ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zwx-jwor-wfu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-05-27
โฮมรูม
ครูบุษยา
1510

พ21101
ครูอารีวัลย์
1510

ส21103
ครูชนสรณ์
1510

ค21101
ครูทรงพล
1510

ท21101
ครูปัทมา
1510

ว21105
ครูจิราภรณ์
คอม2

อ21101
ครูชญาดา
1510

ประชุม
ครูบุษยา
หอประชุม

อังคาร
2024-05-28
โฮมรูม
ครูบุษยา
1510

อ21101
ครูชญาดา
1510

ค21201
ครูจันทิมา
1510

ค21203
ครูทรงพล
1510

ค21101
ครูทรงพล
1510

ว20221
ครูณัฐณิชา
1510

พุธ
2024-05-29
โฮมรูม
ครูบุษยา
1510

ท21101
ครูปัทมา
1510

ศ21101
ครูธิภาพร
1510

ว21241
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

ว21101
ครูบุษยา
1309

ลส/นน
ครูบุษยา
หอประชุม

ชุมนุม
ครูบุษยา
1510

พฤหัส
2024-05-30
โฮมรูม
ครูบุษยา
1510

อ20201
ครูAbraham
1510

ส21101
ครูพรพิมล
1510

ก20901
ครูพิมวดี
1510

ท21101
ครูปัทมา
1510

อ21101
ครูชญาดา
1510

ว21101
ครูบุษยา
1510

ศ21101
ครูธิภาพร
1510

ศุกร์
2024-05-31
โฮมรูม
ครูบุษยา
1510

คุณธรรม
ครูบุษยา
1510

ส21103
ครูชนสรณ์
1510

ค21201
ครูจันทิมา
1510

ค21101
ครูทรงพล
1510

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ส21101
ครูพรพิมล
1510

ว21105
ครูจิราภรณ์
คอม2

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 กิจกรรมแนะแนว1 ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูทรงพล วรรณฤดี
3 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 ค21203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 ครูทรงพล วรรณฤดี
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
7 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูปัทมา มากดี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
9 พ21101 สุขศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21103 พลศึกษา 1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
12 ว20221 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
13 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูจิราภรณ์ ทองห้าว
15 ว21241 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 ครูธิภาพร แจ่มดวง
17 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูพรพิมล อาจชอบการ
18 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
19 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูAbraham IIao File does not exist
20 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูบุษยา อ่อนทรัพย์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การดูแลสุขภาพ ช่วงนี้โควิด ระบาด ให้นักเรียนดูแลสุขภาพ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา พ21101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ระบบประสาทส่วนกลาง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 2

รหัสวิชา ส21103 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูชนสรณ์ มะยาระ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
การเขียน time line ประวัติของโรงเรียนของเรา/แบบฝึกหัดหน้า 4
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

รหัสวิชา ท21101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัทมา มากดี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
รสในวรรณคดีไทย
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 34 34 0 0 0 0 0

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8