ห้องเรียน Online

609 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/shv-hbzb-knd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 609

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูธวัลกร


So33201
ครูMs.Zin
1403

อ33209
ครูJessila Ronquillo
1403

จ30229
ครูเบญจมาศ
1403

อ33211
ครูJudith Kemunto
1403

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1403

อ33103
ครูRon Munos
1403

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูธวัลกร


พ33101
ครูใกล้รุ่ง
1403

อ30233
ครูRolandt
1403

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1403

อ33103
ครูRon Munos
1403

ท33101
ครูนิภาพร
1403

อ33211
ครูJudith Kemunto
1403

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูธวัลกร


ว30296
ครูจรัส
คอม2

อ33204
ครูRon Munos
1403

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
1403

So33201
ครูMs.Zin
1403

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูธวัลกร


ค33101
ครูปรีชา
1403

ว33181
ครูประภาพิชญ์
1403

ก33901
ครูสุพัตรา
1403

อ33204
ครูRon Munos
1403

อ33209
ครูJessila Ronquillo
1403

จ30229
ครูเบญจมาศ
1403

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูธวัลกร


ว30296
ครูจรัส
คอม2

ค33101
ครูปรีชา
1403

ท33101
ครูนิภาพร
1403

อ33209
ครูJessila Ronquillo
1403

อ33204
ครูRon Munos
1403

อ30233
ครูRolandt
1403

แผนการสอนระยะยาว 609

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So33201 Social Studies 5 ครูMs.Zin Mar Soe
2 ก33901 แนะแนว5 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค33101 คณิตศาสตร์ 5 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 จ30229 เรียนสนุกสุขกับภาษาจีน ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท33101 ภาษาไทย 5 ครูนิภาพร แก้วศรี File does not exist
6 พ33101 สุขศึกษา ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
7 ว30296 การตัดต่อวีดีโอ ครูจรัส ผิวดี
8 ว33181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ส33101 สังคมศึกษา 5 ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
10 อ30233 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 ครูRolandt Gersbach
11 อ33103 English 5 ครูRon Munos Villanueva
12 อ33204 Learning by Project 6 ครูRon Munos Villanueva
13 อ33209 Literature 5 ครูJessila Ronquillo Garcia
14 อ33211 Summary Writing ครูJudith Kemunto Ontitah
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 609

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8