ห้องเรียน Online

102 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tte-nhiz-xxv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 102

วัน/คาบ คาบที่0
07.45
08.20
คาบที่1
08.20
09.10
คาบที่2
09.10
10.00
คาบที่3
10.00
10.50
คาบที่4
10.50
11.40
คาบที่5
11.40
12.30
คาบที่6
12.30
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.10
15.00
จันทร์
2024-02-19
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2302

อ21102
ครูวนิดา
2302

ท21102
ครูปัทมา
2302

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2302

ค21102
ครูศิราณี
2302

พ21102
ครูอารีวัลย์
2302

ศ21101
ครูวจี
2302

ประชุม
ครูพรพิมล
หอประชุม

อังคาร
2024-02-20
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2302

ท21102
ครูปัทมา
2302

ส21104
ครูชนสรณ์
2302

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ค21102
ครูศิราณี
2302

ก20905
ครูสุพัตรา
2302

อ20208
ครูมาลัย
2302

อ21102
ครูวนิดา
2302

พุธ
2024-02-21
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2302

ค21206
ครูจันทิมา
2302

ญ20201
ครูปภัสนันท์
2302

ส21102
ครูพรพิมล
2302

ว21102
ครูฐิตาพร
1303

ชุมนุม
ครูพรพิมล
2302

ลส/นน
ครูพรพิมล
2302

พฤหัส
2024-02-22
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2302

อ20202
ครูRiomar
2302

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
ห้องสมุด

ง21101
ครูนิภาพร
2302

ท21102
ครูปัทมา
2302

ส21104
ครูชนสรณ์
2302

ว21102
ครูฐิตาพร
1304

ศ21101
ครูวจี
2302

ศุกร์
2024-02-23
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2302

คุณธรรม
ครูพรพิมล
2302

ค21102
ครูศิราณี
2302

อ20208
ครูมาลัย
2302

อ21102
ครูวนิดา
2302

ส21102
ครูพรพิมล
2302

ง21101
ครูนิภาพร
2302

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

แผนการสอนระยะยาว 102

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว2 ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ครูศิราณี มะแอ
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
5 คุณธรรม สวนศึกษา ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
6 ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ชุมนุม ชุมนุม ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
8 ญ20201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ครูปภัสนันท์ แก้วแสง
9 ท21102 ภาษาไทย 2 ครูปัทมา มากดี
10 ประชุม ระดับชั้น ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
11 พ21102 สุขศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
12 พ21104 พลศึกษา 2 ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 ลส/นน ลูกเสือ-เนตรนารี ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist
14 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ครูฐิตาพร คำฝึกฝน
15 ศ21101 ทัศนศิลป์ ครูวจี รจนศิลปี
16 ส21102 สังคมศึกษา 2 ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 ครูชนสรณ์ มะยาระ
18 ห้องสมุด ห้องสมุด ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
19 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 ครูRiomar Balhon Ega
20 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ครูมาลัย ชื่นเทศ
21 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 ครูวนิดา แสงสว่าง
22 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist

บันทึกการสอน 102

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8