ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/zwx-jwor-wfu

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-11-27
โฮมรูม
ครูบุษยา
1509

ท21102
ครูปัทมา
1509

ค21102
ครูศิราณี
1509

ก20905
ครูสุพัตรา
1509

ว21102
ครูภัทรสุดา
1509

ศ21101
ครูวรัญญา
1509

ประชุม
ครูบุษยา
หอประชุม

อังคาร
2023-11-28
โฮมรูม
ครูบุษยา
1509

ว20208
ครูบุษยา
1509

อ20202
ครูRiomar
1509

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ว21102
ครูภัทรสุดา
1509

ว21242
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

พุธ
2023-11-29
โฮมรูม
ครูบุษยา
1509

ว21105
ครูสุวิมล
คอม2

ท21102
ครูปัทมา
1509

อ21102
ครูชญาดา
1509

ค21102
ครูศิราณี
1509

พ21102
ครูอารีวัลย์
1509

ชุมนุม
ครูบุษยา
1509

ลส/นน
ครูบุษยา
1509

พฤหัส
2023-11-30
โฮมรูม
ครูบุษยา
1509

ส21102
ครูพรพิมล
1509

ค21202
ครูศรายุทธ
1509

อ21102
ครูชญาดา
1509

ค21102
ครูศิราณี
1509

ว20222
ครูณัฐณิชา
1303

ส21104
ครูสรารัตน์
1509

ศุกร์
2023-12-01
โฮมรูม
ครูบุษยา
1509

คุณธรรม
ครูบุษยา
1509

อ21102
ครูชญาดา
1509

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ศ21101
ครูวรัญญา
1509

ส21104
ครูสรารัตน์
1509

ท21102
ครูปัทมา
1509

ส21102
ครูพรพิมล
1509

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูศรายุทธ ผลัดมณี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
6 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
7 ประชุม ระดับชั้น ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
8 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist
11 ว20208 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
12 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 ครูณัฐณิชา แสงเรือง
13 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
14 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูสุวิมล แกล้วกล้า
15 ว21242 หุ่นยนต์ 2 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
16 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
18 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
19 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8