ห้องเรียน Online

102 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tte-nhiz-xxv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 102

วัน/คาบ คาบที่0
08.15
08.30
คาบที่1
08.30
09.25
คาบที่2
09.25
10.20
คาบที่3
10.20
11.15
คาบที่4
11.15
12.10
คาบที่5
12.10
13.05
คาบที่6
13.05
14.00
คาบที่7
14.00
14.55
คาบที่8
14.55
15.50
จันทร์
2022-09-26
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ว21105
ครูประทีป
คอม2

ท21101
ครูปัทมา
2502

พ21101
ครูอารีวัลย์
2502

ค21205
ครูศิราณี
2502

ศ21102
ครูศศิวิมล
2502

ส21101
ครูมาเรียม
2502

อังคาร
2022-09-27
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


อ21101
ครูชญาดา
2502

ค21101
ครูศิราณี
2502

อ20201
ครูRolandt
2502

ท21101
ครูปัทมา
2502

ส21101
ครูมาเรียม
2502

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2502

พุธ
2022-09-28
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


ส21103
ครูชนสรณ์
2502

ค21101
ครูศิราณี
2502

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2502

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2502

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2502

อ20207
ครูมาลัย
2502

พฤหัส
2022-09-29
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


อ20207
ครูมาลัย
2502

ท21101
ครูปัทมา
2502

ค21101
ครูศิราณี
2502

อ21101
ครูชญาดา
2502

ว21105
ครูประทีป
คอม2

ส21103
ครูชนสรณ์
2502

ศุกร์
2022-09-30
โฮมรูม
ครูปัทมา


โฮมรูม
ครูชญาดา


อ21101
ครูชญาดา
2502

ก20901
ครูสุพัตรา
2502

ศ21102
ครูศศิวิมล
2502

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2502

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2502

พ21103
ครูอารีวัลย์
สนาม1

แผนการสอนระยะยาว 102

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20901 แนะแนว1 ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ครูศิราณี มะแอ
3 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ครูศิราณี มะแอ
4 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
5 ท21101 ภาษาไทย 1 ครูปัทมา มากดี
6 พ21101 สุขศึกษา ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 พ21103 พลศึกษา1 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ครูประทีป คล่องจิต
10 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ครูศศิวิมล คงกัน
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูมาเรียม โรจนาวี
12 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
14 อ20201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 ครูRolandt Gersbach
15 อ20207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูปัทมา มากดี File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist

บันทึกการสอน 102

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8