ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kku-cdky-hej

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูปัถย์


ว30272
ครูวาสนา
คอม3

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1405

ญ30202
ครูปภัสนันท์
1405

อ31208
ครูJessila Ronquillo
1405

So31202
ครูMs.Zin
1405

อ31206
ครูAngeli Mae
1405

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูปัถย์


ก31905
ครูวันทิพย์
หอประชุม

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1405

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1405

อ31204
ครูJessila Ronquillo
1405

So31202
ครูMs.Zin
1405

ท31102
ครูชวัลกร
1405

ประชุม
ครูปัถย์
หอประชุม

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูปัถย์


อ31206
ครูAngeli Mae
1405

ค31102
ครูสุุทธิศรี
1405

ง31102
ครูชลัมพร
1405

ว31182
ครูอารีรัตน์
1405

อ31104
ครูRon Munos
1405

ชุมนุม
ครูปัถย์
1405

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูปัถย์


ศ31102
ครูศุภฤกษ์
1405

อ30230
ครูMichael terry
1405

อ31208
ครูJessila Ronquillo
1405

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
1405

อ31104
ครูRon Munos
1405

พ31102
ครูชนพัฒน์
1405

อ31206
ครูAngeli Mae
1405

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูปัถย์


คุณธรรม
ครูปัถย์
1405

ท31102
ครูชวัลกร
1405

ว31182
ครูอารีรัตน์
1405

อ31204
ครูJessila Ronquillo
1405

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1405

อ30230
ครูMichael terry
1405

อ31208
ครูJessila Ronquillo
1405

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So31202 Social Study 2 ครูMs.Zin Mar Soe
2 ก31905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 ครูชลัมพร ชุ่มจุ้ย File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
7 ญ30202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
8 ท31102 ภาษาไทย 2 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
10 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
11 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
13 ศ31102 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
14 ส31102 สังคมศึกษา 2 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
15 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
16 อ30230 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูMichael terry -
17 อ31104 English 2 ครูRon Munos Villanueva
18 อ31204 Learning by project 1 ครูJessila Ronquillo Garcia
19 อ31206 Literature 2 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
20 อ31208 Learning by project 2 ครูJessila Ronquillo Garcia
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัถย์ มะยาระ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
กิจกรรมของโครงการ MEP
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 8 8 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8