ห้องเรียน Online

507 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tsb-cgeo-ase

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 507

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


อ30210
ครูมาลัย
1504

ค32102
ครูจันทิมา
1504

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1504

อ30204
ครูNeil
1504

ต32202
ครูปัณณพร
1504

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1504

อ30210
ครูมาลัย
1504

ท30204
ครูสิริภา
1504

ศ32103
ครูวรัญญา
1504

ต32202
ครูปัณณพร
1504

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
1504

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


พ32102
ครูสุกัญญา
1504

ต32202
ครูปัณณพร
1504

อ32102
ครูณัฐิศา
1504

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1504

ว30276
ครูณัชชา
คอม1

ชุมนุม
ครูยุทธพงศ์
1504

ชุมนุม
ครูสิริภา
1504

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


อ30210
ครูมาลัย
1504

ท30204
ครูสิริภา
1504

ค32102
ครูจันทิมา
1504

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
1504

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ประชุม
ครูสิริภา
หอประชุม

ประชุม
ครูยุทธพงศ์
หอประชุม

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


คุณธรรม
ครูสิริภา
1504

คุณธรรม
ครูยุทธพงศ์
1504

ก32905
ครูรุ่งทิวา
หอประชุม

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
1504

อ32102
ครูณัฐิศา
1504

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
1504

ต32204
ครูHan
1504

แผนการสอนระยะยาว 507

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
6 ชุมนุม ชุมนุม ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist
7 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
8 ต32204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
9 ท30204 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
10 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
11 ประชุม ระดับชั้น ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
12 ประชุม ระดับชั้น ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist
13 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
14 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูณัชชา บุญประไพ
15 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
16 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
17 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
18 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
19 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
20 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูNeil Dudhill
21 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
22 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
23 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
24 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist

บันทึกการสอน 507

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูสิริภา แก้วโพธิ์ จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
นัดหมายกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
20 13484 นางสาววราพร ไวภารา
Waraporn Waiphara
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 31 30 0 0 0 1 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8