ห้องเรียน Online

102 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tte-nhiz-xxv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 102

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2023-01-30
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ก20905
ครูสุพัตรา
2502

พ21102
ครูอารีวัลย์
2502

ท21102
ครูปัทมา
2502

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2502

ส21104
ครูชนสรณ์
2502

อ20202
ครูRolandt
1204

ประชุม
ครูปัทมา
หอประชุม

ประชุม
ครูชญาดา
หอประชุม

อังคาร
2023-01-31
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ง21101
ครูนิภาพร
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

ท21102
ครูปัทมา
2502

ส21102
ครูวรเชษฐ์
2502

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2502

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2502

พุธ
2023-02-01
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ศ21101
ครูวจี
2502

ส21104
ครูชนสรณ์
2502

อ20208
ครูมาลัย
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2502

ชุมนุม
ครูปัทมา
โดมฯ

ชุมนุม
ครูชญาดา
โดมฯ

ลส/นน
ครูปัทมา
โดมฯ

ลส/นน
ครูชญาดา
โดมฯ

พฤหัส
2023-02-02
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ท21102
ครูปัทมา
2502

ญ20202
ครูปภัสนันท์
2502

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

อ20208
ครูมาลัย
2502

ง21101
ครูนิภาพร
2502

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

ศุกร์
2023-02-03
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


คุณธรรม
ครูปัทมา
2502

คุณธรรม
ครูชญาดา
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

ค21206
ครูวิรยา
2502

ศ21101
ครูวจี
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

ญ20202
ครูปภัสนันท์
2502

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

แผนการสอนระยะยาว 102

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูปัทมา มากดี File does not exist
6 คุณธรรม สวนศึกษา ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ชุมนุม ชุมนุม ครูปัทมา มากดี File does not exist
9 ชุมนุม ชุมนุม ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist
10 ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
11 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
12 ประชุม ระดับชั้น ครูปัทมา มากดี File does not exist
13 ประชุม ระดับชั้น ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist
14 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
15 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
16 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูปัทมา มากดี File does not exist
17 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist
18 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
19 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
20 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
21 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
22 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
23 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRolandt Gersbach
24 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูมาลัย ชื่นเทศ
25 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
26 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัทมา มากดี File does not exist
27 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist

บันทึกการสอน 102

คาบที่ 0

รหัสวิชา โฮมรูม ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูปัทมา มากดี จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
แจ้งเรื่องการติดตามแก้70% ภายในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00น. แจ้งเรื่องการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2565
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
3 15181 เด็กชายจามิกรณ์ บุญธรรม
Jamikorn Boontham
มาสาย 1 คาบ
20 15320 เด็กหญิงกัลยกร ทองวงศ์
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 41 1 0 0 1 0

คาบที่ 1

รหัสวิชา ง21101 ชื่อวิชา ครูผู้สอน คุณครูนิภาพร นนธิสอน จำนวน 1 คาบ
เนื้อหาที่สอน/การอบรม
ติดตามงานที่ค้าง
รายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล จำนวนคาบ
4 15186 เด็กชายชญตว์ ทองจีน
Chayata Thongjeen
ลาป่วย 1 คาบ
20 15320 เด็กหญิงกัลยกร ทองวงศ์
ลาป่วย 1 คาบ
รายการ เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
นักเรียนระดับชั้น 43 41 0 0 0 2 0

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8