ห้องเรียน Online

507 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tsb-cgeo-ase

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 507

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-04-15
โฮมรูม
ครูสุนัย
1504

อ30210
ครูมาลัย
1504

อ32102
ครูสุนัย
1504

ต32204
ครูนิรมล
1504

ค32102
ครูทรงพล
1504

I30202
ครูสิริภา
1504

พ32102
ครูสุกัญญา
1504

อังคาร
2024-04-16
โฮมรูม
ครูสุนัย
1504

อ30210
ครูมาลัย
1504

ส32102
ครูอภิชาติ
1504

ว30276
ครูวัชโรจน์
คอม1

ศ32103
ครูวรัญญา
1504

ก32905
ครูรุ่งทิวา
สภาสถาบัน

ต32202
ครูHan
1504

พุธ
2024-04-17
โฮมรูม
ครูสุนัย
1504

ต32202
ครูHan
1504

อ30210
ครูมาลัย
1504

อ30204
ครูRiomar
1504

ท32102
ครูชวัลกร
1504

ชุมนุม
ครูสุนัย
1504

พฤหัส
2024-04-18
โฮมรูม
ครูสุนัย
1504

I30202
ครูสิริภา
1504

ว32183
ครูณัชชา
คอม1

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
1504

ส32102
ครูอภิชาติ
1504

ค32102
ครูทรงพล
1504

ศุกร์
2024-04-19
โฮมรูม
ครูสุนัย
1504

คุณธรรม
ครูสุนัย
1504

อ32102
ครูสุนัย
1504

ท32102
ครูชวัลกร
1504

ต32202
ครูHan
1504

ว32182
ครูทรรศวรรณ
1504

ประชุม
ครูสุนัย
หอประชุม

แผนการสอนระยะยาว 507

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 I30202 การสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ครูสิริภา แก้วโพธิ์
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว4 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ครูทรงพล วรรณฤดี
4 คุณธรรม สวนศึกษา ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
5 ชุมนุม ชุมนุม ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
6 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 ครูHan Deokhee
7 ต32204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 ครูนิรมล จันทร์อินทร์
8 ท32102 ภาษาไทย 4 ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
9 ประชุม ระดับชั้น ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist
10 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 ครูสุกัญญา วาจารัตน์
11 ว30276 การวาดภาพกราฟิก ครูวัชโรจน์ อู่ผลเจริญ
12 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 ครูทรรศวรรณ ทองไวย์
13 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครูณัชชา บุญประไพ
14 ศ32103 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32104 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
16 ส32102 สังคมศึกษา 4 ครูอภิชาติ อินกัน
17 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 ครูRiomar Balhon Ega
18 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 ครูมาลัย ชื่นเทศ
19 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 ครูสุนัย สิงห์ทอง
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสุนัย สิงห์ทอง File does not exist

บันทึกการสอน 507

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8