ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/kku-cdky-hej

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูปัถย์


อ31203
ครูJessila Ronquillo
1405

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ญ30201
ครูปภัสนันท์
1405

ค31101
ครูสุุทธิศรี
1405

ส31103
ครูอารยา
1405

So31201
ครูMs.Zin
1405

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูปัถย์


อ30229
ครูRolandt
1405

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1405

อ31203
ครูJessila Ronquillo
1405

So31201
ครูMs.Zin
1405

ท31101
ครูชวัลกร
1405

อ31205
ครูAngeli Mae
1405

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูปัถย์


ค31101
ครูสุุทธิศรี
1405

ส31103
ครูอารยา
1405

ว31181
ครูอารีรัตน์
1405

อ31103
ครูRon Munos
1405

ก31901
ครูวันทิพย์
1405

อ31203
ครูJessila Ronquillo
1405

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูปัถย์


ศ31101
ครูศุภฤกษ์
1405

อ31207
ครูJessila Ronquillo
1405

ง31101
ครูกุลวดี
1405

อ31103
ครูRon Munos
1405

พ31101
ครูชนพัฒน์
1405

อ31205
ครูAngeli Mae
1405

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูปัถย์


ท31101
ครูชวัลกร
1405

ว31181
ครูอารีรัตน์
1405

อ31205
ครูAngeli Mae
1405

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
1405

อ30229
ครูRolandt
1405

อ31207
ครูJessila Ronquillo
1405

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So31201 Social Studies 1 ครูMs.Zin Mar Soe
2 ก31901 แนะแนว1 ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 ง31101 การงานอาชีพ 1 ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ญ30201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
6 ท31101 ภาษาไทย 1 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ File does not exist
7 พ31101 สุขศึกษา ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์
8 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
10 ศ31101 ดนตรี ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
11 ส31101 สังคมศึกษา 1 ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
12 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
13 อ30229 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
14 อ31103 English 1 ครูRon Munos Villanueva
15 อ31203 Learning By Project ครูJessila Ronquillo Garcia
16 อ31205 Literature 1 ครูAngeli Mae Garcia Infantado
17 อ31207 Paragraph Writing 1 ครูJessila Ronquillo Garcia
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8