ครูMary Ann Capili Dela Cruz File does not exist
19 อ23205 การอ่านและการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ ครูMelvin Lagbas Lmactod File does not exist
20 อ23207 การพูดในที่สาธารณะ 1 ครูNicholasian Cortese File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูณัฐิศา ทุมกิ่ง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
????จันทร์ 27 พ.ค. 2567???? 1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา Ma23103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูGerly Carado Lumactod จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Similarity
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ส23103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูประภาพร เหล่าพิเดช จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
นำเสนอการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา ส23101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธัญญลักษณ์ จันทร์ศิริ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

รหัสวิชา Sci23103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูMs.Zin Mar Soe จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Energy Project Making
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 10 10 0 0 0 0 0

คาบที่ 8