ห้องเรียน Online

505 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkz-ydnz-bah

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 505

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูดวงเดือน


โฮมรูม
ครูสุนัย
1412

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1412

พ32102
ครูสุกัญญา
1412

จ30226
ครูนันท์กมล
1412

อ32102
ครูสุนัย
1412

ท30204
ครูสิริภา
1412

อ30210
ครูมาลัย
1412

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูดวงเดือน


โฮมรูม
ครูสุนัย
1412

อ32102
ครูสุนัย
1412

อ30204
ครูMichael terry
1204

อ30210
ครูมาลัย
1412

จ30226
ครูนันท์กมล
1412

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

จ32202
ครูเบญจมาศ
1412

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูดวงเดือน


โฮมรูม
ครูสุนัย
1412

ค32102
ครูจันทิมา
1412

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1412

ท32102
ครูชวัลกร
1412

จ32202
ครูเบญจมาศ
1412

ท30204
ครูสิริภา
1412

ชุมนุม
ครูดวงเดือน
1412

ชุมนุม
ครูสุนัย
1412

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูดวงเดือน


โฮมรูม
ครูสุนัย
1412

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1412

อ30210
ครูมาลัย
1412

ท32102
ครูชวัลกร
1412

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1412

ค32102
ครูจันทิมา
1412

ศ32103
ครูวรัญญา
1412

ประชุม
ครูดวงเดือน
หอประชุม

ประชุม
ครูสุนัย
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูดวงเดือน


โฮมรูม
ครูสุนัย
1412

คุณธรรม
ครูดวงเดือน
1412

คุณธรรม
ครูสุนัย
1412

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

จ32202
ครูเบญจมาศ
1412

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1412

แผนการสอนระยะยาว 505

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูดวงเดือน จันทร์นพ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
5 จ30226 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4 ครูนันท์กมล สุมะนา
6 จ32202 ภาษาจีน 4 ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูดวงเดือน จันทร์นพ File does not exist
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
9 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
10 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
11 ประชุม ระดับชั้น ครูดวงเดือน จันทร์นพ File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
13 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
14 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
15 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
16 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
17 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
18 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
20 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูMichael terry -
21 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
22 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูดวงเดือน จันทร์นพ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist

บันทึกการสอน 505

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสุนัย สิงห์ทอง จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
open house
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 13175 นายชโยดม ศิริสุวรรณ
Chayadom Sirisuwan
ขาด 1 คาบ
5 13209 นายธนทรัพย์ ไพเราะ
Thanasap Phiro
ขาด 1 คาบ
11 14182 นายพีรวิชญ์ สุริยา
Phirawit Suriya
ขาด 1 คาบ
23 13458 นางสาวแพรวา สุดสวย
Paerwa Sudsuay
ขาด 1 คาบ
31 15118 นางสาวชุติมา พละสุข
Chutima​ Phalasuk
ขาด 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 37 32 0 0 5 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8