ห้องเรียน Online

609 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/shv-hbzb-knd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 609

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูธวัลกร
1408

อ30234
ครูSerisha
1408

อ33208
ครูMary Ann
1408

ว33182
ครูพิมพ์พนิต
1408

อ33214
ครูAl Luigi
1408

อ33212
ครูEdison
1408

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูธวัลกร
1408

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1408

อ33104
ครูMary Ann
1408

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ท33102
ครูนิภาพร
1408

อ33212
ครูEdison
1408

อ30234
ครูSerisha
1408

ประชุม
ครูธวัลกร
หอประชุม

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูธวัลกร
1408

จ30230
ครูLiu
1408

อ33104
ครูMary Ann
1408

ค33102
ครูปรีชา
1408

ส33102
ครูวราภรณ์
1408

So33202
ครูMs.Zin
1408

ชุมนุม
ครูธวัลกร
1408

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูธวัลกร
1408

So33202
ครูMs.Zin
1408

อ33214
ครูAl Luigi
1408

ท33102
ครูนิภาพร
1408

จ30230
ครูLiu
1408

อ33208
ครูMary Ann
1408

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูธวัลกร
1408

คุณธรรม
ครูธวัลกร
1408

ก33905
ครูสุพัตรา
สภาสถาบัน

ส33102
ครูวราภรณ์
1408

ว30279
ครูจรัส
คอม2

ค33102
ครูปรีชา
1408

อ33212
ครูEdison
1408

อ33208
ครูMary Ann
1408

แผนการสอนระยะยาว 609

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So33202 Social Study 6 ครูMs.Zin Mar Soe
2 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
5 จ30230 เรียนสนุกสุขกับภาษาจีน 2 ครูLiu Mengyu
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
9 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
11 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
12 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
13 อ30234 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูSerisha Govender
14 อ33104 English 6 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
15 อ33208 English Learning by project 6 ครูMary Ann Capili Dela Cruz
16 อ33212 Literature 6 ครูEdison Bayya Lucendo
17 อ33214 Creative Writing ครูAl Luigi Poliquit
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 609

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8