ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zwx-jwor-wfu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูบุษยา


ท21102
ครูปัทมา
1512

ส21104
ครูชนสรณ์
1512

ค21102
ครูศิราณี
1512

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
1512

ก20905
ครูสุพัตรา
1512

ศ21101
ครูวรัญญา
1512

ว21102
ครูภัทรสุดา
1512

ประชุม
ครูบุษยา
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูบุษยา


ว20208
ครูบุษยา
1512

ส21104
ครูชนสรณ์
1512

อ21102
ครูชญาดา
1512

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ว21242
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูบุษยา


ว20222
ครูบุษยา
1512

อ20202
ครูRolandt
1204

พ21102
ครูอารีวัลย์
1512

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ส21102
ครูพรพิมล
1512

ชุมนุม
ครูบุษยา
โดมฯ

ลส/นน
ครูบุษยา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูบุษยา


อ21102
ครูชญาดา
1512

ค21102
ครูศิราณี
1512

ศ21101
ครูวรัญญา
1512

ท21102
ครูปัทมา
1512

ว21102
ครูภัทรสุดา
1512

ค21202
ครูศรายุทธ
1512

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูบุษยา


คุณธรรม
ครูบุษยา
1512

ค21102
ครูศิราณี
1512

ส21102
ครูพรพิมล
1512

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อ21102
ครูชญาดา
1512

ท21102
ครูปัทมา
1512

ว21102
ครูภัทรสุดา
1512

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
6 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
7 ประชุม ระดับชั้น ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
8 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
11 ว20208 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
13 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
15 ว21242 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
18 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
19 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
20 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
21 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูบุษยา อ่อนทรัพย์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
พรุ่งนี้มีงานเปิดบ้านวิชาการให้นักเรียน ม1 เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าบ้านที่ดี รักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศหนาว
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 30 30 0 0 0 0 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8