ห้องเรียน Online

507 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tsb-cgeo-ase

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 507

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ค32101
ครูวิโรจน์
1504

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
1504

ส32101
ครูนิพนธ์
1504

อ30203
ครูNeil
1504

ต32201
ครูปัณณพร
1504

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ต32201
ครูปัณณพร
1504

ท30203
ครูสิริภา
1504

อ30209
ครูมาลัย
1504

ก32901
ครูรุ่งทิวา
1504

ว32181
ครูวรรณวิมล
1504

พ32101
ครูสุกัญญา
1504

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ส32101
ครูนิพนธ์
1504

ง32101
ครูดวงเดือน
1504

อ32101
ครูณัฐิศา
1504

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1504

ท30203
ครูสิริภา
1504

ต32201
ครูปัณณพร
1504

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ค32101
ครูวิโรจน์
1507

ว32181
ครูวรรณวิมล
1504

อ32101
ครูณัฐิศา
1504

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
1504

ว30275
ครูณัชชา
คอม1

อ30209
ครูมาลัย
1504

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูสิริภา


โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์


ต32201
ครูปัณณพร
1504

ง32101
ครูดวงเดือน
1504

อ30209
ครูมาลัย
1504

ศ32101
ครูวรัญญา
1504

ต32203
ครูHan
1504

แผนการสอนระยะยาว 507

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32901 แนะแนว3 ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง32101 การงานอาชีพ 3 ครูดวงเดือน จันทร์นพ
4 ต32201 ภาษาเกาหลี 3 ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
5 ต32203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3 ครูHan Deokhee
6 ท30203 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้IS 1 ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
7 ท32101 ภาษาไทย 3 ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
8 พ32101 สุขศึกษา ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูณัชชา บุญประไพ
10 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ครูวรรณวิมล บรรลือ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 ครูNeil Dudhill
15 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist

บันทึกการสอน 507

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8