ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zwx-jwor-wfu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูบุษยา


ส21101
ครูพรพิมล
1512

ค21101
ครูศิราณี
1512

ศ21102
ครูศศิวิมล
1512

ง21101
ครูนิภาพร
1512

ว21101
ครูภัทรสุดา
1512

ส21103
ครูชนสรณ์
1512

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูบุษยา


ศ21102
ครูศศิวิมล
1512

ส21103
ครูชนสรณ์
1512

ค21203
ครูวัชราภรณ์
1512

อ21101
ครูชญาดา
1512

ว21241
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูบุษยา


ก20901
ครูสุพัตรา
1512

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ท21101
ครูปัทมา
1512

ค21101
ครูศิราณี
1512

ว20221
ครูบุษยา
1512

ว21101
ครูภัทรสุดา
1512

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูบุษยา


อ21101
ครูชญาดา
1512

ง21101
ครูนิภาพร
1512

อ20201
ครูRolandt
1512

ท21101
ครูปัทมา
1512

ค21201
ครูศรายุทธ
1512

ค21201
ครูศรายุทธ
1512

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูบุษยา


ค21101
ครูศิราณี
1512

ส21101
ครูพรพิมล
1512

พ21101
ครูอารีวัลย์
1512

อ21101
ครูชญาดา
1512

ท21101
ครูปัทมา
1512

ว21101
ครูภัทรสุดา
1512

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 แนะแนว1 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 ค21203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
5 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูปัทมา มากดี
7 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 ว20221 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
11 ว21241 หุ่นยนต์ 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
12 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
13 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
15 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8