ห้องเรียน Online

505 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkz-ydnz-bah

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 505

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
1414

อ30209
ครูมาลัย
1414

ศ32101
ครูวรัญญา
1414

ท32101
ครูชวัลกร
1414

ก32901
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
1414

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

ง32101
ครูดวงเดือน
1414

อ30203
ครูRobert
1414

ศ32103
ครูยุทธพงศ์
1414

อ32101
ครูสุนัย
1414

ว30275
ครูพิชัยณรงค์
คอม1

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
1414

I30201
ครูสิริภา
1414

อ30209
ครูมาลัย
1414

ค32101
ครูศรายุทธ
1414

อ32101
ครูสุนัย
1414

ง32101
ครูดวงเดือน
1414

จ32201
ครูนันท์กมล
1415

ญ32201
ครูชลธิชา
1414

ต32201
ครูHan
1312

ชุมนุม
ครูนันท์กมล
1414

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
1414

ว32181
ครูวรรณวิมล
1414

จ30223
ครูLiu
1415

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1414

ต32203
ครูนิรมล
1312

ค32101
ครูศรายุทธ
1414

อ30209
ครูมาลัย
1414

ส32101
ครูนิพนธ์
1414

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
1414

คุณธรรม
ครูนันท์กมล
1414

ท32101
ครูชวัลกร
1414

I30201
ครูสิริภา
1414

ส32101
ครูนิพนธ์
1514

พ32101
ครูสุกัญญา
1414

จ30223
ครูLiu
1415

ญ32203
ครูปภัสนันท์
1414

ต32203
ครูนิรมล
1312

ประชุม
ครูนันท์กมล
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 505

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32901 กิจกรรมแนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist
3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 จ30223 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ1 ครูLiu Mengyu File does not exist
7 จ32201 ภาษาจีน3 ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
9 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
10 ญ32203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
11 ต32201 ภาษาเกาหลี 3 ครูHan Deokhee File does not exist
12 ต32203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3 ครูนิรมล จันทร์อินทร์ File does not exist
13 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
14 ประชุม ระดับชั้น ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
15 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
16 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist
17 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูวรรณวิมล บรรลือ
18 ศ32101 นาฏศิลป์ 1 ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
19 ศ32103 ทัศนศิลป์ 1 ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
20 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
21 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูRobert Bruce McKeith File does not exist
22 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ครูมาลัย ชื่นเทศ
23 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist

บันทึกการสอน 505

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนันท์กมล สุมะนา จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
เวรปรำจำวัน , การรักษาสุขภาพ , พรุ่งนี้ ม.1เข้าแถวหน้าห้องเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
25 14520 เด็กหญิงศุภาวรรณ วิศวาภิวงศ์
Supawan Visavapipong
ลาป่วย 1 คาบ
26 14524 นางสาวสิรินทิพย์ อยู่เย็น
Sirinthip Yuyen
ลาป่วย 1 คาบ
38 16056 นางสาวสุนธินี รังสรรค์
Sunthinee Rangsan
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 38 35 0 0 0 3 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา อ30209 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูมาลัย ชื่นเทศ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
Unit 1 exercise
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
25 14520 เด็กหญิงศุภาวรรณ วิศวาภิวงศ์
Supawan Visavapipong
ลาป่วย 1 คาบ
26 14524 นางสาวสิรินทิพย์ อยู่เย็น
Sirinthip Yuyen
ลาป่วย 1 คาบ
38 16056 นางสาวสุนธินี รังสรรค์
Sunthinee Rangsan
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 38 35 0 0 0 3 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ศ32101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูวรัญญา พันธ์แก้ว จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
นาฏยศัพท์ ภาษาท่า งานกลุ่ม
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
25 14520 เด็กหญิงศุภาวรรณ วิศวาภิวงศ์
Supawan Visavapipong
ลาป่วย 1 คาบ
26 14524 นางสาวสิรินทิพย์ อยู่เย็น
Sirinthip Yuyen
ลาป่วย 1 คาบ
38 16056 นางสาวสุนธินี รังสรรค์
Sunthinee Rangsan
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 38 35 0 0 0 3 0

คาบที่ 3

รหัสวิชา ท32101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชวัลกร วิเศษสิงห์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
โวหารภาพพจน์
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
25 14520 เด็กหญิงศุภาวรรณ วิศวาภิวงศ์
Supawan Visavapipong
ลาป่วย 1 คาบ
26 14524 นางสาวสิรินทิพย์ อยู่เย็น
Sirinthip Yuyen
ลาป่วย 1 คาบ
38 16056 นางสาวสุนธินี รังสรรค์
Sunthinee Rangsan
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 38 35 0 0 0 3 0

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8