ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kku-cdky-hej

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

ว31182
ครูประภาพิชญ์
1406

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1406

อ31204
ครูEdison
1406

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1406

So31202
ครูRiomar
1406

อ31202
ครูMs.Zin
1406

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

พ31102
ครูชนพัฒน์
1406

ค31102
ครูกรองทอง
1406

ท31102
ครูวาสนา
1406

ก31905
ครูวรเชษฐ์
สภาสถาบัน

อ30230
ครูSerisha
1406

อ31208
ครูAl Luigi
1406

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

อ31202
ครูMs.Zin
1406

ง31102
ครูกุลวดี
1406

ท31102
ครูวาสนา
1406

อ31104
ครูMary Ann
1406

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1406

ชุมนุม
ครูปัถย์
1406

อ31208
ครูAl Luigi
1406

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

อ31208
ครูAl Luigi
1406

So31202
ครูRiomar
1406

อ31204
ครูEdison
1406

อ31104
ครูMary Ann
1406

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1406

ญ30202
ครูปภัสนันท์
1406

ประชุม
ครูปัถย์
หอประชุม

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

คุณธรรม
ครูปัถย์
1406

ค31102
ครูกรองทอง
1406

อ30230
ครูSerisha
1408

ญ30202
ครูปภัสนันท์
1406

อ31202
ครูMs.Zin
1406

ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1406

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So31202 Social Study 2 ครูRiomar Balhon Ega
2 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
3 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูกรองทอง ธีระเนตร
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
7 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
9 ประชุม ระดับชั้น ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
10 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
13 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
14 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
15 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
16 อ30230 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูSerisha Govender
17 อ31104 English 2 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
18 อ31202 English Literature 2 ครูMs.Zin Mar Soe
19 อ31204 Writing 2 ครูEdison Bayya Lucendo
20 อ31208 Learning by project 2 ครูAl Luigi Poliquit
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8