ห้องเรียน Online

505 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/dkz-ydnz-bah

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 505

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูสิริภา
1411

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1411

อ30204
ครูRiomar
1411

จ32202
ครูนันท์กมล
1411

ท32102
ครูจิรประภา
1411

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1304

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูสิริภา
1411

อ32102
ครูสุนัย
1411

ศ32103
ครูวรัญญา
1411

ค32102
ครูทรงพล
1411

อ30210
ครูมาลัย
1411

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

จ32202
ครูนันท์กมล
1411

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูสิริภา
1411

I30202
ครูสิริภา
1411

อ30210
ครูมาลัย
1411

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ท32102
ครูจิรประภา
1411

ชุมนุม
ครูสิริภา
1411

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูสิริภา
1411

ว30276
ครูวัชโรจน์
คอม1

อ30210
ครูมาลัย
1411

จ32202
ครูนันท์กมล
1411

พ32102
ครูสุกัญญา
1411

จ30226
ครูLiu
1411

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูสิริภา
1411

คุณธรรม
ครูสิริภา
1411

I30202
ครูสิริภา
1411

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1411

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1411

ค32102
ครูทรงพล
1411

อ32102
ครูสุนัย
1411

ประชุม
ครูสิริภา
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 505

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
5 จ30226 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4 ครูLiu Mengyu
6 จ32202 ภาษาจีน 4 ครูนันท์กมล สุมะนา
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูจิรประภา บุญเสนอ
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
12 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
18 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 505

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8