ห้องเรียน Online

609 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/shv-hbzb-knd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 609

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูธวัลกร


ส33102
ครูวราภรณ์
1403

So33202
ครูMs.Zin
1403

อ33212
ครูJessila Ronquillo
1403

อ33214
ครูJudith Kemunto
1403

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1403

อ33104
ครูRon Munos
1403

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูธวัลกร


อ33214
ครูJudith Kemunto
1403

อ33212
ครูJessila Ronquillo
1403

อ30234
ครูRolandt
1403

ว33182
ครูประภาพิชญ์
1403

อ33104
ครูRon Munos
1403

ท33102
ครูนิภาพร
1403

พ33102
ครูใกล้รุ่ง
1403

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูธวัลกร


อ33208
ครูRon Munos
1403

ว30279
ครูจรัส
คอม2

จ30230
ครูนันท์กมล
1403

ส33102
ครูวราภรณ์
1403

So33202
ครูMs.Zin
1403

ชุมนุม
ครูธวัลกร
1403

ประชุม
ครูธวัลกร
หอประชุม

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูธวัลกร


จ30230
ครูนันท์กมล
1403

อ33208
ครูRon Munos
1403

ค33102
ครูวัชราภรณ์
1403

ก33905
ครูสุพัตรา
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูธวัลกร


คุณธรรม
ครูธวัลกร
1403

ว30279
ครูจรัส
คอม2

อ30234
ครูRolandt
1403

ท33102
ครูนิภาพร
1403

ค33102
ครูวัชราภรณ์
1403

อ33208
ครูRon Munos
1403

แผนการสอนระยะยาว 609

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So33202 Social Study 6 ครูMs.Zin Mar Soe
2 ก33905 กิจกรรมแนะแนว6 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
5 จ30230 เรียนสนุกสุขกับภาษาจีน 2 ครูนันท์กมล สุมะนา
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
7 ท33102 ภาษาไทย 6 ครูนิภาพร แก้วศรี
8 ประชุม ระดับชั้น ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist
9 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
10 ว30279 สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ครูจรัส ผิวดี
11 ว33182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
12 ส33102 สังคมศึกษา 6 ครูวราภรณ์ วัฒนเขจร
13 อ30234 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 ครูRolandt Gersbach
14 อ33104 English 6 ครูRon Munos Villanueva
15 อ33208 English Learning by project 6 ครูRon Munos Villanueva
16 อ33212 Literature 6 ครูJessila Ronquillo Garcia
17 อ33214 Creative Writing ครูJudith Kemunto Ontitah
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูธวัลกร อาจสาลี File does not exist

บันทึกการสอน 609

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูธวัลกร อาจสาลี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ดูแลสุขภาพของตนเอง, การติดตามงานก่อนส่ง 70%
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
2 12652 นายณัฐภัทร คลังทอง
Nattapat Klangthong
ขาด 1 คาบ
8 12757 นายศิริพงษ์ น้อยจีน
Siripong Noijeen
ขาด 1 คาบ
11 14598 นายณธีพัฒน์ ธนะศักดิ์จิตติ
Nathephat Thanasakjitti
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 20 17 0 0 2 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8