ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kku-cdky-hej

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

อ31209
ครูMelvin
1406

ท31101
ครูวาสนา
1406

ญ31205
ครูปภัสนันท์
1406

ว31181
ครูภัทรสุดา
1406

อ31103
ครูMary Ann
1406

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

ง31101
ครูชลัมพร
1406

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1406

ค31101
ครูกรองทอง
1406

ส31103
ครูอภิชาติ
1406

อ31207
ครูMs.Zin
1406

อ30235
ครูNicholasian
1406

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1406

อ30235
ครูNicholasian
1406

ท31101
ครูวาสนา
1406

ก31901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

อ31209
ครูMelvin
1406

อ31103
ครูMary Ann
1406

ชุมนุม
ครูปัถย์
1406

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

ส31103
ครูอภิชาติ
1406

ส31201
ครูMary Ann
1406

พ31101
ครูชนพัฒน์
1406

อ30235
ครูNicholasian
1406

อ31207
ครูMs.Zin
1406

อ31209
ครูMelvin
1406

ประชุม
ครูปัถย์
หอประชุม

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูปัถย์
1406

คุณธรรม
ครูปัถย์
1406

ค31101
ครูกรองทอง
1406

ว31271
ครูวาสนา
คอม3

อ31209
ครูMelvin
1406

ส31201
ครูMary Ann
1406

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1406

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
2 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
6 ญ31205 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
7 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 ประชุม ระดับชั้น ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
9 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
10 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
11 ว31271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ศ31101 ดนตรี 1 ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
13 ส31101 สังคมมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
14 ส31103 ประวัติศาสตร์สังคมไทย ครูอภิชาติ อินกัน
15 ส31201 Social Studies 1 ครูMary Ann Capili Dela Cruz File does not exist
16 อ30235 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียง ครูNicholasian Cortese File does not exist
17 อ31103 English 1 ครูMary Ann Capili Dela Cruz File does not exist
18 อ31207 Learning by Project 1 ครูMs.Zin Mar Soe File does not exist
19 อ31209 การอ่านและการเขียนเบื้องต้น ครูMelvin Lagbas Lmactod File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัถย์ มะยาระ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
1. การรักษาระเบียบวินัย
2.การรักษาความสะอาดของโรงเรียน
3.การรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวม
4. ในภาพประชุมระดับของนักเรียนชั้นม.1 ให้อยู่กับครูประจำชั้นเพื่อคัดกรองทักษะการอ่าน การรักษาสุขภาพของตนเอง
5.ให้สังเกตอาการส่วนบุคคล และการรักษามาตรการโควิด
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 13 13 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

รหัสวิชา ญ31205 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปภัสนันท์ แก้วแสง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
คำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 13 13 0 0 0 0 0

คาบที่ 5

คาบที่ 6

รหัสวิชา ว31181 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูภัทรสุดา หาดขุนทด จำนวน 2 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การลำเลียงสารผ่านเซลล์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 13 13 0 0 0 0 0

คาบที่ 7

คาบที่ 8

รหัสวิชา อ31103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูMary Ann Capili Dela Cruz จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Present simple and present continuous tenses
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 13 13 0 0 0 0 0